Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

Şedinţele consiliului local

Şedinţe consiliu - anul 2016

Decembrie 2016

Şedinţa publica ordinară din 28.12.2016
Ordine de zi


In baza art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Joi, 28.12.2016, ora 15,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.11.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna noiembrie 2016; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 2084 mp din Cartea Funciara nr. 302694, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de 2084 mp in 2 loturi distincte; initiativa primarului
 5. Diverse


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 28.12.2016

Încheiat astăzi, 28 decembrie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 247 din 22.12.2016 pentru data de 28.12.2016, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani şi doamna Liliana Popescu, avocat.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad ; initiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.11.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna noiembrie 2016; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 2084 mp din Cartea Funciara nr. 302694, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de 2084 mp in 2 loturi distincte; initiativa primarului
 5. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh.,  Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 130.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.11.2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh.,  Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C., Baba F. şi Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 131.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Lazăr spune că nivelul impozitelor şi taxelor locale rămâne cel din anul 2016.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T. şi Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 132.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna noiembrie 2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 12  voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh., Macovei L., Iuga D., Petrescu D., Kiss G., Nicula T., Blaguescu D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C., Baba F) şi 1 abţinere(Ardelean R.,). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 133.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 2084 mp din Cartea Funciara nr. 302694, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de 2084 mp in 2 loturi distincte.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.  

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Lazăr spune că este vorba despre imobilul situat în localitatea Zăbrani la nr. 16 unde locuiesc trei sau patru familii( fam. Gligor) şi fiecare doreşte să aibă spaţiul ei.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Macovei L., Petrescu D., Ardelean R., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 134.    

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

          Dna. Ardelean spune că este aceaşi propunere ca şi pentru anul şcolar 2016-2017.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 12 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh.,  Macovei L., Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Nicula T., Kiss G., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.) şi 1 abţinere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 135.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         Dl. primar le aduce la cunoştinţă consilierilor locali faptul că s-a primit Decizia nr. 2412/08.12.2016 prin care au fost examinate deficienţele constatate în Raportul de audit financiar şi procesul verbal de constatare nr. 2234/14.11.2016(4532/11.11.2016) încheiat în urma misiunii de audit financiar asupra conturilor de execuţie bugetară pe anul 2015 la unitatea administrativ teritorială comuna Zăbrani. Dl. primar spune că la primele puncte din decizie, respectiv de la punctul 1 la punctul 9, au fost constatate înregistrări greşite între conturi, după care dă citire celor 9 puncte. La punctul 10 se specifică faptul că un autoturism nu a fost evaluat şi înregistrat în contabilitate, aici fiind vorba despre acel autoturism Dacia Solenza care a fost primit prin transfer fără plată de la Primăria Şagu. La punctul 11 se specifică faptul că nu s-a înregistrat la valoarea reala în contabilitate ultima autospecială de stingere a incendiilor care a fost primită prin transfer fără plată, însă în timpul controlului acesteia i s-a dat valoarea de 8.100 lei. La punctul 12 se specifică faptul că nu a organizat şi exercitat controlul intern/managerial în cursul anului 2015. La punctul 13 se specifică faptul că nu a fost reorganizat controlul financiar preventiv. La punctul 14 se specifică faptl că nu a fost asigurat cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit intern. La punctul 15 se specifică faptul că nu a fost stabilită obligaţia de plată  constând în impozitul pe teren extravilan datorat de un  număr de 5 contribuabili. La punctul 16 se specifică faptul că nu au fost stabilite obligaţiile de plată, reprezentând taxă pe terenul arendat, datorate de un număr de 43 de contribuabili. La punctul 17 se specifică faptul că nu s-a stabilit şi nu s-a încasat taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru o parte din agenţii comerciali de pe raza comunei. La punctul 18 se specifică faptul că nu s-a stabilit şi nu s-a încasat taxa pentru  autorizarea desfăşurării de activităţi de alimentaţie publică cuprinse în codul CAEN clasa 5610 – restaurante şi 5630 – baruri. La punctul 19 se specifică faptul că nu au fost instituite, succesiv sau concomitent toate procedurile de executare silită pentru contribuabili care nu au achitat integral, la termenele scadente, obligaţiile faţă de bugetul local. La punctul 20 se specifică faptul că au fost constate unele deficienţe la întocmirea inventarierii anuale. La punctul 21 se specifică faptul că ultima reevaluare a bunurilor de natura construcţiilor şi terenurilor aparţinând domeniului public şi privat ale comuneis-a efectuat în anul 2012, iar la data controlului există un contract de prestări servicii care are ca obiect reevaluarea patrimoniulu comunei Zăbrani, lucrarea de reevaluare finnd în curs de realizare.La punctul 22 se specifică faptul că nu a fost efectuat în cursul anului 2015, controlul respectării disciplinei de casă. La punctul 23 se specifică faptul că în cursul anului 2015 persoana care a încasat şi a făcut plăţi în cadrul casieriei unităţii nu avea prevăzute aceste îndatoriri în fişa postului. La punctele 24 -29 s-au constatat efectuare de plăţi pentru diverse lucrări sau prestări de servicii care nu au fost justificate, urmând se recupereze respectivele sume de la executanţii acestora.

         Dl. primar spune că în ceea ce priveşte auditul intern există o problemă, respectiv faptul că nu o să se poată  angaja o persoană care să facă acest lucru din cauza salariului foarte mic.

         Dl. Baba doreşte să ştie dacă nu s-ar putea încheia un contract de prestări servicii cu o societate care să realizeze auditul intern?

         Dna. Avocat spune că acest audit intern necesită o perioadă mai lungă de timp şi trebuie efectuat lună de lună şi se verifică fiecare act în parte.

         Dl. Baba spune că nici în situaţia asocierii mai multor comune persoana respectivă nu va putea să facă faţă volumului de muncă.    

         Dl. primar spune că va trebui să se perceapă pe lângă arendă, chirie sau concesiune şi o taxă pentru terenul extravilan care face obiectul unor astfel de contracte.

         Dl. Baba spune că s-a ridicat această problemă de către dl. Tomi atunci când s.a discutat despre Belle Fruct.

         Dl. primar spune că a avut discuţia aceasta cu organele de control şi acel teren nu intră deoarece acolo a fost vorba despre asociere în participaţiune.

         Dl. Tomi spune că acel contract a fost unul păgubos pentru comuna Zăbrani.

         În urma citirii deciziei, dl. primar consideră că toate compartimentele din cadrul primăriei şi-au făcut bine treaba, dat fiind şi faptul că salariile din acest sector sunt aşa cum sunt, iar de la un control la altul s-a stat tot mai bine şi se va sta şi mai bine pe viitor. Tot dl. primar mai spune că termenul până la care vor trebui remediate toate disfuncţionalităţile este data de 03.03.2017. Dl. primar mai spune că va trebui să se aibă grijă în special pe partea de încasări, respectiv venituri, atât din impozite şi taxe cât şi din amenzi.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                  

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

         Codrean Dănuţ                                   Crişan Andrei Cătălin
Şedinţa publica de îndată din 20.12.2016
Ordine de zi


In baza art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Joi, 20.12.2016, ora 15,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:


 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 20. 12. 2016

Încheiat astăzi, 20 decembrie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de indata a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 240 din 19.12.2016 pentru data de 20.12.2016, ora 15,00. 

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 11 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat  domnul Baba Fănel şi domnul Oltean Florin. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani şi doamna  Ţuţa Hortensia, contabil în cadrul Primăriei comunei Zăbrani.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D. şi Tomi C.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 128.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dna. Ţuţa spune că s-a făcut o adresă către consiliul judeţean pentru a se solicita sume pentru achitarea arieratelor şi s-a primit suma de 130.000 lei.

         Dl. Ianc doreşte să ştie ce se va plăti din această sumă?

         Dna. Ţuţa spune că se vor plăti în special parte din facturile mai vechi care constituie arierate, aici fiind vorba despre plata deratizărilor, o parte din reparaţiile la străzi şi alte facturi.

         Dl. Tomi doreşte să ştie cât mai trebuie să se plătească totuşi pentru reparaţiile la străzi, dat fiind faptul că şi în şedinţa precedentă s-a mai primit o sumă de la consiliul judeţean tot pentru aşa ceva?

         Dl. viceprimar spune că  lucrarea a fost una destul de costisitoare şi că un singur transport de piatră a costat aproximativ 1.200 lei şi s-a lucrat cu două cariere, respectiv cu cea de la Pătârş şi ulterior cu cea de la Bata care are sediul la Păuliş şi care între timp a venit cu o ofertă mai bună decât a celor de la Pătârş.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D. şi Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 129.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

 

                                  

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

          Codrean Dănuţ                                  Crişan Andrei Cătălin

Şedinţa publica de îndată din 15.12.2016
Ordine de zi


In baza art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Joi, 15.12.2016, ora 15,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 15. 12. 2016

Încheiat astăzi, 15 decembrie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 237 din 14.12.2016 pentru data de 15.12.2016, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 9 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Kiss Gabriel, domnul Baba Fănel, domnul Blaguescu Dorel şi domnul Nicula Tiberiu. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani şi doamna doamna Ţuţa Hortensia, contabil în cadrul Primăriei comunei Zăbrani.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Petrescu D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Oltean F. şi Tomi C.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 126.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dna. Ţuţa spune că din creditul care s-a contractat s-a plătit la canalizare suma de 87.000 lei care a fost prevăzută a se primi de la consiliul judetean, iar acum s-a primit de la consiliul judeţean suma respectivă, fiiind direcţionată direct de către acesta, respectiv 50.000 lei către străzi şi 37.000 lei către căminul cultural Zăbrani.

         Dl. Oltean doreşte să ştie pentru ce s-au folosit cei 50.000 lei?

         Dl. viceprimar spune că s-au folosit pentru pietruirea străzilor din comună , lucrare care s-a efectuat în vară.

         Dl. Oltean doreşte să ştie dacă întreaga sumă s-a folosit doar pentru acea lucrare deoarece i se pare o sumă foarte mare.

         Dl. viceprimar spune că întreaga sumă s-a folosit pentru acea lucrare, însă suma nu este deloc mare, deoarece pentru închirierea unui autogredere se percepe o taxă de 150 lei/oră, iar în perioada de vară lucrează probabil 10 ore pe zi, rezultând astfel suma de 1.500 lei/zi, ori indiferent cât de priceput ar fi şoferul tot va sta aproximativ 3 zile într-o localitate şi la aceste sume se mai adaugă şi cele pentru piatră, transportul acesteia, precum şi cilindru compactor.

         Dl. Ianc spune că ar fi bine dacă s-ar putea achizitiona un autogreder pentru primărie.

         Dl. viceprimar spune că s-ar bucura dacă ar exista posibilitatea chiziţionării unui astdel de utilaj, însă acesta ar costa destul de mult.

         Dl. Ianc spune că a înţeles de la şeful ocolului silvic că primăria a încasat o grămadă de bani de la ocol.

         Dl. viceprimar spune că s-a încasat o sumă de bani însă aceasta a fost dată mai departe pentru a se plăti firma care exploatează şi transportă lemnul din pădurea comunală. Dl. vicerpimar este de părere că şi aceste societăţi prestatoare de servicii ar trebui să îşi primească bani pe măsură ce se încasează banii de la ocol, deoarece a fost o astfel de societte care a prestat servicii şi a venit cu factura să îi fie plătită, ori acestuia i s-a spus că o să primească banii atunci când o să primească primăria banii de la ocol.

         Dna. Ţuţa spune că ar mai fi pentru rectificare şi suma de 8738 lei reprezentând ajutorul de încălzire.

         Dl. Lazăr doreşte să ştie  ce perioadă acoperă respectiva sumă?

         Dna. Ţuţa spune că banii sunt pentru cinci luni.   

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Petrescu D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Oltean F. şi Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 127.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

 

                                  

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

          Codrean Dănuţ                                  Crişan Andrei Cătălin

Noiembrie 2016

Şedinţa publica ordinara din 29.11.2016
Ordine de zi


In baza art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Joi, 29.11.2016, ora 15,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 17.10.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27.10.2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de valorificare, de catre Ocolul Silvic Lipova, a masei lemnoase din padurea comunala, stabilita pentru recoltarea in anul 2017; initiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna octombrie 2016 ; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind ratificarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind înfiinţarea Compartimentului Administrator public; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare pentru aprobarea atribuţiilor, criteriilor de selecţie, contractului-cadru de management, obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru administratorul public ; initiativa primarului


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 29. 11. 2016

Încheiat astăzi, 29 noiembrie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 231 din 24.11.2016 pentru data de 29.11.2016, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, doamna Liliana Popescu, avocat, doamna Zaharia Anuţa, compartiment Resurse Umane, domnul Lung Adrian, director Ocolul Silvic Lipova, domnul Dura Eugen şi domnul Petrea Mihai, cetăţeni ai comunei Zăbrani.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de către un avocat a demersurilor necesare anulării contractului de vânzare-cumpărare cu nr. 204/66 din 16.09.2002, încheiat între Consiliul Local al comunei Zăbrani şi Ivan Teofil şi Ivan Garofina; initiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu 8 voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Kiss G.) şi 5 abţineri( Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 17.10.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27.10.2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de valorificare, de catre Ocolul Silvic Lipova, a masei lemnoase din padurea comunala, stabilita pentru recoltarea in anul 2017; initiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna octombrie 2016 ; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind ratificarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind înfiinţarea Compartimentului Administrator public; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare pentru aprobarea atribuţiilor, criteriilor de selecţie, contractului-cadru de management, obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru administratorul public ; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 302213, nr. top.  979/7/a/5/2/1, in suprafata de 11470 mp; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea `Zabrani, inscris in C.F. nr. 300047, nr. top. 300047, nr. adm. 576, in suprafata de 3541 mp; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind adoptarea unor măsuri referitoare la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, încheiat între A.D.I. ECOLIPOVA şi operatorul SC ECOLIPOVA SRL ; initiativa primarului

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu 10  voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh.,  Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C.) şi 3 abţineri(Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 113.

Dl. Tomi doreşte să ştie la ce capitol se pot discuta şi alte aspecte decât cele care sunt incluse pe ordinea de zi, deoarece punctul diverse nu mai apare pe ordinea de zi de vreo două şedinţe încoace ?

Dl. primar spune că aceste aspecte se vor discuta după terminarea punctelor de pe ordinea de zi, la discuţii libere.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 17.10.2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh.,  Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C., Baba F. şi Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 114.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27.10.2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Oltean spune că sunt două aspecte care nu i se par în ordine, specificând faptul că Hotărârea nr. 108 a trecut cu 6 voturi pentru, ori dumnealui ştie că pentru a trece o hotărâre ar fi fost nevoie de 7 voturi pentru.

         Dl. secretar spune că se poate ca o hotărâre să treacă şi cu 6 voturi pentru, deoarece art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 stipulează clar fatul că hotărârile consiliului local se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, ori la şedinţa din 27.10.2016 au fost prezenţi doar 11 consilieri.

         Dl. Oltean mai face trimitere şi la Hotărârea nr. 11 care a fost adoptată în condiţii similare cu cea menţionată anterior.

         Dl. secretar spune că este acelaşi lucru ca şi la hotărârea precedentă.

         Dl. Baba spune că tot la art. 45 se specifică faptul că hotărârile prin care se aprobă colaborarea sau asocierea cu persoane juridice se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

         Dl. secretar spune că aici nu este cazul, însă le aduce la cunoştinţă consilierilor faptul că se pot adresa instanţei de contencios administrativ dacă dumnealor consideră hotărârea nelegală.  

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 8 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T. şi Kiss G.) şi 5 abţineri(Blaguescu D., Oltean F., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 115.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea modului de valorificare, de catre Ocolul Silvic Lipova, a masei lemnoase din padurea comunala, stabilita pentru recoltarea in anul 2017.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. primar îi propune domnului Lung Adrian, directorul Ocolului Silvic Lipova, care este prezent la şedinţă, să facă o expunere mai amplă asupra tot ceea ce înseamnă modalitatea în care se va exploata pădurea comunală în următorii 10 ani, având în vedere faptul că anul acesta se întocmeşte amenajamentul silvic pentru respectiva perioadă.

