Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

Buletin informativ, informatii de interes public


1. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI COMUNEI ZĂBRANI

• Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
• Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
• Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENŢE AL PRIMĂRIEI COMUNEI ZĂBRANI

  1. Structura organizatorică – aprobată prin HCL nr. 16/29.01.2015.
  2. Atribuţiile departamentelor – Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului – aprobat prin D I S P O Z I Ţ I A Nr.6 Din 18.01.2012
  3. Programul de funcţionare:
    De luni până vineri între orele 8,00- 16,00
  4. Programul de audienţe:
  • Primar: - joi între orele10-14
  • Viceprimar: - miercuri între orele 10-14;
  • Secretar: - marţi între orele 10 -14.

3. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMĂRIEI COMUNEI ZĂBRANI ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

primar - TOADER MARIAN
viceprimar - CODREN DĂNUŢ
secretar - CRIŞAN ANDREI
Persoană responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice:
SUCIU AMELIA – referent

4. COORDONATELE DE CONTACT ALE PRIMĂRIEI COMUNEI ZĂBRANI

Denumire: Primăria Comunei Zăbrani

Sediul: Zăbrani , str.Principală , nr. 95

Numerele de telefon: 0257457001, Fax: 0257457430

E-mail ; primariazabrani@yahoo.com Pagina Internet ;

www.primaria-zabrani.ro

5. SURSELE DE FINANŢARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL, se pot consulta la sediul instituţiei

6. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completăriole ulterioare:

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Comunei Zăbrani;

- Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei Comunei Zăbrani

- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Zăbrani şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

-Coordonatele de contact ale Primăriei Comunei Zăbrani, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;

-Sursele de finanţare, bugetul şi bilanţul contabil;

-Programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituţiei;

-Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii; -Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

7. LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

- hotărâri adoptate de Consiliului local al comunei Zăbrani;
- dispoziţii emise de Primarul comunei Zăbrani;
- autorizaţii de funcţionare;
- adeverinţe;
- acorduri;
- avize;
- autorizaţii de demolare;
- autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
- certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
- certificat de producător agricol
- certificat fiscal
- contracte de închiriere
- contracte de concesiune
- contracte privind achiziţiile publice
- documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
- documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor - clădiri şi terenuri - aflate în proprietatea comunei Zăbrani
- documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul comunei Zăbrani
- documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
- rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale Consiliului local
- documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism - PUG, PUZ, PUD - planuri de amenajare
- regulamentul local de urbanism
- autorizaţii de construire
- certificate de urbanism
- procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
- avize privind racordurile la reţelele edilitare
- procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
- procese verbale de control încheiate de către instituţiile statului cu atribuţii în control şi îndrumare
- raportări statistice, evidente pe categorii de probleme
- state de funcţii
- state de personal
- contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
- dosare de personal
- dosare profesionale
- carnete de muncă
- planul de protecţie civilă
- planul de apărare împotriva dezastrelor
- planul cu principalele activităţi de protecţie civilă
- planul dezvoltării bazei materiale
- planul pregătirii de protecţie civila
- planul de organizare de protecţie civilă

8. MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE – sunt prevăzute în art. 21 şi 22 din Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informaţiile de interes public.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, acesta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001.