Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.roINVITAȚIE

În baza Ordinului Prefectului județului Arad nr. 656/26.10.2020 se convoacă la ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Zăbrani în data de 27.10.2020 la ora 18.00 la sediul Primăriei Comunei Zăbrani, primarul și consilierii locali aleși la alegerile locale din 27 septembrie 2020 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

  1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși ale căror mandate au fost validate de judecătorie.

  2. Depunerea jurământului de către primarul ales al cărui mandat a fost validat de judecătorie.
Ordinul de convocare a prefectului


ORDIN-privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire

 NR. 6396/27.10.2020

PROCES VERBAL

 

Încheiat astăzi, 27.10.2020 la sediul Primăriei Comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de constituire a Consiliului Local al Comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Ordinul Prefectului nr. 656/27.10.2020.

La ședință participă primarul ales și validat, consilierii locali aleși și validați, Secretarul General al Comunei Zăbrani și Administratorul Public.

          Din partea Instituției Prefectului Județului Arad sunt prezenți, în sistem de videoconferință, Prefectul Județului Arad – d-l Stoian Gheorghe, d-na Ila Carmen Monica – șef serviciu juridic și contencios administrativ, d-l Micoroi Ovidiu - serviciul juridic și contencios administrativ și d-l Ivanov Emil Sergiu – compartimentul administrativ și achiziții publice.

          Ședința de constituire a consiliului local al Comunei Zăbrani a fost deschișă de către d-l prefect Stoian Gheorghe.

Ședința începe cu intonarea imnului României.

          Apoi, d-l prefect dă cuvântul d-nei secretar general pentru a efectua prezența consilierilor declaraţi aleşi ale căror mandate au fost validate invitaţi la şedinţă prin semnarea convocatorului.

          În urma efectuarii prezenței, d-l prefect constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 116 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv validarea unui număr de mandate de consilier local mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art.112/171 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

          În continuare, d-l prefect dă cuvântul d-nei secretar general pentru a da citire dispozitivului Încheierii nr. 1081/21.10.2020 pronunțată de Judecătoria Lipova în dos. 1545/250/2020 prin care sunt validate mandatele a unui număr de 13 consilieri declarați aleși la alegerile locale din data de 27.09.2020.

          După citirea dispozitivului, d-l prefect mai solicită doamnei secretar general să prezintele datele de identificare ale celui mai în vârstă consilier și a celor mai tineri 2 consilieri. D-na secretar general arată că cel mai în vârstă consilier este d-l Nicula Tiberiu Marinică născut la data de 17.01.1958, iar cei mai tineri 2 consilieri sunt Kiss Gabriel născut la data de 23.12.1989 și Ardelean Ramona Ioana născută la data de 29.06.1989.

          Astfel, d-l prefect dă cuvântul celui mai în vârstă consilier care, ajutat de cei mai tineri consilieri, să conducă în continuare ședință.

          D-l Nicula Tiberiu Marinică – cel mai în vârstă consilier – începe prin a-i felicita atât pe consilierii aleși și validați, cât și pe primarul ales și validat.

          Președintele de vârsță arată că pe ordinea de zi sunt 2 puncte, respectiv: depunerea jurământului de către consileri și depunerea jurământului de către primar

Apoi invită, în ordine alfabetică, consilierii pentru a depune jurământul. Fiecare consilier se prezintă în fața mesei special amenajate, pune mâna pe Constituția României și pe Biblie, rostește în limba română jurământul prevăzut de art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019:

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Zăbrani. Aşa să îmi ajute Dumnezeu"

după care semnează cele două formulare speciale de jurământ, din care I se înmânează un exemplar.

Pentru punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele de vârstă invită pe d-na consilier Ardelean Ramona Ioana pentru a da citire Încheierii Civile nr. 1042/14.10.2020 pronunțată de Judecătoria Lipova în dosar 1544/250/2020 prin care se validează alegerea d-lui Toader Marian în funcția de Primar al Comunei Zăbrani, jud. Arad.

Apoi, președintele de ședință invită primarul ales și validat să depună jurământul.

D-l Toader Marian se prezintă în fața mesei special amenajate, pune mâna pe Constituția României și pe Biblie și rostește jurământul prevăzut la art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, semnează cele două exemplare ale formularului special de jurământ, din care unul îi este înmânat.

Aceste formalități fiind indeplinite, prefectul județului Arad îi felicită din nou pe d-l primar și pe d-nii consilieri, îndemnându-i sa colaboreze, să nu precupețească nici un efort și să își pună toată priceperea în slujba binelui comunității care i-a ales, cu atât mai mult cu cât traversăm o perioadă dificilă datorită pandemiei de COVID-19.

Nemaifiind alte discuții, preşedintele de vârstă declară ședința închisă, drept pentru care se încheie prezentul proces verbal în două exemplare, din care unul se va comunica Instituției Prefectului – Județul Arad.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

     NICULA TIBERIU MARINICĂ                         LAZA MARIANA CLAUDIA