         Dl. Lung A. spune că în momentul de faţă Ocolul Silvic este într-o perioadă mai delicată în ceea ce proveşte pădurea comunală, deoarece în acest an se întocmeşte amenajamentul silvic, iar în cadrul acestei proceduri o echipă formată din specialişti vizitează fiecare parcelă din interiorul pădurii şi stabilesc posibilitate de tăiere, precum şi mai multe alte aspecte cuprins în amenajament. Dl. Lung A.  spune că primăria are o problemă cu aproximativ 600 ha de pădure care în urmă cu  câţiva ani a fost trecută în amenajamentul silvic fără să se poată face dovada proprietăţii pentru respectiva suprafaţă. Tot dl. Lung mai spune că în acea perioadă era primar dl. Siminaică, iar acesta a demarat o operaţiune prin care s-a dorit obţinerea unui titlu de proprietate pentru suprafaţa respectivă, însă documentaţia a fost respinsă de către oficiul de cadastru şi de atunci nu s-a mai reuşit obţinerea titlului de proprietate, ori dacă nu se va rezolva această problemă cât mai urgent, comisia care va aviza amenajamentul silvic nu va putea să îl avizeze pentru cele 600 de ha dacă nu se va face dovada proprietăţii. Dl. Lung. A spune că la acest moment amenajamentul se află în perioada de colectare a datelor, urmând ca ulterior să se facă cenralizarea acestora, iar până în luna martie să poată să fie avizat.

         Dl. primar spune că pracric primăria trebuie să întabuleze respectiva suprafaţă de pădure până în luna martie.

         Dl. Lung A. spune că fără amenajament nu se va putea exploata nici un metru cub de lemn.

         Dl. primar spune că a observat că masa lemnoasă propusă spre exploatare pentru anul 2017 a scăzut cu 1000 mc faţă de anul în curs, ajungând la 4000 mc.

         Dl. Lung A. spune că până în urmă cu 3 luni legislaţia îi interzicea şefului de ocol să emită delegaţii de marcare pemtru pădurile care nu deţin amenajament silvic, ori comuna Zăbrani nu are amenajament pentru anul 2017. Dl. Lung A. spune că în urmă cu 3 luni a apărut un ordin de ministru care le dădea voie sefilor de ocol, pe baza unor procese verbale întocmite cu amenajiştii, să stabilească masa lemnoasă care va intra spre explotare în deceniul următor. Dl. Lung A. spune că dumnealor, respectiv Ocolul Silvic, în urmă cu trei ani au început să facă marcări şi şi-au luat o marjă de siguranţă, punând în valoare aproximativ 80% din posibilitatea pe care au avut-o în deceniul trecut în fiecare an. Dl. Lung A. spune că 4000 mc nu este posibilitatea reală de recoltare, posibilitatea reală putând să se stabilească abia după luna martie, iar aceasta va fi de 80% din potenţialul de creştere a pădurii.

         Dl. primar doreşte să ştie care a fost propunerea ocolului?

         Dl. Lung A. dă citire  art. 4, art. 5 şi art. 6 din HG nr. 617/2016  după care le spune consilierilor faptul că Ocolul Silvic vine cu propunerea de cantitate de masă lemnoasă în faţa dumnealor şi mai departe consiliul local hotărăşte cum gestionează respectiva cantitate în funcţie de necesităţi.

         Dl. primar spune că s-a înţeles perfect acest aspect, însă dincolo de toate acestea dumnealui vine cu propunerea ca cei 4000 mc să se exploateze toţi sub formă de masă lemnoasă fasonată şi să se scoată din ecuaţie masa lemnoasă pe picior, astfel vânzându-se masa lemnoasă către populaţie, iar buşteanul şi lemnul de lucru să se vândă către agenţii economici direct din rampă, pentru că din calculele efectuate din cei 4000 mc tot vor rezulta 1500 mc care se vor vinde către agenţii economici, iar în momentul în care se va definitiva amenajamentul silvic diferenţa rezultată se va putea scoate la vânzare pe picior. Dl. primar spune că riscul ar fi prea mare ca lemnul să fie scos la vânzare pe picior şi să se ajungă în situaţia în care populaţia să nu mai aibă lemn de foc şi nici posibilitatea să cumpere.

         Dl. Lung A. spune că la data şedinţei de consiliu posibilitatea de recoltare  din pădurea comunală pentru anul 2016 era de 5000 mc din care 4400 mc produse principale şi rărituri şi 600 mc de igienă. Dl. Lung A. spune că în baza hotărârii de consiliu local Ocolul Silvic a exploatat până în prezent pentru nevoile locale 2060 mc din care 720 mc a fost buştean. Dl. Lung A. spune că până în prezent s-a vândut material lemnos în valoare de 708000 lei din care s-au încasat până la ora actuală 490000 lei, iar către comună s-au virat 276500 lei şi mai sunt în cont aproximativ 46000 lei care urmează să fie viraţi către comună. Dl. Lung A. spune că nu s-a aşteptat să fie o criză aşa de mare de material lemnos. Tot dl. Lung A. spne că până în prezent s-a livrat către populaţie cantitatea de 1600 mc lemn de foc şi tot nu a fost suficient.

         Dl. primar spune că ceea ce a relatat dl. director vine tocmai să întărească spusele dumnealui legat de a renunţa pentru moment la vânzarea pe picior.

         Dl. Lung A. spune că primăria ar trebui să îşi găsească, prin procedură de licitaţie, o firmă care să presteze servicii de exploatare a masei lemnoase, iar prestatorul ar fi bine să aibă o bază materială destul de bună, deoarece sunt multe parcele care sunt destul de greu accesibile şi vor trebui scoase lemnele la drumul forestier.

         Dl. primar spune că aceste aspecte se vor discuta într-o şedinţă ulterioară.

         Dl. Lung A. spune că ceea ce a vândut comuna prin Ocolul Silvic pe picior, a vândut la preţul mediu de 235/mc, iar dacă se va vinde către populaţie din cei 4000 mc nu va rezulta buştean mai mult de 2000 mc. Dl. Lung A. spune că a auzit discuţii prin comună cum că primăria a stabilit preţul de 90 lei/mc, iar ocolul vinde cu 100 şi ceva de lei mc,  însă actul de punere în valoare  presupune 6-7 sortimente de lemn din care cele mai ieftine sunt crăcile, urmează lemnul de foc, CR subţire, CR gros şi cu cât se apropie mai mult de lemnul de lucru preţul creşte putând să ajungă până la 130 lei/mc, spunând că ar  trebui ca tot în consiliul local să se stabilească preţurile şi pentru celelalte sortimente, deoarece poate să apară reversul medaliei şi să vină curtea de conturi în control şi să solicite explicaţii legat de aspectul preţurilor la masa lemnoasă.

         Dl. primar spune că a fost curtea de conturi şi nu a constat nereguli în acest sens, deoarece primăria a mers pe preţurile propuse de către ocol.

         Dl. Baba spune că în consiliul local s-au stabilit nişte preţuri, ori în comuna Zăbrani se vând lemne de foc către populaţie cu aceleaşi preţuri cu care se vând lemnele de către ocolul silvic Lipova sau de către alte ocoale. Dl. Baba spune că preţul pentru lemnul de foc a fost stabilit de către consiliul local la suma de 90 lei/mc fără a se specifica dimensiunea sau grosimea.

         Dl. Lung A. spune că respectiva suma a fost stabilită doar pentru lemnul de foc, însă mai sunt şi alte sortimente.

         Dl. Baba spune că ar trebui mai aprofundată discuţia pentru a se stabili mai concret preţul pentru fiecare sortiment.

         Dl. Lung A. spune că există posibilitate ca preţul să fie acelaşi pentru toate sortimentele, însă acest lucru va trebui să fie asumat de către consiliul local.

         Dl. primar spune că nu se va putea realiza acest lucru deoarece nu se poate ca lemnul mai gros să aibă acelaşi preţ cu lemnul de foc. Dl. primar spune că preţul a fost stabilit în funcţie de fiecare sortiment şi de grosimea lemnului.

         Dl. Lung A. spune că astfel se distinge lemnul în funcţie de calitate.

         Dl. primar spune că este şi normal să fie aşa, iar bonul de lemne este compus din toate sortimentele care la final dau valoarea finală.

         Dl. Lung A. spune că cetăţeanul de rând nu înţelege aceste aspecte.

         Dl. Baba spune că bonul de lemne conţine o anumită cantitate de masă lemnoasă, iar pe fiecare mc ar trebui să fie aceaşi pondere, iar preţul final să fie de 90 de lei/mc.

         Dl. Lung A. spune că preţul lemnului de foc este de 90 lei/mc, acesta fiind lemnul de cea mai inferioară calitate.

         Dl. Oltean doreşte să ştie dacă există posibilitate ca un cetăţean oarecare să primească din pădurea comunală numai lemn de foc cu 90 lei/mc.

         Dl. Petrescu spune că există această posibilitate, însă respectivul cetăţean, dacă i se oferă lemn de foc care este de la 12 cm în jos ca şi grosime, nu îl va accepta, ori dacă doreşte lemn mai gros automat preţul creşte.

         Dl. Oltean spune că nu este adevărat şi că omului i se taie bon cu suma de 120 lei/mc fără să fie întrebat.

         Dl. Petrescu spune că preţul este stabilit în funcţie de materialul lemnos care i-a fost încărcat pe mijlocul de transport.

         Dl. Lung A. spune că s-ar putea face ca lemnul să se vândă pe sortimente, însă asta ar însemna ca prestatorul de servicii să sorteze lemnul pe care îl exploatează pe fiecare sortiment în parte, cu un cost suplimentar pentru această operaţiune, iar atunci ar putea fiecare doritor să opteze pentru un anumit sortiment.

         Dl. Lazăr doreşte să ştie dacă se exploatează lemn din pădurea comunală  la ora actuală?

         Dl. Lung A. spune că există un parchet în exploatare la Sintar şi unul care este pe terminate la Chesinţ.

         Dl. Nicula spune că problema este cu faptul că cetăţeanul de rând care merge după lemne de foc stă în pădure şi aşteaptă pentru că lemnul de foc merge în Ungaria sau în alte localităţi.

         Dl. Lung A. spune că s-a uitat pe blocurile de avize care au venit la ocol pentru anul 2016 şi 80% din avize au fost emise pentru populaţia din cele rei sate aparţinătoare comunei Zăbrani.

         Dl. Oltean spune că în această situaţie ar trebui ca cetăţenii care vor lemne de foc să primească de la primărie un tichet cu care să meargă la pădurar şi să ceară lemne, pentru că altfel păduraru face borderouri de mână şi lemnele merg în altă parte, iar acest lucru s-a întâmplat în judeţul Timiş.

         Dl. Lung A. spune că acest lucru este prea puţin probabil, deoarece în momentul în care cineva vine în pdure şi solicită lemne de foc pentru a îl transporta unui locuitor din comună, i se solicită  datele de identificare ale acestuia şi adresa de domiciliu şi se introduc într-un smartphone, iar dacă respectivul transport este găsit în Frumuşeni riscă să îi fie confirscată inclusiv maşina.

         Dl. Oltean doreşte să ştie dacă domnlui Lung i se pare normal ca acelaţi CNP să se regăsească la 20 de camioane.

         Dl. Lung A. spune că nu a verificat aceste aspecte şi nu are cunoştinţă despre ele, însă îi solicită domnului Oltean să îi dea date concrete şi va verifica.

         Dl. Oltean spune că nu deţine astfel de date deoarece dumnealui nu este organ de cercetare, însă acestea sunt aspecte sesizate de alte persoane. Dl. Oltean spune că ar trebui să se aibă în vedere să se dea câte un bon pentru fiecare număr de casă şi cu acela să meargă fiecare în pădure să îşi procure lemne de foc.

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că aceste aspecte se vor discuta înt-o altă şedinţă de consiliu. Dl. preşedinte de şedinţă le solicită colegilor să revină la dezbatea punctului de pe ordinea de zi şi doreşte să ştie dacă mia sunt propuneri în afară de cea a domnului primar care propunea  să se renunţe la vânzarea pe picior şi întreaga cantitate de 4000 mc să fie vândută ca şi masă lemnoasă fasonată?

         Dl. Baba spune că ar fi bine ca aceste aspecte să facă subiectul unei şedinţe viitoare şi să se despice firul în şapte şi să se vadă care este necesarul de lemne de foc pentru populaţia comunei.

         Dl. Nicula spune că i se pare absurd să vină oamenii şi să spună că nu sunt lemne pentru instituţii, iar maşinile cu lemne să circule prin comună fără nicio problema.

         Dl. Lung A. spune că nu toate maşinile vin din pădurea comunală.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 12  voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Kiss G., Nicula T., Blaguescu D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C., Baba F) şi 1 abţinere(Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 116.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.  

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Macovei L., Petrescu D., Ardelean R., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 117.    

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna octombrie 2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Baba spune că din situaţia prezentată se poate observa că suma necesară pentru decontarea abonamentelor s-a majorat cu aproape 1.000 lei şi doreşte să ştie dacă sunt mai multe cadre didactice nou venite din anul acesta şcolar?

         Dna. Ardelean spune că începând cu acest an şcolar sunt mai multe cadre didactice care fac naveta.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 12 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh.,  Macovei L., Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Nicula T., Kiss G., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.) şi 1 abţinere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 118.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind ratificarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Oltean spune că a mai fost o ratificare şi în şedinţa trecută şi că nu prea ştie dumnealui ce e cu aceste ratificări, însă acum este vorba despre un contract din 2013 cu o sumă frumoasă, despre un contract din 2014 cu încă o sumă frumoasă şi despre încă un conract din 2014 cu o sumă şi mai frumoasă, respectiv 5.900 de lei şi doreşte să ştie ce este cu aceste contracte şi de ce trebuie să se aprobe în 2016?

         Dl. primar spune că este vorba despre ratidficare.

         Dl. Oltean spune că tratatele se ratifică şi nu contractele de asistenţă juridică.

         Dl. primar spune că este o procedură absolut legală care este reglementată de Codul Civil şi dacă respectivul avocat a prestat serviciul şi a fost de bună credinţă nu o să poată primăria să îi ceară să dea bani înapoi pentru că nu a fost introdus contractul în şedinţă de consiliu local la acea dată. Dl. primar spune că în cazul de faţă este un caz fericit, deoarece atât doamna avocat Popescu, cea care reprezintă consiliul local, cât şi doamna avocat Ardelean sunt avocate pledante şi se pot substitui în aşa fel încât sî se acope toate cauzele, însă la vremea respectivă primăria avea conract cu avocat Vodă care a trimis un asociat să reprezinte interesele comunei, însă nu a fost aprobată colaborarea cu domnul avocat Şeran prin şedinţă de consiliu local, ori acum ori se ratifică respectivele colaborări, ori se poate da avocatul în judecată pentru a se recupera banii.

         Dl. Oltean spune că va plăti cine a greşit.

         Dl. primar spune că nu va plăti cine a greşit, ci va trebui să fie dat în judecată avocatul pentru a se recupera respectiva sumă de bani.

         Dl. Oltean spune că cineva a greşit din moment ce s-a plătit o sumă de bani fără hotărâre de consiliu local, ori acum se doreşte ca actualul consiliu să aprobe ceva ce a fost în 2013, lucru care după părerea dumnealui ar fi caz penal.

         Dl. Baba doreşte să ştie dacă o să fie prezentat în şedinţă de consiliu local raportul Curţii de Conturi?

         Dl. primar spune că se va prezenta în momentul în care se va comunica decizia.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 8 voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T. şi Kiss G.), 1 vot împotrivă(Oltean . F.) şi 4 abţineri(Blaguescu D., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 119.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind înfiinţarea Compartimentului Administrator public.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Baba doreşte să se precizeze motivele concrete pentru care se doreşte angajarea unui administrator public deoarece  sunt foarte vagi motivele invocate în expunerea de motive, respectiv degrevarea domnului primar de sarcini.

         Dl. primar spune că administrator îl înlocuieşte pe primar şi primeşte anumite delegaţii pe diferite activităţi.

         Dl. Baba doreşte să ştiedacă domnul viceprimar este sau nusuficient pentru a face aceste lucruri?

         Dl. primar spune că nu ştie dacă este suficient în condiţiile în care în anii următori se va demara proiectul pe măsura 322 cu asfaltări de drumuri în Chesinţ şi Neudorf, proiectul pe PNDL cu asfaltarea de străzi în Zărani, proiectul pe canalizare unde va urma realizarea de branşamente, ori dacă dumnealor cred că primarul se va putea împărţi şi să poată să susţină toate aceste lucrări atunci se înşeală.

