BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
A N U N Ţ !


05.07.2016 11:24 | Primăria Zăbrani

        Nr.2809 / 05.07.2016

A N U N Ţ !

         Primăria comunei Zăbrani, cu sediul în Zăbrani, str.Principală, nr. 95, anunţă organizarea în data de 3 august 2016, orele 10.00, a concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zăbrani, astfel :

 • 1 post de şofer – Compartimentul Protecţie Civilă şi SVSU

Condiţii generale de participare la concurs:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare specifice:

Nr. Funcţia Nr. post Condiţii
1 Şofer 1 post
 • Studii medii/ generale /scoala profesionala;
 • vechime în muncă minim 3 ani;
 • posesor permis de conducere – valid - categoriile - B,C, E;
 • atestat transport marfă vizat la zi;
 • fişă medicală conducător auto profesionist.
 • Aviz psihologic favorabil pentru exercitarea funcţiei de şofer

 

Concursul constă în:

 • pentru postul menţionat
  • selecţia dosarelor;
  • proba scrisă;
  • interviul.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului ;
i)  aviz psihologic ;
k) copie permis conducere.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Zăbrani,  astfel:

 • Selecţia dosarelor –  29 iulie 2016,  ora 12,00, la sediul Primăriei comunei Zăbrani
 • Proba scrisă:  3 august 2016 , ora 1000, la sediul Primăriei comunei Zăbrani;
 • Interviul:  5 august 2016, ora 1400, la sediul Primăriei comunei Zăbrani;

Dosarele se depun la Primăria comunei Zăbrani - compartimentul resurse umane – în perioada 14 iulie 2016 – 27 iulie 2016, ora 13 00.

BIBLIOGRAFIA-   pentru concursul de ocupare a postului de şofer

 • Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile  şi instituţiile publice:
      • Cap. 2 – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7, art. 12;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Zăbrani – Compartimentul Resurse Umane,  la telefon 0257/457001.

PRIMAR,
TOADER MARIAN