BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Informatii publice

-D I S P O Z I T I A   Nr. 6

din 25 ianuarie 2017

cu privire Ia convocarea Consiliului Local al comunei Zabrani in sedinta publica ordinara, in ziua de luni, 30.01.2017

Primarul comunei Zăbrani, Având în vedere:
 • prevederile art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Articol unic. Consiliul Local al comunei Zăbrani se convocă în sedinţă publică ordinară pentru ziua de luni, 30 ianuarie 2017, ora 15 00 Ia sediul Primăriei comunei Zăbrani cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de sedintă ,
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedintei de îndată din data de 15.12.2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesulul' verbal al sedintei de îndată din data de 20.12.2016; initiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.12.2016; initiativa primarului
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedingei de indata din data de 06.01.2017; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2017, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Zabrani; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2017; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior din lotul 06-005 cu un volum de 55.78 mc; initiativa primarului
 9. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 301809, nr. top. 1914-1956/32/2, in suprafata de 950 mp; initiativa primarului
 10. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pentru anul 2017; initiativa primarului
 11. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe Actul aditional nr. 1 la Acordul - Document de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad"; initiativa primarului
 12. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a unor terenului intravilane, proprietatea Statului Roman ; initiativa primarului
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultant si de reprezentare pentru anul 2017; initiativa primarului
 14. Diverse


Primar
Toader Marian
Pt. secretar
Tuta Hortensia