         Dl. Baba îi spune domnului primar că în campania electorală aşa şi-a luat angajamentul, respectiv că le va face pe toate.

         Dl. primar spune că le va face, şi mai spune că şi dumnealor şi-au luat mai multe angajamente în campania electorală.

         Dl. Baba spune că sunt pe organigramă 4 sau 5 posturi pe fonduri europene care sunt vacante şi i s-ar părea mult mai importante aceste posturi decât cel de administrator comunal.

         Dl. primar spune că se discută inclusiv de ocuparea unui post pentru accesarea de fonduri europene, cât şi pentru angajarea unei persoane care să se ocupe de achiziţiile publice deoarece odată cu modificarea legislaţiei achiziţiile vor trebui să se facă online inclusiv pentru achiziţionarea unui pix, motiv pentru care nu se va mai putea lucra cu un serviciu externalizat.

         Dl. Baba spune că ar fi mai bine să se aibă în vedere posturile pe proiecte europene, sau mai precis să se angajeze executanţi şi după aceea şefi.

         Dl. primar spune că le are în vedere, însă pentru asta ar trebui să de afară nişte persoane care au un rol important în desfăşurarea activităţii din  cadrul instituţiei, cum sunt domnul Milosav şi doamna Zaharia pe care i-a rugat să mai rămână până vor reuşi să pregătească alte persoane care să le subsituie cu succes în activitate.

         Dl. Baba spune că nu intră în discuţie cele două posturi, ci este vorba despre celelalte trei care sunt vacante. Tot dl. Baba spune că în locul unui adminstrator comunal ar fi mai bine să vină doi angajaţi pe proiecte europene.

         Dl. Lazăr spune că nu înţelege care este motivul pentru care se doreşte înfiinţarea unui compartiment care a fost înfiinţat în urmă cu aproximativ 12 ani.

         Dna. Zaharia   spune că în urmă cu un an şi jumătate acest post a fost scos din organigramă pentru a se face acel post pentru centrul de informare turistica. Dna. Zaharia spune că trebuie neaparat introdus acest post în organigramă, deoarece trebuie implementat managementul intern în cadrul instituţiei, procedură care va reglementa modul în care se vor desfăşura lucrurile în interiorul instituţiei.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 8 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T. şi Kiss G.) şi 5 abţineri(Blaguescu D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F ).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 120.

         S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare pentru aprobarea atribuţiilor, criteriilor de selecţie, contractului-cadru de management, obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru administratorul public.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 8 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T. şi Kiss G.) şi 5 abţineri(Blaguescu D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F ).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 121.

         S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 302213, nr. top.  979/7/a/5/2/1, in suprafata de 11470 mp.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Nicula doreşte să îl întrebe pe dl. Petrea Mihai, cel ce a făcut solicitarea de concesionare, dacă s-a înţeles cu viitorii dumnealui vecini, în cazul în care va câştiga licitaţia?

         Dl. Petrea M. spune că se vor face măsurători şi se vor bate ţăruşi şi astfel nu vor mai fi discuţii.

         Dl. primar spune că dacă omul doreşte să îşi facă o fermă acolo, nu ar trebui să îl incurce consiliul local.

         Dl. Macovei spune că asemenea iniţiative trebuie susţinute, însă spune că este adevărat şi ceea ce spune dl. Nicula, respectiv faptul că mai sunt doritori care ar vrea o parte din acel teren şi ar dori să ştie când va fi licitaţia.

         Dl. secretar spune că acum se hotărăşte dacă se va scoate sau nu terenul la licitaţie şi ulterior se va stabili şi data la care se va organiza licitaţia, spunând că anunţul se va publica în ziarul Glasul Aradului.

         Dl. viceprimar spune că toate discuţiile au pornit de la păşunatul a câtorva cai, care au păşunea lor, însă oamenii sunt răi şi dacă pot să îi facă rău cuiva atunci de ce să nu o facă, însă alţi doritori nu sunt.

         Dl. primar spune că se va organiza licitaţie publică şi că va putea să participe oricine.

         Dl. Baba spune că fiind vorba de o suprafaţă de peste un hectar, suprafaţa s-ar putea împărţi şi să fie loc pentru doi sau trei fermieri.

         Dl. Petrea M. spune că acolo este doar o  mică suprafaţă care se poate utiliza, în rest fiind plin de betoane.

         Dl. Nicula spune că dumnealui a pus o întrebare doar pentru uz personal.

         Dl. Macovei spune că a observat că în raportul de evaluare categoria de folosinţă a terenului este altele, iar încaietul de sarcini i se solicită concesionarului să realizeze o exploataţie agricolă.

         Dl. primar spune că cel care va câştiga licitaţia, dacă îşi va curăţa terenul de betoane şi îl va îndrepta va putea să mergă la Direcţia Agricolă şi să schimbe categoria de folosinţă terenului în agricol.

         Dl. Baba spune că realizarea unei exploataţii agricole implică realizarea de construcţii cu destinaţie agricolă şi nu are legătură cu categoria de folosinţă a terenului.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Macovei L., Petrescu D., Ardelean R., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 122.

         S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea `Zabrani, inscris in C.F. nr. 300047, nr. top. 300047, nr. adm. 576, in suprafata de 3541 mp.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Nicula spune că cei care au făcut solictare de cumpărare sunt din Neudorf, însă doreşte să ştieunde este situat locul.

         Dl. Oltean spune că terenul este situat în partea de sus a locuinţei unde a stat Piţu, însă spune că poza din raportul de evaluare nu prea seamănă cu ceea ce este acolo.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Macovei L., Petrescu D., Ardelean R., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 123.

         Dl. Baba spune că ar trebui să se facă o inventariere a tuturor locurilor de casă din comună şi să se scoată la licitaţie prin hotărâre de consiliu local şi să se stabilescă nişte criterii de participare, respectiv să fie din comună, să fie tineri căsătoriţie.

         Dl. viceprimar spune că locurile de casă au fost inventariate şi că se scot la licitaţie conform legii.

         Dl. Baba spune că se scot la licitaţie, însă ar trebui să se stabilească totuşi şi nişte criterii de participare.

         Dl. primar spune că nu crede că se poate pune ca şi criteriu să participe doar tinerii căsătoriţi, însă se poate pune ca şi criteriu să fie din comună.

         Dna. avocat Popescu spune că acel criteriu cu tinerii căsătoriţi ar putea fi considerat ca o discriminare şi nu ar fi recomandat.

         Dl. primar spune că oricum toţi cei care au cumpărat locuri de casă până în prezent sunt din comună, însă o să vorbească dumnealui cu dl. Păduraru Mircea şi o să îl roage pe acesta să facă evaluarea tuturor terenurilor care mai sunt libere în comună şi într-o şedinţă următoare să se scoată la licitaţie toate şi să se dea drumul la proceduri.

         Dl. Tomi spune că şi în Chesinţ sunt multe locuri de casă care sunt ale primăriei.

         Dl. primar îi întreabă pe consilieri dacă doresc să participe ca şi membri în comisia de licitaţie şi să facă propuneri în acest sens însă să se termine odată cu acest pingpong.

         Dl. Oltean spune că atâta timp cât toate sunt trasparente nu va exista nicio problemă în acest sens.

         S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind adoptarea unor măsuri referitoare la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, încheiat între A.D.I. ECOLIPOVA şi operatorul SC ECOLIPOVA SRL.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Oltean spune că nu înţelege nimic din ceea ce se doreşte prin acest punct.

         Dl. secretar spune că este vorba despre prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al comunei.

         Dna. avocat Popescu spune că vechiul contract a expirat, iar  prelungirea acestuia nu se poate face decât cu acordul beneficiarului direct, prelungirea fiind valabilă până la implementarea master planului judeţului.

         Dl. Baba spune că sunt de acord cu condiţia de a se păstra toţi termenii contractuali anteriori.

         Dna. avocat spune că se vor păstra termenii contractuali.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Macovei L., Petrescu D., Ardelean R., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 124.

         S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de către un avocat a demersurilor necesare anulării contractului de vânzare-cumpărare cu nr. 204/66 din 16.09.2002, încheiat între Consiliul Local al comunei Zăbrani şi Ivan Teofil şi Ivan Garofina.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. primar le spune consilierilor faptul că, fiind cunoscută problema pe care primăria o are cu efectuare joncţiunii conductelor de canalizare , dl. Milosav T. a căutat printre acte şi a venit şi i-a arătat modul în care a fost dobândit terenul care face obiectul disputei, respectiv în baza Legii nr. 112/1995, ori o condiţie imperativă pentru a putea dobândi un imobil în baza acestei legi era ca solicitantul să nu fi dobândit sau să fi înstrăinat vreun imobil după anul 1990. Dl. primar spune că dl Ivan a dobândit şi chiar a şi înstrăinat un imobil după anul 1990, motiv pentru care primăria va trebui să ia măsuri. Dl. primar spune că dumnealui în calitate de conducător al comunei nu poate să treacă cu vederea un astfel de fapt, motiv pentru care vor rebui clar luate măsuri.

         Dl. Oltean spune că ar trebui să răsoundă cei care au permis acest lucru în primă instanţă.

         Dna. avocat spune că la acea dată se dădea o declaraţie pe propria răspundere de către solicitant care ar fi trebuit să fie conformă realităţii, ori dacă dumnealui şi-a permis să declare mincinos este problema dumnealui.

         Dl. Oltean spune că numai instanţa va putea stabili dacă dl. Ivan a declarat sau nu mincinos şi dumnealui nu este de acord să i se desfacă contractul domnului Ivan.

         Dna. avocat spune că prin această hotărâre consiliul local nu va desfiinţa contractul, ci doar va permite unui avocat să facă demersurile către instanţa competentă care va stabili care este situaţia de fapt şi de drept.

         Dl. Baba doreşte să ştie câte procese pe care le are comuna Zăbrani cu terţi au mai fost aprobate în consiliul local ?

         Dl. primar spune că aici este vorba despre proprietatea comunei şi nu despre terţi.

         Dl. secretar spune că la acea dată Consiliul Local al comunei Zăbrani a fost cel care a încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu domnul Ivan Teofil, şi de aceea se solicită acordul acestuia pentru a se putea demara operaţiunile. Dl. secretar spune că este posibil ca celelalte litigii să nu fi fost între consiliul local şi terţele persoane.

         Dl. primar spune că inclusiv acel contract nu a fost încheiat conform legii pentru că nu consiliul local este entitatea, ci unitatea administrativ teritorială, respectiv comuna.

         Dl. secretar spune că este posibil să nu se fi adoptat o hotărâre  în aces sens, respectiv prin care să se hotărască vânzarea acelei case.

         Dl. Baba spune că în această situaţie ar trebui să se caute toate dosarele de legea 112 şi să se vadă câte persoane mai sunt în această situaţie.

         Dl. primar îi spune domnului Baba că dumnealui nu a căutat o speţă anume şi că aceste aspecte au fost constatate datorită împotrivirii domnului Ivan la realizarea joncţiunii conductei de canalizare. Dl. primar repetă faptul că finalizarea lucrărilor la canalzare nu este a dumnealui.

         Dl. Baba spune că oricum se va finaliza lucrarea.

         Dl. primar spune că nu se va termina şi că a fost la Bucureşti şi ultima prelungire pentru finalizarea lucrării a fost făcută până în luna mai a anului 2017. Dl. primar spune că lunile ianuarie şi februarie sunt luni moarte şi că va mai avea la dispoziţie luna martie şi luna aprilie, iar până în 15 mai 2017 va trebui să fie deja depusă documentaţia pentru ultima tragere şi lucrarea trebuie să fie finalizată până atunci.

         Dl. Baba spune că s-a specificat faptul că primăria deţine un spaţiu pe lângă canal şi doreşte să ştie dacă s-a dovedit sau nu că acel teren este al primăriei.

         Dl. viceprimar spune că nu se fac aceste demersuri pentru a fi constrâns domnul Ivan să lase primăria să tragă conducta pe terenul dumnealui, ci pentru că a fost descoperit acest aspect care trebuie soluţionat.

         Dl. Tomi consideră că acest punct nu este formulat corect deoarece se solicită anularea contractului de căre consiliul local.

         Dl. secretar spune că nu se solicită anularea conractului de către consiliul local , ci se solicită efectuare demersirilor de către un avocat în vederea anulării contractului.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 8 voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T. şi Kiss G.), 1 vot împotrivă(Oltean . F.) şi 4 abţineri(Blaguescu D., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 125.

         Dl. primar spune, vis-à-vis de amenajamnetul pastoral, că s-a demarat finalizarea a ceea ce înseamnă mod de procedură, parcurgerea paşilor care trebuiesc îndepliniţi până când se va trece la ultimul pas, respectiv licitaţia publică în vederea concesionării, iar acolo nu mai este nicio restricţie putând să participe oricine, neputând să vină nimeni şi să spună că domnul Dura nu poate să participe la licitaţie. Dl. primar spune că nu are nimeni nimic cu dl. Dura şi cu faptul că acesta nu vrea să participe la predarea păşunii sau la alte proceduri premergătoare.

         Dl. Dura îl întreabă pe dl. primar dacă acest punct este pe ordinea de zi, pentru că dumnealui nu are voie să vorbească din câte vede, numai dl. primar poate să vorbească, să îl lichideze sau să îl desfiinţeze aşa cum vorbeşte cu alţii, însă poate se va lichida pe dumnealui dl. primar.

         Dl. Macovei spune că nu cunoaşte exact situaţia pentru că este consilier doar din iunie, însă doreşte ca situaţia să se rezolve şi îi spune domnului Dura că, la fel cum a spus şi dl. primar, acesta poate să participe la licitaţi cu respectarea unor anumite criterii.

         Dl. Dura îi spune domnului Macovei că a pierdut subvenţia pentru anul 2016 din cauza domnului primar şi că a depus trei cereri pentru a fi introduse în consiliul local şi niciuna nu a fost introdusă.

         Dl. primar spune că respectivul contract de arendă a expirat în luna octombrie şi nu poate nimeni să îl oblige să prelungească un contract pentru că aşa rea respectiva persoană.

         Dl. Dura spune că, consiliul local este cel care hotărăşte.

         Dl. primar spune că s-a mers mai departe pe procedură.

         Dl. Dura spune că făcut acele cereri.

         Dl. primar spune că a formulat răspuns la acele cereri.

         Dl. Dura spune că a mers în instanţă cu acele cereri şi va vedea ce va stabili instanţa.

         Dl. primar spune că este de acord şi că aşteaptă decizia instanţei.

         Dl. Dura spune că dl. primar face poveşti cum că o să îl desfiinţeze, o să îl dea afară, numai să nu fie domnul primar cel desfiinţat.

         Dl. Baba spune că a înţeles că se continuă demersurile cu amenajamentul pastoral pentru punerea lui în practică şi ar dori ca tot ceea ce se va stabili să se stabilească în şedinţă de consiliu local, respectiv modul de exploatare.

         Dl. primar spune că se va face un regulament, un caiet de sarcini care se vor introduce pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu local.

         Dl. Baba spune că ar fi bine să se facă o şedinţă înaintea şedinţei de consiliu şi să se dezbată toate aceste aspecte pentru că dacă se vor pune iar proiectele în faţa consilierilor şi li se va cere să voteze atunci să nu se mire că vor fi voturi împotrivă.

         Dl. primar spune că se va face o şedinţă în acest sens.

         Dl. Baba propune ca islazul vacilor să rămână al vacilor şi să nu fie scos la licitaţie pentru a putea orice crescător de vaci să îşi păşuneze vaca.

         Dl. primar spune că nu îţi mai permite legea să faci acest lucru.

         Dl. Ianc spune că până în 2018 ar putea să rămână aşa.

         Dl. primar spune că se vor discuta aceste aspecte într-o şedinţă înaintea şedinţei de consiliu. Tot dl. primar îi spune domnului Ianc că cel mai bine ar fi fost să se constituie o asociaţie a crescătorilor de bovine şi i-a spus că o să îi susţină.

         Dl. Ianc spune că timp de şase  luni doamna jurist Adina a tot venit cu motive de genul că nu se aprobă la tribunal, că mai trebuie o semnătură.

         Dl. primar spune că au votat împotrivă atunci când s-a propus schimbarea acesteia cu dna. Popescu.

         Dl. Baba spune că nu are nicio legătura una cu alta.

