Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

INFORMAŢII PUBLICE

13.08.2014 14:30 www.primaria-zabrani.ro

LEGEA nr. 544/2001        

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informaţiei.   

Art. 5. - (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:                     

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;                                               

 b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;       

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;                                                           

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice,  respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi  adresa paginii de Internet;                                                      

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;                                          

g) lista cuprinzând documentele de interes public;                             

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate,  potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt:

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul de la punctual a);

d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului 

Art. 6. - (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la  autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.                                                  

(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.                                                                

(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;            

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;                 

c) numele, prenumele si semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.       

Conform Hotărârii de Guvern nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001      

Art.32 - In cazul in care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.    

Art. 33 - Persoana care se consideră vătămată in drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice   

Art. 34 - In cazul in care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate in cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.   

Art. 35 - (1) Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

(2) Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:

a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;

b) efectuează cercetarea administrativă

c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este intemeiată sau nu

d) in cazul in care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. In cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii

e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului    

Art. 36 - (1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001

2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.      

Solicitarea în scris a informaţiei de interes public sau a reclamaţiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative existente în această secţiune