Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Anunț Important !

In vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr. 87/2020 privind completarea Legii 1 8/1991, toți proprietarii care au pe extrasul de carte funciara, teren in proprietatea Statului Roman, CAP sau Comuna Zăbrani, inclusiv cei care au cumpărat locuința in baza Legii nr. 112/1995, sunt rugati sa se prezinte pana la data de 23.07.2020, la sediul Primăriei comunei Zăbrani, cu următoarele documente:

  • Cerere(se va completa la primărie)
  • Copie contract închiriere sau concesiune(in cazul in care au fost încheiate astfel de contracte);Copie extras CF, nu mai vechi de 30 de zile;
  • Copie coala CF;
  • Copie buletin de identitate/carte de identitate proprietar imobil;
  • Dovada ca terenul care face obiectul cererii este înscris in Registrul Agricol (se va elibera de către Compartimentul Registrul Agricol din cadrul primărie);
  • Certificat fiscal din care sa reiasă ca nu sunt datorii fata de bugetul local(se va elibera de către Compartimentul Taxe si impozite din cadrul primăriei);

In continuare redam extrasul din legea nr. 87/2020:

3) Terenurile aferente construcțiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producție, de fostele asociații economice intercooperatiste, de fostele organizații și entități ale cooperației de consum, indiferent de denumirea acestora, precum și ale altor construcții aflate în proprietate privată se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deținători, cu îndeplinirea cumulativi a următoarelor condiții:

  • sunt deținători de construcții de la data dobândirii și până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
  • fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol și a plății impozitelor și taxelor aferente în conformitate cu prevederile legale;
  • pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate. " 2. La articolul 27 alineatul (23 ), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(23) În cazul terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții și grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:    

 

Primar
Toader Marian