         Dl. Ianc doreşte să ştie ce firmă exploatează acum lemne în pădurea comunală.

         Dl. primar spune că este o firmă din Frumuşeni.

         Dl. Baba îi spune domnulu primar să soună că este vorba despre firma fratelui domnului Bisman din Zăbrani.

         Dl. primar spune că nu este niciun secret şi că în comuna Zărani nu există nicio firmă care să poată să exploateze pădurea comunală.

         Dl. Baba îi spune domnului primar să le dea temă de casă domnului secretar şi doamnei avocat  să vadă dacă nu se poate să se înfiinţeze o firmă de acest fel pe lângă consiliul local sau primărie pentru că utilaje ar fi.

         Dl. primar spune că nu are voie Ocolul Silvic să exploateze, pentru că până acum ei se ocupau de aceste aspecte, şi atunci o să primească primăria autorizaţie.

         Dl viceprimar spune că solicitarea a fost publicată pe SEAP şi nicio altă firmă în afară de cea a domnului Iulian nu a depus ofertă.

         Dl. Baba doreşte să ştie cum a putut Iulian să se autorizeze şi primăria nu poate.

         Dl. Ianc spune că nu i se pare normal ca dl. Iulian să treacă cu câte 3-4 trasporturi de lemne prin Zăbrani şi să meargă cu lemnele în alte părţi, iar oamenii din comună dacă merg în pădure le spune pădurarul că nu sunt lemne.

         Dl. viceprimar spune că sunt lemne în pădure însă trebuie să se ia legătura cu pădurarul şi să se facă programare.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                  

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

         Codrean Dănuţ                                   Crişan Andrei Cătălin

Octombrie 2016

Şedinţa publica ordinara din 27.10.2016
Ordine de ziIn baza art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Joi, 27.10.2016, ora 15,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.09.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zabrani care sa faca parte din comisia de inventariere constituita la Compania de Apa Arad; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare cu privire la insusirea Raportului de reevaluare a patrimoniului comunei Zabrani(activ distributie apa); initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani ; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Zăbrani în Comisia de evaluare si asigurare a calitatii din cadrul Şcolii Gimnaziale "Adam Muller Guttenbrunn" Zăbrani;initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind ratificarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică; initiativa primarului


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 27. 10. 2016

Încheiat astăzi, 27 octombrie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 153 din 21.10.2016 pentru data de 27.10.2016, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 11 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Kiss Gabriel şi domnul Nicula Tiberiu. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, domnul Ionel Dan, poliţist local, doamna Liliana Popescu, avocat, domnul Dura Eugen, cetăţean al comunei Zăbrani.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Dl. preşedinte de şedinţă supune atenţiei consiliului local o adresă venită din partea Ocolului Silvic Lipova prin care se aduce la cunoştinţă faptul că o partidă cu un volum de masă lemnoasă de 55.74 mc a fost supusă procedurii de licitaţie în data de 25.02.2016 şi nu a fost adjudecată, motiv pentru care se propune diminuarea cu 20% a preţului de pornire a licitaţiei.

Având în vedere expunerea de mai sus se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind diminuarea cu 20% a pretului minim de pornire a licitatiei pentru adjudecarea masei lemnoase pe picior  din partida 1646 cu un volum de 55,74 mc; initiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.09.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zabrani care sa faca parte din comisia de inventariere constituita la Compania de Apa Arad; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare cu privire la insusirea Raportului de reevaluare a patrimoniului comunei Zabrani(activ distributie apa); initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani ; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Zăbrani în Comisia de evaluare si asigurare a calitatii din cadrul Şcolii Gimnaziale "Adam Muller Guttenbrunn" Zăbrani;initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind ratificarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică; initiativa primarului

 

Dl. Baba doreşte suplimentarea ordinii de zi cu un punct referitor la problema domnului Dura, motivând că în şedinţa anterioară domnul Lazăr i-a cerut domnului secretar să introducă respectivul punct pe ordinea de zi, lucru care însă nu s-a întâmplat.

Dl. primar spune că ordinea de zi se suplimentează cu acordul celui care a convocat şedinţa de consiliu.

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de  voturi(Codrean D., Lazăr Gh.,  Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G.,  Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 105.

Dl. preşedinte de şedinţă le solicită consilierilor să se înscrie la cuvânt pe fiecare punct în parte.

Dl. Baba, dl. Oltean şi dl. Tomi se înscriu la cuvânt la toate punctele.

Dl. Ianc se înscrie la cuvânt la punctul 7.

        Dl. preşedinte de şedinţă doreşte să supună spre aprobare timpul alocat fiecărui consilier pentru a îşi exprima opinia, pentru fiecare punct în parte.

        Dl. Baba spune că ar fi bine să nu se facă mascaradă din şedinţa de consiliu local şi îl întreabă pe domnul preşedinte de şedinţă dacă deţine cumva un cronometru atestat metrologic pentru a cronometra pe fiecare consilier ?

        Dl. preşedinte de şedinţă doreşte să ştie dacă se mai înscrie cineva la cuvânt ?

         Ne mai fiind solicitări s-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.09.2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Tomi spune că dumnealui nu a întrebat în cadrul respectivei şedinţe care este situaţia celor două firme de la Chesinţ şi sub ce formă îşi desfăşoară activitate, ci a dorit să ştie care este situaţia juridică a terenului pe care îşi desfăşoară activitatea cele două societăţi şi sub ce formă deţin terenurile, respectiv arendă, concesiune etc. Dl. Tomi spune că tot în procesul verbal supus discuţie s-a specificat că dumnealui ar fi declarat piaţa de la Chesinţ deschisă, ori dumnealui  susţine că nu a declarat dumnealui aşa ceva.

         Dl. secretar îl invită pe dl. Tomi să consulte înregistrare şi îi spune acestuia că nu s-a specificat în procesul verbal că dumnealui ar fi declarat piaţa deschisă, ci că piaţa a fost declarată deschisă de către o terţă persoană.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 10 voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh.,  Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.) şi 1 abţinere (Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 106.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zabrani care sa faca parte din comisia de inventariere constituita la Compania de Apa Arad.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 107.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare cu privire la insusirea Raportului de reevaluare a patrimoniului comunei Zabrani(activ distributie apa).

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Baba spune că din raportul de evaluare a observat că valoarea clădirilor rămâne la fel. Dl. Baba doreşte să ştie dacă există un document eliberat de către Primăria Zăbrani prin care se confirmă acel lucru s-au se ia de bună evaluarea?

         Dl. primar spune că este o evaluare făcută de către un expert evaluator.

         Dl. Baba spune că cei de la Compania de apă Arad au solicitat de la rpimărie un punct de vedere din care să reiasă care este valoarea de inventar a clădirilor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar dumnealui doreşte să ştie care este opinia primăriei şi dacă se tine sau nu cont de raportul de expertiză?

         Dl. primar spune că există un raport de expertiză şi că se va ţine cont de ceea ce este specificat în acel raport.

         Dl. secretar spune că o să se comunice Companiei de apă Arad raportul de reevaluare de unde aceştia îşi vor lua toate datele necesare.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 6  voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.) şi 5 abţineri( Blaguescu D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 108.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.  

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.) şi 1 abţinere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 109.    

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Zăbrani în Comisia de evaluare si asigurare a calitatii din cadrul Şcolii Gimnaziale "Adam Muller Guttenbrunn" Zăbrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Codrean îl propune pe dl. Petrescu Daniel.

         Dl. Baba spune că la un moment dat când s-a stabilit reprezentantul consiliului local în cadru Consiliului de administraţie al şcolii s-a solicita ca acesta să vină cu o informare după fiecare şedinţă.

         Dl. Lazăr spune că dumnealui a fost desemnat şi că la ultima prima şedinţă la care trebuia să participe, dumnealui nu a participat deoarece a fost plecat din localitate, însă le promite colegilor că după fiecare şedinţă o să facă o informare verbală în cadrul consiliului local.

         Dl. Baba spune că exact aşa ar fi bine să se întâmple şi în cazul Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 9 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh.,  Macovei L., Iuga D., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.) şi 2 abţineri(Ardelean R. şi Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 110.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind ratificarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. primar spune că este necesar ca fiecare contract de asistenţă juridică să fie spus aprobării consiliului local exact cum i-a fost aprobat contractul şi doamnei avocat Liliana Popescu.

         Dl. Oltean spune că nu vede sensul de a i se plăti suma de 3000 lei pe lună încă unui avocat atâta timp cât există deja un avocat al consiliului local.

         Dl. primar o întreabă pe doamna avocat Popescu dacă face faţă proceselor?

         Dna. avocat spune că din câte cunoaşte dumneaei, comuna mai are un avocat care o reprezintă în litigi care se află deja pe rolul instanţelor, unele chiar de mai mulţi ani, iar din câte a observat dumneaei, fără să se intereseze în mod expres, pe rolul instanţelor sunt destul de multe litigii în care este implicată comuna, aici trebuind să se aibă în vedere inclusiv rectificările de suprafaţă unde se solicită de fiecare dată şi punctul de vedere al comunei. Dna. avocat spune că se preconizează pe viitor un număr de peste 100 de litigii din cauza neîncasării creanţelor în special din amenzi, datorate de către diferiţi contribuabili din comuna Zăbrani, creanţe care se vor preschimbaprin hotărâre judecătorească în muncă în folosul comunităţii. Dna. avocat spune că cineva va trebui să se prezinte în instanţă pentru ca toate aceste litigii să fie soluţionate în mod corect.

         Dl. Oltean doreşte să ştie dacă acest lucru presupune câte un proces în fiecare zi sau o să fie un proces la o săptămână?

         Dl. primar spune că doamna este avocat de meserie, nu este angajata consiliului local, ci colaborează cu primăria printr-un contract de prestări servicii şi nu o putem obliga să se ocupe doar de problemele comunei şi să îşi neglijeze restul clienţilor.

         Dl. Baba spune că asta nu este problema consiliului local, respectiv faptul că doamna avocat mai are şi alte cauze.

         Dl. primar spune că este treaba consiliului local pentru că se doreşte ca reprezentarea să fie una favorabilă comunei, ori doamna avocat nu poate să fie prezentă la două procese în acelaşi timp.

         Dl. Oltean spune că asta este chiar problema doamnei avocat şi că cine are două job-uri ştie foarte bine că al doilea job presupune muncă în plus.

         Dl. Baba spune că după cum reiese din contract, acesta a fost încheiat până la data de 01.01.2016 cu prelungire tacită pe încă trei luni şi  doreşte să ştie dacă nu ar fi trebuit prelungit după cele trei luni de graţie.

         Dl. secretar spune că există o hotărâre de consiliu local prin care s-a aprobat încheierea unui nou contract în luna februarie 2016.

         Dl. Oltean doreşte să ştie care este totuşi obiectul acestui proiect de hotărâre?

         Dl. secretar spune că obiectul îl reprezintă ratificarea contractului încheiat în anul 2015, respectiv faptul că, consiliul local este de acord cu respectivul contract şi că îl recunoaşte ca legal încheiat. Dl. secretar spune că a mai mai fost o astfel de situaţie în 2013.

         Dl. Baba spune că nu îşi mai aduce aminte să se mai fi prelungit vreun contract de acest gen din 2013 şi până în prezent.

         Dl. secretar spune că nu a mai fost necesar deoarece respectivul contract a fost valabil până în martie 2015 când a apărut contractul  supus dezbaterii.

         Dl. primar spune că respectivul contract din 2013 se prelungea automat până când una dintre părţi îl denunţa.

         Dl. Baba spune că în situaţia de faţă conractul are o valabilitate.

         Dl. primar spune că s-a supus aprobării consiliului local ratificarea contractului, s-au adus lămuririle necesare motiv pentru care solicită supunerea la vot a proiectului de hotărâre.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 6 voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.), 1 vot împotrivă(Oltean . F.) şi 4 abţineri(Blaguescu D., Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 111.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind diminuarea cu 20% a pretului minim de pornire a licitatiei pentru adjudecarea masei lemnoase pe picior  din partida 1646 cu un volum de 55,74 mc.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. viceprimar spune că a avut o discuţie cu reprezentanţii ocolului silvic şi i s-a adus la cunoştinţă că datorită faptului că respectivul material lemnos nu s-a vândut, în timp a ajuns să se deprecieze valoarea acestuia, motiv pentru care s-a solicitat şi diminuarea preţului de pornire a licitaţiei. Dl. viceprimar spune că s-au făcut toate demersurile pentru a se aproviziona cu lemn de foc toate instituţiile, iar până la data şedinţei nu au fost aprovizionate în totalitate Grădiniţa cu program normal Zăbrani şi Primăria comunei Zăbrani.

         Dl. primar spune că decât să se aprobe diminuarea cu 20% a preţului de pornire a licitaţiei şi să se vândă lemnul de către o societate care va câştiga licitaţia mai bine se duce respectivul material lemnos la instituţii, dat fiind faptul că este lemn de tei care nu este foarte valoros şi pe deasupra mai este şi uscat.

         Dl. Baba spune că dumnealui nu are adresa venită de la Ocolul Silvic Lipova şi nu ştie execat ce este specificat acolo, motiv pentru care îl roagă pe dl. preşedinte de şedinţă să dea citire paragrafului unde se specifică ce fel de material lemnos este.

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că este vorba despre cantitatea de 24 mc lemn de tei  cu preţul de pornire de 300 lei şi 23 mc lemn de stejar cu preţul de pornire de 400 lei.

         Dl. Baba spune că dacă se diminuează cu 20% preţul atunci ar însemna să se bage pe foc stejat cu 320 lei fără licitaţie.

         Dl. primar spune că pe bonul de lemn de foc se bagă şi lemn de lucru.

         Dl. Baba spune că se discută despre bonuri ci despre faptul că se doreşte să se bage pe foc lemn cu 320 lei/mc.

         Dl. viceprimar spune că a fost o propunere a dumnealui dat fiind faptul că mai trebuie aprovizionate nişte instituţii.

         Dl. primar le spune consilierilor că Şcoala Neudorf a rămas trei zile fără lemne anul trecut şi s-ar putea să se ajungă şi anul acesta la aceaşi situaţie şi cu Grădiniţa Zăbrani.

         Dl. Baba doreşte să ştie câte lemne s-au decontat anul trecut pe instituţii?

         Dl. primar spune că s-au decontat exact câte s-au dus şi spune că asta nu face obiectul discuţiei prezente.

         Dl. Baba spune că ar trebui să se spună care este cantitatea şi dacă nu atunci se poate merge la domnii de la curtea de conturi că poate o să le spună dumnealor.

         Dl. primar le spune consilierilor că le-a şi propus celor de curtea de conturi să participe la şedinţă.

         Dl. Baba îl întreabă pe domnul primar cum poate acesta să afirme că rămân şcolile fără lemne, având în vedere că anul trecut s-au decontat 1900 mc şi anul acest 800 mc pentru instituţii?

         Dl. viceprimar îi spune domnului Baba  că face nişte declaraţii nefondate.

         Dl. Baba spune că acest aspect reiese din procesele verbale.

         Dl. Lazăr spune că este de acord cu diminuarea preţului cu 20% însă atunci lemnul să vină la primărie.

         Dl. primar spune că la primărie lemnul oricum vine fără valoare. Dl. primar spune că se aprobă diminuarea, mai stă lemnul în depozit încă o lună şi jumătate după care o să ajung tot la primărie ud şi plouat.

         Dl. Oltean spune că măcar se mai încearcă odată vânzarea acestuia.

         Dl. Baba spune că oricum şi lemnele care se duc la şcoli stau tot în ploaie.

         Dl. primar spune că nu intră în atribuţia primăriei să bage lemnele în depozitele şcolilor, dar dacă se doreşte se poate face o muncă voluntară.

         Dl. Baba spune că dumnealui este disponibil.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh. şi Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F ).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 112.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                  

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

         Codrean Dănuţ                                   Crişan Andrei Cătălin

Şedinţa publică extraordinara din 17.10.2016
Ordine de zi


In baza art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Luni, 17.10.2016, ora 15,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din  17.10.2016

 

            Încheiat astăzi, 17 octombrie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 151 din 12.10.2016 pentru data de 17.10.2016, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani şi doamna doamna Ţuţa Hortensia, contabil în cadrul Primăriei comunei Zăbrani.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Dl. Baba dă citire unei propuneri venite din partea grupului de consilieri PSD-ALDE prin care se solicită suplimentarea ordinii de zi cu un punct prin care să se mandateze o persoană abilitată, respectiv jurist sau avocat, care să reprezinte interesele comunei Zăbrani in procesul penal cu Belle Fruct SRL, motivându-şi solicitarea pe considerentul că este de datoria Consiliului Local să apere interesele comunei, nedorind să fie părtaşi la păgubirea bugetului local. Totodată dl. Baba mai solicită ca după fiecare şedinţă de judecată să se facă o informare despre ceea ce s-a dezbătut în cadrul respectivei şedinţe.

