Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

Ajutor pentru încălzire

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza cererii-declarație pe propria răspundere (potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1073/2021).

Cererile se vor prelua la sediul Primăriei comunei Zăbrani
După următorul program:
Luni –joi de la orele 9.00-14.00
Vineri de la orele 9.00-13.00
Începind cu data de 01.11.2021 Cererile și documentele necesare pentru depunerea dosarelor de clădura le puteti găsi pe siteul primăriei www.primariazabrani.ro
și la sediul Primăriei comunei Zăbrani

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA ŞI VENITURILE FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE:
PT LEMNE, COMBUSTIBILI PETROLIERI SI SUPLIMENT ENERGIE

Acte de identitate pentru toți membrii familiei:

- Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele peste 14 ani;

- Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;

- Certificat de naștere pentru minorii peste 14 ani care nu au stabilită filiația față de tată

- Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.

 •  Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii): 

  -    adeverinta eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Lipova, pentru toate  persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani   (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);

  -    certificat fiscal Primaria  Comunei Zabrani

  -    adeverinta registrul agricol- Primaria  Comunei Zabrani

 • adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;
 • venituri obținute din străinătate;
 • cupon de pensie (orice fel de pensie);
 • cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;
 • cupon / adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;
 • adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ;
 • adeverință indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
 • talon de plată indemnizații cu caracter permanent;
 • cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;
 • act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt)
 • hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;
 • adeverinta APIA  cu sumele primite acolo unde este cazul
 • orice alt document care să dovedească veniturile lunare menționate în declarația de venituri cod 01 – 80 

 

 • Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).
 • Acte doveditoare privind locuința (pentru titularul cererii):Obligatoriu pentru toate cererile depuse
 • contract de vânzare – cumpărare;
 • contract de închiriere;
 • contractul de comodat, însoțit de documentul care atestă dreptul comodantului de a da în folosință imobilul
 • orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosință în condițiile legii.

 

 • Acte doveditoare privind bunurile mobile:
 • certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);
 • Acte doveditoare privind sistemul de încălzire și sursele de energie folosite:
 • factură Enel  (în copie);

Pe copiile facturilor anexate solicitării este obligatoriu să fie clar lizibile codul titularului de contract / codul de client și codul locului de consum (CLC)

Suplimentul de energie se acorda o data cu ajutorul pentru incalzirea locuintei .

 • Încheiere executorie definitivă privind recunoașterea de către instanța de tutelă a capacității depline de exercițiu în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 16 și 18 ani care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată.
 • Împuternicire din partea proprietarului locuinței sau din partea titularului contractului de închiriere, comodat sau concesiune al acesteia, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021, în cazul în care titularul este un alt membru de familie, nu titularul dreptului locativ.

3..Beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei vor anexa cererii doar actele de identitate (în copie), actele doveditoare de venit și, după caz, certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie).

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Totodată, titularul are obligația de a comunica orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Nerespectarea oricăreia dintre cele două obligații constituie contravenție și, conform prevederilor Legii nr. 226/2021, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei, iar sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

Bunuri imobile:

1.Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.

2.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală.Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/constucție/producție agricolă.

Bunuri mobile:

1.Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanele aflate în zone greu accesibile.

2.Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

3.Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

4.Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".

5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

6.Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Nota: bunurile mobile să fie în stare de funcţionare.

Depozite bancare

1.Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei cu excepția dobânzii.

Terenuri/animale şi/sau păsări

1.Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie

CUANTUMURI

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure, conform art. 7 alin. (2) din Legea 226/2021

Ajutorul de căldura se acordă  în funcție de luna si  data depuneri cererii după cum urmează:

1-20 noiembrie 2021 se acordă ajutorul de căldură  pe 5 luni

 1-20 decembrie 2021  se acordă ajutorul de  căldura pe 4 luni

1-20 ianuarie  2022 se acordă ajutorul de căldura pe  3 luni

1-20 februarie  2022 se acordă ajutorul de căldura pe  2 luni

1-20 martie 2022 se acorda ajutorul  de căldura pe 1 luna


LEMNE

Valoarea de referinta 320 lei/luna in functie de luna si data depuneri dosarului

 Venituri Pana la 200 lei

100%

 

320 lei

200,1 lei   -   320 lei

90%

288 lei

320,1  -   440 lei

80%

256 lei

440,1  -  560 lei

70%

224 lei

560,1  -  680 lei

60%

192 lei

680,1  -  920 lei

50%

160 lei

920,1  -  1.040 lei

40%

128 lei

1040,1  -  1160 lei

30%

96 lei

1160,1  -  1280 lei

20%

64 lei

1280,1  -  1386 lei

10%

32 lei

1280,1  -  2053 lei

10%

32 lei


Model de cerere pentru ajutor de încălzire