Dl. primar spune că entitatea juridică, care trebuie să fie reprezentată este comuna Zăbrani şi nu Consiliul Local Zăbrani.

Dl. Oltean spune că a participat la toate şedinţele de judecată şi de fiecare dată se menţiona Consiliul Local Zăbrani.

Dl. primar spune că dacă ar fi fost atent dl. Oltean atunci ar fi sesuzat faptul că s-a solicitat corectarea sintagmei Consiliul Local al comunei Zăbrani cu cea de Comuna Zăbrani.

        Dl. Baba spune că la nivelul comunei sunt două instituţii, respectiv instituţia primarului şi consiliul local, ori dumnealui nu ştie ce entitate ar trebui să figureze acolo, însă parte civilă în proces s-a constituit Consiliul Local Zăbrani.

        Dl. primar spune că personalitatea juridică o deţine comuna Zăbrani şi nu consiliul local.

        Dl. Oltean spune că această solicitare a fost făcută pentru a absolvi consiliul local de orice vină pentru că s-ar putea ca această situaţie să se extindă şi către consiliul local.

        Dl. primar spune că se va suplimenta ordinea de zi cu un punct, însă acesta se va fundamenta pe adresa nr. 4114/17.10.2016, venită din partea Tribunalului Arad prin care se solicită desemnarea unui reprezentant legal al Comunei Zăbrani în cadrul dosarului nr. 3822/108/2015.

        Dl. Baba doreşte să ştie dacă, Comuna Zăbrani are angajat jurist?

        Dl. primar spune că, Comuna Zăbrani are încheiat contract de asistenţă juridică şi de reprezentare cu doi avocaţi şi că respectivele conracte sunt încheiate între Comuna Zăbrani şi respectivii avocaţi.

        Dl. Oltean spune că se doreşte formularea unui răspuns la solicitarea dumnealor şi după aceea se poate face ce se doreşte.    

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct :

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant legal al Comunei Zăbrani in dosarul nr. 3822/108/2015, aflat pe rolul Tribunalului Arad – Secţia Penală; iniţiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Petrescu D., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Petrescu D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 101.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.

         Dl. secretar îi roagă pe consilieri să facă propuneri.

         Dl. Lazăr îl propune pe domnul Codrean Dănuţ.

         Ne mai fiind alte propuneri se supune la vot şi se aprobă  cu 12 voturi pentru(Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Petrescu D., Ianc G., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.) şi o abţinere(Codrean D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 102.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dna. Ţuţa spune că este vorba despre suma de 7.000 lei care s-a primit de la Centrul Cultural Judeţean pentru ruga de la Chesinţ, suma de 29.000 lei pentru finantarea derpturilor copiilor cu cerinţe educaţionale  speciale şi aprobarea creditului în sumă de 1.200.000 lei pentru finalizarea lucrărilor la canalizarea localităţii Zăbrani.

         Dl. Baba spune că era vorba că cei 7.500 lei pentru ruga de la Chesinţ vor fi bani din bugetul local.

         Dna. Ţuţa spune că cei 7.000 de lei care s-au primit de la Centrul Cultural nu puteau fi prinşi în buget decât după încasare.

         Dl. Baba spune că suma la care dumnealui face referire a fost cuprinsă în calendarul evenimentelor pe anul 2016. Dl. Baba doreşte să ştie dacă pentru ruga de la Chesinţ s-au plătit doar 7.000 de lei sau s-au mai plătit şi 7.500 de lei pe lângă cei 7.000 de lei? 

         Dna. Ţuţa spune că se vor plătit doar cei 7.000 lei de la Centrul Cultural Judeţean.

         Dl. Baba spune că împrumutul iniţial a fost de doar 800.000 de lei şi de 1.200.000 de lei.

         Dl. secretar spune că s iniţial în proiectul de hotărâre a fost vorba despre suma de 800.000 lei, însă în cadrul şedinţei dna. Engler a spus că este necesară contractarea unui împrumut de 1.200.000 de lei pentru a se acoperi toate costurile.  

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Petrescu D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 103.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant legal al Comunei Zăbrani in dosarul nr. 3822/108/2015, aflat pe rolul Tribunalului Arad – Secţia Penală.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

Dl. primar propune ca reprezentarea Comunei Zăbrani în susţinerea acţiunii civile a acesteia din dosarul antemenţionat să se facă de către dna. avocat Liliana Popescu.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Petrescu D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 104.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

 

                                  

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

          Codrean Dănuţ                                  Crişan Andrei Cătălin

Septembrie 2016

Şedinţa publică ordinară din 29.09.2016
Ordine de zi


In baza art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de joi, 29.09.2016, ora 15,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 18.08.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1866/P cu un volum de 406 mc; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. RCS&RDS S.R.L. a drumului de exploatare DE-223; initiativa primarului
 4. Proiect de hotare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4938 mp din Cartea Funciara nr -300195, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  4938  mp, in  4  loturi distincte ; initiativa consilierului local Petrescu Daniel Vasile
 5. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local in vederea achizitionarii de uniforme pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Zabrani;  initiativa consilierului local Petrescu Daniel Vasile
 6. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii terenurilor intravilane situate in localitatea Zabrani, inscrise in C.F. nr. 301970, nr. top. 301970, in suprafata de 2028 mp si in C.F. nr. 301972, nr. top. 301972, in suprafata de 2026 mp; initiativa primarului
 7. Diverse

 


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din  29.09.2016

 

            Încheiat astăzi, 29 septembrie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 142 din 23.09.2016 pentru data de 29.09.2016, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 11 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Ianc Graţian şi domnul Nicula Tiberiu. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, domnul Ionel Dan, poliţist local, doamna Liliana Popescu, avocat, doamna Miron- Mureşan Amelia, şef SVSU, domnul Ghiu Gabriel şi domnul Dura Eugen, cetăţeni ai comunei Zăbrani şi domnul Codrean Auruţ, solicitant.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Zăbrani în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii Gimnaziale "Adam Muller Guttenbrunn" Zăbrani; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare pentru Consiliul Local al comunei Zăbrani; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 18.08.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1866/P cu un volum de 406 mc; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. RCS&RDS S.R.L. a drumului de exploatare DE-223; initiativa primarului
 4. Proiect de hotare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4938 mp din Cartea Funciara nr -300195, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  4938  mp, in  4  loturi distincte ; initiativa consilierului local Petrescu Daniel Vasile
 5. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local in vederea achizitionarii de uniforme pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Zabrani;  initiativa consilierului local Petrescu Daniel Vasile
 6. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii terenurilor intravilane situate in localitatea Zabrani, inscrise in C.F. nr. 301970, nr. top. 301970, in suprafata de 2028 mp si in C.F. nr. 301972, nr. top. 301972, in suprafata de 2026 mp; initiativa primarului
 7. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu 7  voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.) şi 4 abţineri(Blaguescu D.,  Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 92.

Motivul pentru care grupul de consilieri PSD şi ALDE s-a abţinut de la vot a fost acela că nu sunt de acord cu punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv cu parcelarea terenului de la Ferma nr. 7. Dl. Baba  spune că membrii grupului sunt de acord să se facă lucruri pentru pompieri, dar nu prin parcelarea acelui teren care a mai fost introdus pe ordinea de zi de câteva ori.

Dl. primar spune că respectă opoziţia şi că speră într-o opoziţie constructivă, însă îi roagă pe aceştia şă îşi amintească faptul că în urmă cu ceva vreme era comandantul pompierilor domnul Blaguescu Dorel şi s-a discutat clar problema extinderii spaţiului destinat pompierilor şi punerea autospecialelor la scut. Dl. primar spune că atunci s-a discutat că se va introduce un proiect de hotărâre în şedinţă de consiliu local şi se va parcela spaţiul de la ferma 7, loturile 2 şi 3 urmând să fie alocate pompierilor pentru că există acolo un puţ de la care se poate face aprovizionarea cu apă şi este ieşirea în şosea care se poate face fără probleme, iar partea din faţă urma să fie folosită pentru Serviciul public edilitar gospodăresc unde să se ducă ulitajele şi să se amenajeze un atelier.

Dl. Blaguescu spune că este de acord cu expunerea domnului primar însă nu înţelege de ce nu se pot face aceste lucruri fără a se parcela terenul, deoarece chiar nu este nevoie de parcelare pentru asta.  

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 18.08.2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile, cu mici completări pe care secretarul comunei spune că le va efectua.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 93.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1866/P cu un volum de 406 mc.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 7 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.) şi 4 abţineri(Blaguescu D., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 94.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. RCS&RDS S.R.L. a drumului de exploatare DE-223.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 10  voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Oltean F.,  Tomi C.) şi 1 abţinere(Baba F., deoarece este angajat al S.C. RCS&RDS S.R.L.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 95.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4938 mp din Cartea Funciara nr -300195, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  4938  mp, in  4  loturi distincte.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.  

Se supune la vot şi se respinge cu 7 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh.,  Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.) şi 4 voturi împotrivă(Oltean F., Blaguescu D., Tomi C. şi Baba F.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local in vederea achizitionarii de uniforme pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că s-au prezentat trei oferte de preţ pentru uniforme şi că ar fi vorba despre achiziţionarea a 20 de astfel de uniforme.

         Dl. Oltean doreşte să ştie pentru ce localitate se fac uniformele şi dacă bugetul comunei suportă costurile?

         Dl. primar spune că se supune la vot o prevedere bugetară, urmând să se aloce suma respectivă pe măsură ce se vor face încasări la buget.

         Dl. Baba ar fi dorit să vadă un inventar al numărului de pompieri pentru a şti dacă sunt suficiente 20 de costume, iar dacă sunt bani la buget atunci ar trebui să se facă pentru toţi pompierii costume. Dl. Baba spune că este în discuţie suma de 10.000 lei, echivalentul a 9 hidranţi.

         Dna. Miron Mureşan  Amelia spune că SVSU beneficiază de o dotare foarte bună însă toate obiectele sunt împrăştiate prin diferite locuri din sat, respectiv la remiza de pompieri, în spaţiul de lângă locuinţa domnului Iancu Gheorghe, în spaţiile de sub biserica greco-catolică. Dna. Miron-Mureşan spune că  ar fi ideal să aibă pompierii un spaţiu de depozitare, iar costumele cele noi care se vor face să fie depozitate în remiza cea mare şi nouă care se va face şi pe care să le folosească doar la paradă, deoarece când sunt invitaţi la paradă, sunt invitaţi pentru căştile pe care le deţin în inventar şi pe care le-au moştenit, însă atunci când sunt invitaţi la alte activităţi nu pot să iasă cu acele căşti lustruite, ci vor ieşi cu acele costume până în talie pe care le au şi cei de la ISU Arad. Dna. Miron-Mureşan spune că ideea era să se completeze garderoba cu acele costume albastre cu sacou lung pe care le vor purta la paradă, iar când vor trebui să reprezinte oficial comuna să aibă acele costume cu jachetă până în talie, însă toate acestea nu se vor putea realiza până nu se va face acel spaţiu unde să se depoziteze tot ceea ce există deja, deoarece este o aglomeraţie maximă peste tot.  Dna. Miron-Mureşan spune că în prezent pe Zăbrani sunt 24 de voluntari, însă mulţi dintre ei sunt plecaţi periodic în străinătate şi de aceea s-a gândit realizarea acelei magazii mai mari pentru ca şi cei care sunt plecaţi periodic să aibă unde să îşi lase ţinutele, astfel încât cei care sunt în localitate să poată să îmbrace acele ţinute şi să reprezinte comuna.

         Dl. Baba spune că, având în vedere discuţiile care au loc referitor la a se amenaja spţiul de jos de la fermă pentru a deservi pompierii voluntari, dumnealui a depus în urmă cu câteva luni un proiect de hotărâre care vizat exact aceste problematici şi i s-a spus la acea vreme că acele iniţiative au fost luate deja şi că vor fi puse în practică, insă din tot ce propunea dumnealui la acea dată s-a instalat doar un hidrant în faţa remizei de pompieri. Dl. Baba spune că ar trebui să se facă un efort pentru a se dota toate cele trei formaţii de pompieri voluntari cu uniforme, deoarece şi uniformele sunt obiecte de inventar şi au şi acestea o perioadă de funcţionalitate, iar costumele care se poartă în prezent sunt confecţionate de mai bine de 10 ani şi cât ar mai putea să se poarte. Dl. Baba  spune că pentru a se face o remiză nouă ar însemna bani mulţi. 

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 96.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii terenurilor intravilane situate in localitatea Zabrani, inscrise in C.F. nr. 301970, nr. top. 301970, in suprafata de 2028 mp si in C.F. nr. 301972, nr. top. 301972, in suprafata de 2026 mp.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Oltean spune că a primit caietul de sarcini doar înainte de începerea şedinţei şi nu a apucat să îl studieze, însă a observat o neconcordanţă între acesta şi caietul de sarcini, respectiv că în proiectul de hotărâre se face referire la teren intravilan, iar în caietul de sarcini este specificat  teren extravilan.

         Dl. secretar spune că este posibil să fi rămas într-un loc în cuprinsul caietului de sarcini cuvântul extravilan, însă de aceea documentele trec prin faţa atâtor ochi pentru a se verifica.

         Dl. primar spune că documentele mai trec şi prin filtrul Înstituţiei Prefectului.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 97.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Zăbrani în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii Gimnaziale "Adam Muller Guttenbrunn" Zăbrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Codrean îl propune pe domnul Lazăr Gheorghe Valeriu.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 9 voturi pentru (Codrean D., Kiss G., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D.,  Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.) şi 2 abţineri(Lazăr Gh. şi Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 98.

         S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare pentru Consiliul Local al comunei Zăbrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. Tot dl. preşedinte de şedinţă spune că este vorba despre încheierea unui contract de consultanţă juridică pentru Consiliul Local al comunei Zăbrani cu doamna avocat Liliana Popescu care este o foarte bună profesionistă şi care le va fi de un real folos în luarea deciziilor.

         Dl. Baba înţelege că există un contract de colaborare pentru consultanţă juridică şi că, consilierul juridic prestează servicii pentru consiliul local. Dl. Baba spune că şi doamna jurist cu care s-a colaborat până în prezent a avut tot un astfel de contract şi că i s-ar fi părut normal ca în această şedinţă să se ia act de încetarea acelui contract, iar consiliul local să ştie care au fost motivele rezilierii contractului.

         Dl. secretar spune că a fost un contract încheiat între primărie şi societatea doamnei jurist.

         Dl. Baba doreşte să ştie cum se va încheia acest viitor contract şi care vor fi părţile contractante?

         Dl. secretar spune că aşa prevede OUG nr. 26/2012.

         Dl. Baba doreşte să ştie dacă aşa este procedura şi dacă numai când se doreşte încheierea de astfel de contracte este necesară o hotărâre, iar atunci când se doreşte rezilierea nu mai este nevoie de hotărâre?

         Dl. secretar spune că nu este necesară o hotărâre pentru a se rezilia contractul.

         Dl. primar spune că dacă domnul Baba consideră că nu mai este nevoie de consilier juridic pentru consiliul local atunci aşa să fie.

         Dl. Baba îi spune domnului primar să nu pună aşa problema şi îl roagă pe acesta să le spună consilierilor cum a plecat doamna Lupan de la şedinţa precedentă şi a fost chemată în biroul primarului unde i s-a cerut să demisioneze pe motiv că ar fi spus că este ilegal să se arendeze terenul plantat cu vie.

         Dl. primar spune că nu a chemat pe nimeni la dânsul în birou şi nici nu a solicitat pauză de consultări pentru a ieşi pe teren să  vadă balastiera, moment în care o persoană din partea societăţii care dorea schimbul şi care nu îl cunoştea pe domnul primar, a dat un telefon prin care s atras atenţia unuia dintre consilierii din opoziţie că în situaţia în care nu se va vota schimbul de ternuri, cumnatul unui dintre consilieri va fi dat afară de societatea în cauză, întrucât acesta din urmă lucrează la respectiva societate. Dl. primar spune că în urma acelei sesizări consilierii opoziţiei au luat act  şi după vizita în teren au votat pentru efectuarea schimbului.

         Dl. Baba spune că pentru astfel de acuzaţii este nevoie de dovezi şi că ar fi bine să nu mai facă astfel de afirmaţii.

         Dl. Oltean doreşte să ştie despre al cui cumnat este vorba.

         Dl. primar spune că nu este cumnat, este cuscru.

         Dl. Oltean spune că este vorba despre cuscrul dumnealui, însă că ceea ce spune domnul primar nu este adevărat şi că dacă ar fi ştiut că intervin italienii la cuscrul dumnealui atunci l-ar fi pus pe acesta să ceară mai mulţi bani, însă aici nu este vorba despre interesele dumnealui, ci despre interesele primarului.

         Dl. primar spune că este vorba despre interesul consilierilor opoziţiei.

         Dl. Oltean spune că domnul primar a iniţiat proiectul de hotărâre şi nu consilierii opoziţiei.

         Dl. Tomi doreşte să ştie pe cine va reprezenta doamna avocat?

         Dl. primar spune că va reprezenta interesele consiliului local în ansamblul lui.

         Dl. Baba doreşte să ştie care este temeiul legal care spune că nu trebuie consiliul local să demită pe cineva pe care consiliul local l-a angajat.

         Dl. Tomi doreşte să ştie dacă doamna Lupan şi-a depus demisia.

         Dl. secretar spne că aici nu este vorba despre demisie, ci este vorba despre rezilierea unui contract de prestări servicii.

         Dl. Tomi doreşte să ştie de către cine s-a reziliat contractul?

         Dl. secretar spune că respectivul contract s-a reziliat cu acordul părţilor.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 7 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.) şi 4 abţineri(Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 99.

         S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi, cu specificaţia că se majorează veniturile comunei cu suma de 41.100 lei pentru plata drepturilor salariale ale cadrelor didactice câştigate prin hotărâri judecătoreşti,  după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 100.

         S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume : Diverse.

         Se dă citire adresei  formulate de către domnul Dura Brutus Eugen care solicită Primăriei comunei Zăbrani prelungirea conractului de arendă cu nr. 150/24.04.2013 pe o perioadă de 7 ani, cu specificaţia că este la zi cu plata redevenţei. Tot în respectiva adresă se mai solictă şi motivarea neîntocmirii unui răspuns de către consiliul local la o adresă depusă anterior prin care solicita prelungirea aceluiaşi contract de arendă.

         Dl. primar spune că este întocmit răspunsul şi este şi expediat către domnul Dura.

         Dl. Dura spune că dumnealui nu a primit răspuns la acea adresă.

         Dl. primar spune că o să verifice dacă procedura a fost dusă până la capăt în ceea ce priveşte răspunsul la acea cerere. Dl. primar spune că la cererea care face obiectul discuţiei din cadrul şedinţei de consiliu, domnul Dura va primi un răspuns după ce se va primi un răspuns de la APIA referitor la blocurile fizice şi la parcelele declarate la respectiva instituţie de către domnul Dura, deoarece sunt informaţii conform cărora domnul Dura ar fi declarat la APIA terenuri proprietatea comunei Zăbrani fără a deţine documente pentru acestea.

         Dl. Dura spune că domnul primar minte şi că nu ştie să vorbească.

         Dl. preşedinte de şedinţă îi atrage atenţia domnului Dura cu privire la limbaj.

         Dl. Dura spune că nu poată să spună atfel faptul că domnul primar minte şi că aici este vorba despre terenul pe care dumnealui îl are în concesiune de la ADS Bucureşti, iar dat fiind faptul că acele suprafeţe s-au suprapus cu alte suprafeţe declarate de alte persoane, dumnealui a primit alte parcele pentru a putea să beneficieze de subvenţie.

         Dl. primar spune că primăria a făcut o adresă în acest sens către APIA şi aşteaptă un răspuns.

         Dl. Dura spune că nu s-a făcut adresa către cine trebuie şi că trebuia făcută către APIA Arad. Dl. Dura spune că terenurile la care face referire domnul primar sunt cele concesionate de la ADS şi nu au nicio legătură cu cele 37 de ha de păşune pe care dumnealui le deţine cu contract de arendă de la primărie şi pentru care nu nu i-a fost acceptată relungirea contractului până la data de 31.12.2016 pentru a putea beneficia de subvenţie.

         Dl. primar spune că o să aştepte un răspuns de la APIA.

         Dl. Dura spune că aceea este problema cu ADS şi că ceea ce spune domnul primar sunt minciuni.

         Dl. preşedinte de şedinţă îi atrage dinou atenţia domnului Dura şi îl avertizează să reducă tonul vocii.

         Dl. Dura este avertizat pe acest considerent şi de către domnul Ionel Dan, poliţist local.

         Dl. primar spune că a discutat şi cu dna. avocat Popescu L. şi doreşte să le aducă la cunoştinţă şi consilierilor faptul că s-a modificat legislaţia în materie de fond funciar şi că trebuie să facă primăria dovada epuizării tuturor rezervelor de teren, inclusiv izlazurile comunale, iar pentru diferenţa de teren care va mai trebui pusă în posesie se va solicita teren de la ADS. Dl. primar spune că la majoritatea comunelor din jur se poate observa faptul că mare parte din suprafaţa izlazurilor au fost puse la dispoziţia comisie locale de fond funciar, fapt confirmat şi de către doamna avocat, lucru care se va întâmpla şi la Zăbrani şi abia când se va cunoaşte situaţia exactă se va putea da o soluţie în cazul domnului Dura.

         Dl. Dura spune că ceea ce a zis domnul primar sunt nişte aberaţii de ale acestuia şi că în discuţia de faţă este vorba despre cele 37 ha pe care le are de la primărie şi nu despre cele de la ADS şi spune că domnul primar a făcut o şmecherie.

         Dl. primar spune că a făcut o solicitare către APIA şi aşteaptă un răspuns.

         Dl. Dura îi spune domnului primar că dumnealui este un om curat şi nu un inculpat ca acesta.

         Dl. preşedinte de şedinţă îi spune dpmnului Dura că va primi un răspuns în scris în termenul legal.

         Dl. Dura spune că a făcut o cerere şi că se discută în şedinţă de consiliu local motiv pentru care doreşte să ştie dacă se aprobă sau nu ?

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că cerere domnului Dura nu a făcut obiectul unui proiect de hotărâre şi că se dicută la diverse.

         Dl. Baba spune că dl. Dura solicita prelungirea contractului de arendă şi că nu a fost introdus pe ordinea de zi, motiv pentru care îl roagă pe domnul secretar să consemneze acest aspect, iar la şedinţa viitoare să fie introdus pe ordinea de zi pentru că domnul Dura a pierdut nişte bani de la APIA şi având în vedere faptul că domnul Dura s-a îndreptat împotriva domnului primar în instanţă, dumnealui alături de tot consiliul local nu doreşte să fie părtaş la creerea acelui prejudiciu, dat fiind faptul că domnul Dura şi-a achitat toate datoriile către bugetul local şi nu a putut să beneficieze de prelungirea contractului pentru încă două luni şi implicit a pierdut subvenţia.

         Dl. Dura spune că la toţi ceilalţi crescători de animale le-au fost prelungite contractele şi numai dumnealui nu.

         Dl. preşedinte de şedinţă îl roagă pe domnul secretar ca la şedinţa ordinară din luna octombrie să introducă pe ordinea de zi un proiect de hotărâre referitor la cererea domnului Dura Eugen.

         Dl. Oltean spune că sunt probleme cu lemnul de foc şi doreşte să ştie care este de fapt situaţia deoarece după părerea dumnealui pădurea comunală ar trebui să deservească în primul rând locuitorilor comunei.

         Dl. viceprimar spune că i-a infomat pe toţi colegii consilieri de mai bine de o lună că singura parcelă care se exploatează este cea de la Sintar. Dl. viceprimar spune că este pregătită o parcelă la Chesinţ însă nu s-a dat încă în exploatare, motiv pentru care toţi ce care au solicitat material lemnos au fost îndrumaţi că Sintar. Dl. viceprimar mai spune că a mai fost un parchet cu răritură care a fost reţinut pentru aprovizionarea instituţiilor. Dl. viceprimar spune că săptămâna viitoare se va da drumul la un parchet la Chesinţ cu un volum de 800mc şi când se va deschide  trebuie să se ia legătura cu pădurarul pentru a se achiziţiona lemne.

         Dl. Iuga spune că la pădurar ar trebui să i se spună să dea lemn numai locuitorilor comunei pentru că lemnul se transportă de către alte persoane, din Chesinţ fiind foarte puţini cei care duc lemne.

         Dl. viceprimar spune că s-a vândut lemn pe picior.

         Dl. Oltean doreşte să ştie dacă nu s-ar putea face un tabel cu toţi doritorii de lemn de foc din comună şi să se dea pădurarului ?

         Dl. viceprimar spune că pentru lemnul de foc, dacă se finalizează toate procedurile necesare deschiderii unui nou parchet atunci săptămâna următoare va fi lemn de foc la Chesinţ.

         Dl. Oltean spune că nu i se pare normal ca lemnul din pădurea comunală să fie transportat pe la Nădlac sau prin Ungaria, iar locuitorii comunei să nu beneficieze de el.

         Dl. Baba  spune că ori cumperi o monoaxă sau o camionetă de lemn de foc de la pădurea comunală cu 90 lei mc, ori cumperi de pe piaţa liberă preţul este tot de 1100-1200 lei. Dl. Baba spune că preţul lemnului de foc la Ocolul Silvic Lipova este dublu faţă de preţul impus de consiliul local.

         Dl. preşedinte de şedinţă îl roagă pe domnul secretar să convoce cât se poate de urgent reprezentanţii Ocolului Silvic Lipova pentru a fi prezenţi la şedinţa consiliului local.

         Dl. Tomi spune că într-o şedinţă anterioară s-a votat înfiinţarea unei pieţe în Chesinţ şi Neudorf şi doreşte să ştie cât va mai trebui să treacă până se va materializa piaţa de la Chesinţ ?

         Dl. viceprimar spune că s-a aprobat propunerea domnului Tomi însă nu sunt bani la buget în anul 2016 pentru a se realiza lucrarea.

         Dl. Tomi spune că s-a declarat deschisă piaţa şi că ar trebui să fie şi funcţională.

         Dl. viceprimar spune că nu sunt bani la buget pentru realizarea acestui obiectiv, mai ales că sunt multe alte lucruri care trebuie făcut şi care sunt prioritare. Dl. viceprimar spune că acum vine toamna şi cu siguranţă nu va merge nimeni la piaţă, motiv pentru care lucrările se vor realiza începând din primăvara anului 2017.

         Dl. Baba spune că hotărârea cu înfiinţarea pieţei este adoptată în ultima şedinţă din mandatul precedent.

         Dl. preşedinte de şedinţă îi spune domnului Tomi că şi dumnealui face parte din comisia economică şi că ar trebiui să cunoască bugetul comunei şi, totodată îi aminteşte acestuia că a vut loc o discuţie pe tema bugetului tocmai în şedinţa de comisie din urmă cu o zi.

         Dl. Tomi spune că ştie despre ce este vorba însă consideră că lucrarea se poate face cu voluntari din sat , iar câţiva saci de ciment şi nişte balastru nu pot să coste foarte mult.

         Dl. viceprimat doreşte să îl informeze pe domnul Tomi că nu a existat o prevedere bugetară pentru acea lucrare.

         Dl. Oltean spune că nu mai înţelege nimic şi că nu i se pare norma să se poată face o rectificare de buget pentru realizarea de uniforme pentru pompieri şi să nu se poată face o rectificare şi pentru realizarea unui obiectiv aprobat în urmă cu jumătate de an.

         Dl. viceprimar spune că este una să prevezi nişte sume şi alta este să le şi ai la dispoziţie.

         Dl. Tomi doreşte să ştie situaţia celor două firme din Chesinţ şi sub ce forme îşi desfăşoară activitatea ?

         Dl. preşedinte de şedinţă îi spune domnului Tomi că interpelările privind finanţele se fac în scris şi nu verbal.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                  

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

    Lazăr Gheorghe Valeriu                            Crişan Andrei Cătălin

August 2016

Şedinţa publică ordinară din 18.08.2016
Ordine de zi


INVITATIE
In baza art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de joi, 18.08.2016, ora 15,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :
ORDINE DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.07.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile Comunei Zabrani; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Comuna Zabrani si S.C. SEL RG Mineral S.R.L; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind arendarea suprafetei de 56 ha teren agricol de pe teritoriul comunei Zabrani catre SC Vinmar Prod&Distribution SRL in vederea exploatarii vitei de vie; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenurilor intravilane situate in localitatea Zabrani, inscrise in C.F. nr. 301970, nr. top. 301970, in suprafata de 2028 mp si in C.F. nr. 301972, nr. top. 301972, in suprafata de 2026 mp; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 302213, nr. top. 302213, in suprafata de 11470 mp; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii de catre Comuna Zăbrani a terenului inscris in CF nr. 302221, nr. top. 267-268/1, in suprafata de 619 mp, proprietatea privata a domnului Bartl Mihai, in vederea utilizarii acestuia pentru finalizarea proiectului "Proiect integrat de investitii: modernizare strazi , centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani, judetul Arad"; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind notificarea intentiei de reziliere a Contractului de concesiune nr. 13/03.12.1998, încheiat între Comuna Zăbrani şi Ivan Teofil ; initiativa primarului
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 3500 mp din Cartea Funciara nr -300167, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de 3500 mp, in 2 loturi distincte ; initiativa primarului
 10. Proiect de hotare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4938 mp din Cartea Funciara nr -300195, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de 4938 mp, in 4 loturi distincte ; initiativa primarului
 11. Diverse

 

Proces verbal

PROCES VERBAL

Din  18.08.2016

 

            Încheiat astăzi, 18 august 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 127 din 11.08.2016 pentru data de 18.08.2016, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Blagusecu Dorel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, Milosav Tiberiu, inspector, doamna Lupan Adina, consilier juridic, doamna Ardelean Teodora, avocat,  domnul Bartl Reinhold, domnul Dura Eugen, domnul Petrea Mihai, domnul Ivan Teofil, cetăţeni ai comunei Zăbrani, precum şi domnul Zăhoi Adrian, avocat al SEL RG Mineral S.R.L, însoţit de adminstratorul societăţii.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 304480, nr. top. 304480, in suprafata de 976 mp; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Comunei Zăbrani, situat în loc. Zabrani, nr. 486, către Giurca Rodica ; iniţiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Comunei Zăbrani, situat în loc. Zabrani, nr. 514/A, către Ivan Nicolae, Ivan Timotei, Hedean Solia, Ivan Teofil si Ivan Garofina ; iniţiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ECO Lipova SRL, precum si in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Eco Lipova ; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenţă doamnei Cosma Blidar Ioana, domiciliata in localitatea Zabrani, nr. 415, comuna Zabrani, judetul Arad; initiativa consilierului local Lazar Gheorghe Valeriu

 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.07.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile Comunei Zabrani; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Comuna Zabrani si S.C. SEL RG Mineral S.R.L; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind arendarea suprafetei de 56 ha teren agricol de pe teritoriul comunei Zabrani catre SC Vinmar Prod&Distribution SRL in vederea exploatarii vitei de vie; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenurilor intravilane situate in localitatea Zabrani, inscrise in C.F. nr. 301970, nr. top. 301970, in suprafata de 2028 mp si in C.F. nr. 301972, nr. top. 301972, in suprafata de 2026 mp; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 302213, nr. top. 302213, in suprafata de 11470 mp; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii de catre Comuna Zăbrani a terenului inscris in CF nr. 302221, nr. top. 267-268/1, in suprafata de 619 mp, proprietatea privata a domnului Bartl Mihai, in vederea utilizarii acestuia pentru finalizarea proiectului "Proiect integrat de investitii: modernizare strazi , centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani, judetul Arad"; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind notificarea intentiei de reziliere a Contractului de concesiune nr. 13/03.12.1998, încheiat între Comuna Zăbrani şi Ivan Teofil ; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 3500 mp din Cartea Funciara nr -300167, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  3500  mp, in  2  loturi distincte ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4938 mp din Cartea Funciara nr -300195, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  4938  mp, in  4  loturi distincte ; initiativa primarului
 3. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G.,  Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 80.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.07.2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 81.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile Comunei Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. primar le spune consilierilor că este vorba despre acel amenajament despre care se ştia că trebuie întocmit, valabilitatea acestuia fiind de 10 ani şi că în urma evaluării păşunilor s-a stabilit că este vorba despre suprafaţa de 693,88 ha, aceasta fiind împărţită pe loturile  existente, urmând ca în etapa următoare să se stabilească metodologia de scoatere la licitaţie şi de  concesionare sau închiriere. Tot dl. primar mai spune că în cadrul acestui amenajament s-au efectuat şi studiile pedologice ale solului, încărcătura privind efectivele de animale pentru un hectar. Dl. primar spune că şi acest amenajament va fi la fel de strict ca şi amenajamentul silvic.

         Dl. secretar le prezintă consilierilor harta cu reprezentarea grafică a amenajamentului pastoral pentru întreaga comună.

         Dl. Tomi spune că ar fi fost mai bine dacă s-ar fi făcut pe o coală A4  amenajamentul pe fiecare localitate în parte.

         Dl. primar îi spune domnului Tomi că acesta este inginer de profesie şi nu crede că acesta nu cunoaşte păşunile din comună mai ales că sunt exact aceleaşi.

         Dl. Oltean spune că desenele sunt frumoase şi că păşunile sunt păşuni însă doreşte să ştie care sunt obligaţiile crescătorilor de animale?

         Dl. secretar spune că aceste aspecte se vor stabili într-o altă şedinţă de consiliu local.

         Dl. Oltean propune ca acest punct să se amâne pentru a putea primi şi consilierii opoziţiei un dosar cu amenajamentul.

         Dl. Baba spune că la şedinţa de comisie din ziua precedentă s-a ajuns la înţelegerea că se va efectua o copie după amenajamentul pastoral care se va pune la dispoziţia consilierilor din opoziţie pentru a fi strudiat mai în amănunt şi să se amâne luarea unei decizii pentru o dată ulterioară şi inclusiv punerea lui în dezbatere publică.

         Dl. Nicula spune că i-a explicat deja dl. secretar ce se aprobă astăzi şi despre ce este vorba.

         Dl. Baba spune că sunt poate aceleaşi păşuni care au fost dintotdeauna, însă islazul vacilor de la zăbrani este cuprins în totalitate în amenajament, iar cei care au câte o singură vacă vor trebui să se asocieze ca să mai poată beneficia de păşune şi practic acel cetăţean care are o singură vacă nu va mai avea asigurată o parcelă pe care să îşi poată paşte vaca.

         Dl. secretar spune că acum se stabileşte amplasarea efectivă a pajistilor , urmând ca într-o şedinţă ulterioară să se stabilească cine va beneficia, sub ce formă va beneficia şi care va fi redevenţa care se va plăti pentru păşune.

         Dl. Oltean spune că nu i se pare normal să fie un singur dosar al amenajamentului pentru 12 consilieri.

         Dl. secretars pune că dosarul este unul foarte stufos şi că acesta a fost pus la dispoziţia comisiilor pentru a fi studiat, fapt confirmat şi de către domnul viceprimar care a spus că le-a dat posibilitatea celor din opoziţie să i-a dosarul şi să îl studieze până în ziua şedinţei.

         Dl. Baba spune că discuţia a fost la fel ca şi cea cu punerea la dispoziţie a maşinii pentru a se face vizita în teren, respectiv că nu s-a întâplat.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 8 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.) şi 4 abţineri(Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 82.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Comuna Zabrani si S.C. SEL RG Mineral S.R.L.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se dă cuvântul domnului Zăhoi Adrian, avocatul SEL RG Mineral S.R.L..

         Dl. Zăhoi spune că interesul societăţii pe care dumnealui o reprezintă nu este un moft sau o afacere imobiliară, scopul societăţii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul administrativ al comunei Zăbrani fiind acela de a îşi dezvolta activitatea, de a face noi angajări, cu specificaţia că se vor angaja muncitori de pe raza comunei Zăbrani, mai ales că în prezent toţi angajaţii societăţii în număr de şapte persoane sunt de pe raza comunei. Dl. Zăvoi spune că prin acest schimb se doreşte aducerea unei staţii de sortare, utilaje necesare desfăşurării activităţii de balastieră. Dl. Zăhoi spune că scopul oricărei societăţi este acela de a se dezvolta, de a genera profit, ceea ce pentru primărie înseamnă  crearea de  noi locuri de muncă, plata de impozite şi taxe locale. Dl. Zăhoi spune că societatea deţine licienţă de exploatare inclusiv pentru terenurile care fac obiectul schimbului, ori în situaţia în care nu s-ar aproba schimbul, terenul ar rămâne nevalorificat deoarece tot terenul este sub licenţă care este deţinută de societatea SEL RG Mineral S.R.L..

         Dl. preşedinte de şedinţă doreşte să ştie dacă în situaţia acceptării schimbului se vor face noi angajări şi dacă acestea vor fi din rândul locuitorilor comunei Zăbrani?

         Dl. Zăhoi spune că acesta este şi scopul efectuării schimbului, respectiv acela de a se dezvolta societatea şi de a se aduce o staţie de sortare, ldozere, excavatoare şi alte utilaje necesare activităţii.

         Dl. Oltean doreşte să ştie unde este terenul.

         Dl. Macovei spune că a făcut o vizită în teren şi că a găsit nişte gropi săpate şi lăsate aşa şi doreşte să ştie dacă sunt cumva ale societăţii în cauză?

         Dl. Zăhoi spune că nu sunt ale socităţii.

         Dl. primar spune că acele gropi sunt lăsate de către Poşa şi că nu au nicio legătură cu situaţia de faţă.

         Dl. Oltean spune că a fost vorba despre efectuarea unei vizite pe teren pentru a se vedea situaţia acestuia şi localizarea.

         Dl. viceprimar spune că maşinile instituţiei au fost pregătite încă de la ora 14.00.

         Dl. Tomi spune că nu s-a stabilit nicio oră de plecare motiv pentru care acest aspect nu a fost cunoscut de către consilierii opoziţiei.

         Dl. Oltean spune că sunt neconcordanţe în ceea ce priveşte suprafeţele supuse schimbului.

         Dl. secretar spune că suprafeţele corecte sunt cele evidenţiate în scrisoarea de intenţie.

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că există o hotărâre de consiliu local prin care se spune că raportorii trebuie să fie prezenţi la şedinţă şi să îşi susţină rapoartele şi doreşte să ştie dece nu este domnul Boşcu prezent la şedinţă pentru a îşi susţine raportul.

         Dl. Zăhoi spune că se poate observa şi în scrisoarea de intenţie faptul că societatea, pe lângă schimbul de terenuridin care Consiliul Local Zăbrani se va alege cu aproximativ 6 ha în plus, este dispusă să plătească şi o sultă.

         Dl. Baba doreşte să ştie dacă sunt efectuate, atât pe terenul proprietatea comunei, cât şi pe terenul proprietatea societăţii prospecţiuni geologice şi dacă se cunoaşte cantitatea şi calitatea materialelor din subsol?

         Dl. Zăhoi spune că sunt estimări aproximative şi că nu se cunoaşte cu exactitate.

         Dl. Baba spune că a adus în discuţie acest aspect deoarece este vorba despre un teren care va fi exploatat pentru materiale de balastieră şi preţul ar trebui stabilit în funcţie de calitatea şi cantitatea materialului din subsol.

         Dl. viceprimar doreşte să intervină şi să specifice faptul că ceea ce se află în subsol nu este proprietatea comunei, ci a statului.

         Dl. Baba  spune că nu contează acest aspect şi că atâta timp cât sub terenul comunei există resurse care se pot exploata automat creşte şi valoarea terenului. Dl. Baba spune că s-ar putea ca terenul actualmente al comunei să fie mai bogat în resurse decât cel al societăţii şi acesta să fie de fapt motivul schimbului.

         Dl. primar spune că ar fi fost bine dacă s-ar fi ieşit la faţa locului.

         Dl. Oltean doreşte să ştie de ce nu se ieses?

         Dl. primar spune că dacă s-ar fi ieşit la faţa locului discuţia aceasta nu şi-ar mai fi avut rostul deoarece terenul comunei este în hadă la Păuliş unde nu s-au mai efectuat lucrări agricole de peste 15 ani şi sunt boscheţi şi bălării. Dl. primar spune că problema este simplă şi că trebuie să se pună problema dacă se doreşte a se acorda posibilitatea societăţii de a se dezvolta, ori să i se trântească uşa în nas şi peste 6 luni să îşi înceteze activitatea. Dl. primar îi întreabă pe consilieri care este de fapt riscul asumat având în vedere că se primeşte şi teren suplimentar şi se mai primesc şi aproximativ 11.500 euro? Dl. primar spune că aceasta este singura balastieră de pe raza comunei Zăbrani, deoarece celelalte doar folosesc drumurile comunei şi este singura balastieră care a plătit comunei până în prezent peste 85.000 euro taxă de excavare, motiv pentru care dumnealui doreşte să ştie care este opinia consilierilor?

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că la un calcul simplu, având în vedere şi sulta în sumă de 11.500 euro, rezultă un preţ de aproximativ 7.500 euro/ ha.

         Dl. secretar spune că societatea oferă un teren în suprafaţă de 25 ha, iar comuna oferă la schimb un teren în suprafaţă de 18 ha, diferenţă fiind de 6 ha în favoarea comunei la care se adaugă şi cei 11.500 euro.

         Dl. Zăhoi spune că dat fiind faptul că societatea SEL RG Mineral SRL este singura societate care deţine licenţă de explotare pentru întreaga zonă supusă dezbaterii, nicio altă societate nu va putea să exploateze acele resurse până nu va expira licenţa sau până societatea titulară nu va renunţa la ea.

         Consilierii din opoziţie solicită o pauză de consultări care se acordă.

         Şedinţa se reia, iar dl. Baba spune că explicaţiile oferite de către cei de la SEL RG Mineral SRL i-au mulţumit şi sunt de acord cu tot ce s-a prezentat însă ar dori să efectueze totuşi şi o vizită în teren pentru a se vedea terenul pe care comuna îl va primi la schimb.

         În urma vizitei în teren domnul Tomi le solicită celor de la SEL RG Mineral SRL să vină cu o fertă mai avantajoasă pentru comună şi să mai suplimenteze suma care se va acorda ca sultă, respectiv cei 11.000 euro.

         Dl. Zăhoi spune că societatea poate să ofere maxim 15.000 euro.

         Consilierii se declară mulţumiţi de suma oferită de societate.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 83.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind arendarea suprafetei de 56 ha teren agricol de pe teritoriul comunei Zabrani catre SC Vinmar Prod&Distribution SRL in vederea exploatarii vitei de vie.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Oltean  spune că nu se poate aproba aşa ceva deoarece respectivul teren este în litigiu şi mai mult decât asta, există o adresă a societăţii de insolvenţă care spune că nu ştie ce poate să facă, consiliul local cu respectivul teren. Dl. Oltean spune că după părerea dumnealui terenul nu poate fi concesionat şi la Belle Fruct şi la Vinmar, ori Belle Fruct fiind în procedura falimentului nu se ştie care va fi finalitatea.

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că în cadrul proiectului de hotărâre este vorba despre arendarea terenului şi o roagă pe doamna avocat Ardelean Teodora să ofere unele lămuriri cu privire la acest punct.

         Dna. avocat spune că acest teren a făcut într-adevăr obiectul unui contract de asociere în participaţiune, însă  nu mai face deoarece există o hotărârre de consiliu local prin care acel contract a fost reziliat.

         Dl. Baba doreşte să ştie care este acea hotărâre.

         Dl. secretar spune că există o hotărâre de consiliu local, însă în respectiva hotărâre se specifică faptul că, contractul de asociere se consideră reziliat în momentul încheieri contractului de concesiune.

         Dl. primar spune că se discută despre punctul de vedere al societăţii de insolvenţă care spune că nu se poate pronunţa pentru că nu este treaba ei, terenul fiind proprietatea comunei Zăbrani şi făcând obiectul aoscierii în participaţiune, ori întrebarea este dacă se doreşte arendarea acelui teren cu scopul de a aduce un venit comunei şi de a se putea exploata în continuare viţa de vie sau nu, aceasta fiind modalitatea în care trebuie privite lucrurile, respectiv anul viitor se vor paşte oile  şi acolo sau se vor recolta struguri.

         Dl. Oltean spune că se vor paşte oile dacă aşa s-a încheiat contractul păgubos cu Belle Fruct.

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că în această situaţie se poate alege dintre două opţiune, respectiv să se aducă sau nu un venit comunei pentru cele 56 ha, deoarece este vorba despre 115 euro/ha, arendă care poate fi majorată dacă se doreşte, iar dacă rămâne terenul nelucrat nu se aduce niciu beneficiu comunei.

         Dna. avocat spune că aceasta este o soluţie tranzitorie până la soluţionarea litigiului de către instanţă şi în funcţie de  soluţia acesteia urmează ca respectivul contract să se menţină sau să înceteze de drept exact cum este stipulat şi în proiectul de hotărâre.

         Dl. Baba spune că doamna avocat ar trebui să sprijine consiliul local în acesată situaţie şi să spună dacă nu ar fi mai bine şi mai normal ca Vinmar să se adreseze instanşei pentru a primi o soluţie în acesată situaţie.

         Dna. avocat spune că nu ştie dacă instanţa este în măsură să hotărască în numele consiliului local.

         Dl. Baba spune că nu trebuie să hotărască în numele consiliului local ci să îi dea undă verde ăn demersul său.

         Dna. avocat spune că există posibilitatea ca Vinmar să procedeze astfel după ce consiliul local va da sau nu o soluţie la cererea acesteia.

         Dl. Baba spune că Vinmar a procedat unilateral încă de la intrarea în afacere, când a semnat asocierea doar cu Belle Fruct, ori în contractul de asociere se specifică clar că nu se pot accepta alţi asociaţi decât cu acordul părţilor din contractul iniţial, ori consiliul local nu a ştiut de existenţa Vinmar.

         Dna. avocat spune că toate aceste aspecte sunt de competenţa instanţelor de judecată, care în primă fază au stabilit că asocierea în participaţiune este legal încheiată, iar acum va trebui să stabilească ce se va întâmpla cu societatea şi să soluţioneze şi dosarul penal. Dna. avocat spune că acum se discută dacă să se aducă sau nu un venit consiliului local pe această perioadă tranzitorie.

         Dl. Oltean întreabă ce se va întâmpla dacă este ilegal?

         Dna. avocat spune că nu poate să fie ilegal deoarece oricum Vinmar foloseşte terenul comunei.

         Dl. Oltean spune că îl foloseşte ilegal.

         Dna. avocat spune că dacă tot îl foloseşte  atunci de ce să nu i se perceapă şi o taxă pentru folosinţă.

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că în proeictul de hotărâre se specifică faptul că în situaţia existenţei unei hotărâri definitive şi irevocabile care dispune contrariul, contractul de arendă va fi considerat reziliat de drept.

         Dl. Baba spune că în această situaţie va fi vorba despre o ţeapă, deoarece i se arendează terenul la Vinmar, iar după jumătate de an, după ce societatea va face lucrări de înreţinere, se va da o senţinţă nefavorabilă şi Vinmar va pierde orice drept asupra viei.

         Dna. avocat spune că nu este problema consiliului local, ci este problema societăţii care prin semnarea contractului şi-a asumat tot ceea ce prevedea acesta.

         Dl. Baba spune că în rechizitoriul DNA se specifica existenţa unui prejudiciu cauzat de către Belle Fruct consiliului local, dl. Baba dorind să ştie dacă calculul prejudiciului se opreşte la data începerii procesului sau merge mai departe?

         Dna. avocat spune că nu cunoaşte motivul pentru care s-a stabilit un prejudiciu atâta timp cât contractul de asociere a fost considerat unul legal încheiat.

         Dl. Oltean doreşte să ştie motivul pentru care dna. avocat nu a fost prezentă la şedinţa de judecată pentru a reprezenta consiliul local?

         Dna. avocat spune că dumneaei nu reprezintă consiliul local în acel dosar şi că dosarul este instrumentat de către procurori, ori mai bine decât procurorii  nu te poate apăra nimeni.

         Dl. Oltean spune că  judecătorul a întrebat în sală cine este din partea consiliului local şi nu a fost nimeni.

         Dl. Tomi o întreabă pe dna. avocat dacă dumneaei vine doar la şedinţele de consiliu local?

         Dna. Oltean spune că nu este normal acest lucru şi că ar trebui să se prezinte cine la proces şi din partea comunei.

         Dl. Nicula o roagă pe dna. avocat să specifice faptul că adoptarea acestei hotărâri este legală.

         Dna. jurist spune că s-a adus în discuţie mai devreme contractul cu Belle Fruct şi faptul că nu este reziliat, ori acum se doreşte arendarea unei părţi din terenul care face obiectul acelui contrcat către altă societate.

         Dl. Baba spune că în această situaţie consiliul local este practic un încredinţător de rea credinţă.

         Dl. Nicula propune să se supună la vot şi să se voteze împotrivă, deoarece dacă se contrazic specialiştii atunci este clar că dumnealui nu poate să fie de acord cu acest punct.

Se supune la vot şi se respinge cu 12 abţineri (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenurilor intravilane situate in localitatea Zabrani, inscrise in C.F. nr. 301970, nr. top. 301970, in suprafata de 2028 mp si in C.F. nr. 301972, nr. top. 301972, in suprafata de 2026 mp.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se respinge  cu 7 voturi pentru (Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.) şi 5 abţineri(Codrean D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 302213, nr. top. 302213, in suprafata de 11470 mp.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Nicula îl întreabă pe dl. Petrea Mihai, cel care şi-a notificat intenţia de a cumpăra terenul supus dezbaterii, dacă acesta ar fi dispus să concesioneze respectivul teren?

         Dl. Petrea spune că ar dori să îl cumpere pentru că doreşte să construiască pe respectivul teren şi vrea să fie sigur că nu o să aibă probleme pe viitor. Dl. Petrea spune că deţine un număr de 36 de vaci şi că le ţine în interiorul satului, motiv pentru care doreşte să îşi construiască un adăpost pentru acestea pe acel teren care este neproductiv şi pe care nu se pot construi case chiar dacă este în intravilan.

         Dl. Oltean spune că dumnealui nu are nimic împotriva domnului Petrea însă îi spune acestuia că terenul respectiv se poate foarte bine şi concesiona, mai ales că se doreşte păstrarea terenurilor comunei şi pentru urmaşii dumnealor, iar dacă se va vinde tot, se va rămâne doar cu clădirea primăriei şi atât.

         Dl. Petrea spune că doreşte să facă un lucru care să fie sigur şi în viitor.

         Dl. Tomi spune că este sigur dacă se încheie un contract în acest sens.

         Dl. preşedinte de şedinţă ţine să le atragă atenţia consilierilor asupra faptului că punctul de pe ordinea de zi supus dezbaterii se referă la vânzarea prin licitaţie publică a terenului şi nu vânzarea directă către dl. Petrea.

         Se supune la vot şi se respinge cu 8 voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.) şi 4 voturi împotrivă (Ianc G., Oltean F., Tomi C. şi Baba F.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii de catre Comuna Zăbrani a terenului inscris in CF nr. 302221, nr. top. 267-268/1, in suprafata de 619 mp, proprietatea privata a domnului Bartl Mihai, in vederea utilizarii acestuia pentru finalizarea proiectului "Proiect integrat de investitii: modernizare strazi , centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani, judetul Arad.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se dă cuvântul domnului Bartl Reinhold care este fiul şi totodată împuternicitul domnului Bartl Mihai.

         Dl. Bartl R. spune că a fost contactat de către primărie referitor la intenţia acesteia de a cumpăra terenul tatălui dumnealui şi că este de acord cu vânzarea acestuia către comuna Zăbrani.

         Dl. primar spune că primăria a făcut o solicitare către domnul Bartl Mihai, care este proprietarul grădinii de lângă Căminul Cultural Neudorf, pentru a cumpăra respectiva grădină în vederea terminării lucrărilor la bucătăria căminului cultural şi amenajarea unei parcări, solicitare la care domnul Bartl a răspuns afirmativ, motiv pentru care s-a întocmit un raport de evaluare şi s-a supus aprobării consiliului local.

         Dl. Oltean doreşte să ştie care este preţul de evaluare.

         Dl. primar spune că preţul conform raportului de evaluare este de 2.560 euro.

         Dl. preşedinte de şedinţă îl întreabă pe dl. Bart R. dacă îi convine preţul?

         Dl. Bart R. spune că este cam puţin şi că dumnealui ar dori 3.000 euro.

         Dl. secretar spune că preţul stabilit prin raportul de evaluare este unul orientativ şi că este la latitudinea consiliului local dacă îl mai majorează sau nu.

         Dl. Nicula o întreabă pe doamna jurist dacă este posibil ca preţul să fie crescut de către consiliul local?

         Dna. jurist spune că se poate merge şi în sus şi în jos.

         Se propune ca preţul de cumpărare să fie de 3.000 euro.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 84.

         S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind notificarea intentiei de reziliere a Contractului de concesiune nr. 13/03.12.1998, încheiat între Comuna Zăbrani şi Ivan Teofil.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se dăcuvântul domnului Ivan Teofil.

         Dl. Ivan T. spune că rezilierea contractului de concesiune nu se justifică întrucât nu sunt motive temeinice, mai ales că în urmă cu un an dumnealui a depus la primărie o cerere pentru certificat de urbanism în vederea obţinerii  autorizaţiei de construire şi nu i-a fost aprobată nici până în prezent. Dl. Ivan spune că respectivul lot de teren a necesitat şi curăţire înainte de a construi ceva, iar ulterior a venit criza şi nu a mai avut resursele financiare necesare, acum ar avea bani, dar nu are aprobare. Dl. Ivan spune că în baza autorizaţiei iniţiale a construit fundaţia şi zidurile exterioare care se pot vedea, precum şi că a cumpărat între timp toate materialele, iar dacă ar avea autorizaţia ar putea să şi finalizeze construcţia până la finalul anului în curs.

         Dl. primar îi spune domnului Ivan că interesul primăriei nu este acela de pune piedici cuiva, ci este acela de a duce un proiect la bun sfârşit, respectiv lucrările la canalizarea localităţii Zăbrani. Dl. primar spune că interesul primăriei este acela de a face branşamentul între coloana care duce spre staţia de pompare şi coloana care colectează cea mai mare parte a străzilor din localitate, iar pentru aceasta se doreşte rezilierea contractului de concesiune pentru ca acel branşament să se poată face pe terenul primăriei, dat fiind faptul că dl. Ivan nu doreşte să dea acceptul pentru ca, conducta să treacă pe terenul dumnealui, pentru că dacă primăria ar avea acceptul acestuia atunci nu ar mai fi fost nevoită să apeleze la astfel de măsuri.

         Dl. Ivan spune că primăria doreşte acum să execute lucrarea pe terenul primăriei, ori canalul este acolo şi se poate efectua lucrarea pe acolo.

         Dl. primar spune că dl. Ivan s-a extins cu gardul până pe marginea canalului.

         Dl. Ivan spune că dumnealui a cumpărat respectiva proprietate de la Otto şi că a fost până în marginea canalului pentru că se poate observa fundaţia veche.

         Dl. Nicula îl întrabă pe domnul Ivan dacă nu există o posibilitate de a se ajunge la un consens?

         Dl. Ivan spune că există deoarece primăria doreşte să facă lucrarea pe terenul primăriei şi nu pe terenul dumnealui.

         Dl. primar spune că primăria doreşte să facă branşamentul pe marginea şanţului şi că domnul Ivan s-a extins cu proprietatea până în marginea acestuia.

         Dl. Ivan spune că aşa a cumpărat terenul.

         Dl. Milosav spune că se se află în lucru o expertiză prin care se va dovedi că terenul pe care doreşte primăria să facă  branşamentul este ocupat de gardul care a fost extins pe respectivul teren.

         Dl. Ivan spune că acest aspect nu are nicio legătură cu concesiunea şi că în cazul concesiune este vorba de un alt contract.

         Dl. Nicula îl întreabă pe dl. Ivan dacă există vreo posibilitate să se ajungă la un numitor comun şi doreşte să ştie care ar fi doleanţele acestuia pentru ca acest lucru să fie posibil?

         Dl. Ivan spune că a aflat că se doreşte rezilierea contractului de concesiune.

         Dl. Nicula spune că a citit contractul şi că acolo în contract este stipulat că dacă nu se realizează obiectul contractului într-o anumită perioadă de timp atunci acesta se poate rezilia.

         Dl. Ivan spune că dacă se pune problema aşa atunci înseamnă că este vorba despre un şantaj, deoarece se doreşte rezilierea contractului nu pentru că nu s-a realizat construcţia, ci pentru că se doreşte intrarea pe terenul dumnealui.

         Dl. Nicula îl întreabă încăodată pe dl. Ivan cum să se procedeze pentru a cădea la înţelegere?

         Dl. viceprimar îi spune domnului Ivan că acesta trebuie să recunoască că s-a purtat o discuţie cu dumnealui în momentul în care şantierul se apropia de proprietatea dumnealui, discuţie în care dl. viceprimar i-a atras atenţia că s-a extins cu gardul pe proprietatea comunei şi că pe lângă canal ar trebui să fie o porţiune de 4 metri care este evidenţiată în înscrisuri şi pe hartă. Dl. viceprimar spune că i-a solicitat domnului Ivan acceptul pentru a executa respectiva lucrare constând în introducerea unei conducte de canalizare pe proprietatea acestui, pe o lungime de 35 metri, fără să îi producă vreun fel de pagube, ori dl. Ivan i-a spus în faţă că nu este de acord. Dl. viceprimar spune că în urma acestei discuţii a trebuit să se găsească o altă soluţie pentru că nu se poate să se piardă un proiect de o asemnea anvergură pentru un astfel de motiv.

         Dna. avocat Ardelean Teodora spune că şi dumneaei a participat la discuţiile purtate cu dl. Ivan şi l-a rugat pe acesta  să le dea acceptul pentru a putea să execute lucrarea.

         Dl. viceprimar spune că s-a găsit soluţia de a se rezilia contractul şi de a se executa branşamentul pe terenul respectiv.

         Dl. Oltean spune că în contractul de concesiune se stipulează faptul că există posibilitatea ca respectiva concesiune să fie răscumpărată.

         Dl. viceprimar spune că dl. Ivan nu a respectat nişte clauze contractuale clare.

         Dna. avocat Ardelean spune că în legătură cu contractul de concesiune trebuie să se stabilescă în primul rând cine nu şi-a îndeplinit obligaţiile, pentru că primăria şi-a îndeplinit obligaţiile în momentul în care i-a predat terenul domnului Ivan în urmă cu 20 de ani.

         Dl. Oltean spune că dl. Ivan susţine că a construit o fundaţie pe acel teren.

         Dna. avocat spune că ar fi trebuit să execute lucrarea în termen de 2 ani, ori noi suntem în 2016, iar contractul a fost semnat în 1998.

         Dl. Oltean spune că ar fi trebuit să se rezilieze contractul în anul 2000 şi nu în 2016, motiv pentru care rezilierea contractului în acest moment sună clar a şantaj.

         Dna. avocat spune că respectivul contract nu s-a respectat şi că, concedentul, respectiv consiliul local are tot dreptul să solicite rezilierea acestuia.

         Dl. Ianc doreşte să ştie dacă dl. Ivan şi-a plătit redevenţa până în prezent.?

         Dl. viceprimar spune că din câte ştie dumnealui a plătit.

         Şi dl. Ivan confirmă faptul că a plătit.

         Dl. Ianc spune că nu ise pare normal să îi fie luat terenul acum după ce acesta a plătit concesiunea încă din 1998 şi că rezilierea ar fi trebuit făcută în anul 2000.

         Dl. Nicula îi solicită domnului Ivan înţelegere şi doreşte să ştie cum se poate ajunge la un acord comun?

         Dl. Ivan spune că dacă se vorbeşte despre canalizare atunci este clar şantaj.

         Dna. avocat îi spune domnului Ivan că îi pare rău că dumnealui consideră încercarea rezolvării amiabile a unei probleme care vizează întreaga comunitate un şantaj.

          Dl. Baba spune că după câte înţelege dumnealui la faţa locului primul este canalul, după care urmează cei 4 metri ai primăriei, terenul domnului Ivan şi terenul concesionat, ori toate aceste proprietăţi au în capăt o altă proprietate care trece şi aceasta peste cei 4 metri ai primăriei, ori se poate observa clar că este vorba de santaj deoarece chiar dacă respectiva conductă ar fi introdusă pe terenul care face obiectul concesiune pentru a se face racordul la ţeava deja introdusă tot ar trebui să se treacă pe terenul domnului Ivan sau pe terenul doamnei Farcaş.

         Dl. primar spune că nu ar fi o problemă cu doamna Farcaş pentru că aceasta îşi va da acceptul pentru a se face branşamentul, însă chiar şi terenul din spate la care face referire dl. Baba este tot proprietatea comunei.

         Dl. Milosav T. spune că dl. Ivan are în proprietate doare 30% din totalul terenului pe care îl foloseşte în prezent.

         Dl. Ivan spune că tot pe la dumnealui trebuie să treacă pentru că dumnealui a cumpărat şura şi 100 mp de teren.

         Dl. Milosav T. spune că dl. Ivan a cumpărat doare şura, fără teren , aspect ce poate fi dovedit cu un extras CF.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire art.9 alin. 3 din contractul de concesiune unde se stipulează faptul că, concedentul are dreptul să retragă concesiune în situaţia în care nu a început construcţia în termen de 2 ani de la data predării terenului concesionat sau în cazul în care nu se respectă termenul de punere în funcţiune.

         Dl. Macovei spune că pentru dumnealui situaţia este clară şi a fost explicată pe înţelesul tuturor motiv pentru care consideră că nu mai are niciun sens ca discuţia să mai continue.

         Dl. Nicula revine şi spune că ar trebui să se găsească totuşi o rezolvare care să fie benefică întregii comunităţi.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu 8 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.), 1 vot împotrivă(Oltean F.) şi 3 abţineri( Ianc G.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 85.

         S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 3500 mp din Cartea Funciara nr -300167, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  3500  mp, in  2  loturi distincte .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se respinge  cu  8 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.) şi 4 abţineri (Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.

         S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4938 mp din Cartea Funciara nr -300195, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  4938  mp, in  4  loturi distincte.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se respinge cu 8 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.) şi 4 abţineri( Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.

         S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 304480, nr. top. 304480, in suprafata de 976 mp.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. secretar spune că este vorba despre acel teren care a făcut obiectul unei parcelări într-o şedinţă ulterioară, care este situat chiar lângă parcul din Neudorf şi pentru care a depus cerere dl. Zettel Alin, dorind să îl cumpere pentru a îşi întregi  proprietatea, terenul fiind pe colţ.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 86.

         S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dna. Ţuţa spune că este o rectificare între alineate şi că se ia suma de 5.000 lei din suma destinată plăţii curentului electric şi se mută la plata asigurărilor pentru clădiri.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 87.

         S-a trecut la punctul 13 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Comunei Zăbrani, situat în loc. Zabrani, nr. 486, către Giurca Rodica.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 88.

         S-a trecut la punctul 14 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Comunei Zăbrani, situat în loc. Zabrani, nr. 514/A, către Ivan Nicolae, Ivan Timotei, Hedean Solia, Ivan Teofil si Ivan Garofina.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 89.

         S-a trecut la punctul 15 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ECO Lipova SRL, precum si in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Eco Lipova.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se propune ca reprezentant al consiliului local în AGA şi în ADI Eco Lipova să fie domnul Miculiţ Eugen, consilierul personal al primarului.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 90.

         S-a trecut la punctul 16 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenţă doamnei Cosma Blidar Ioana, domiciliata in localitatea Zabrani, nr. 415, comuna Zabrani, judetul Arad.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. preşedinte de şedinţă le spune consilierilor faptul că doamna Blidar suferă de obezitate morbidă şi că are nevoi urgentă de operaţie care costă în jur de 5.000 lei, motiv pentru care propunerea domnului Lazăr este aceea de a îi acorda un ajutor financiar în sumă de 3.000 lei.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Oltean F.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 91.

         S-a trecut la punctul 17 al ordinii de zi şi anume : Diverse.

         Dl. Dura spune că are o cerere către consiliul local şi nu a primit răspuns chiar dacă au trecut trei luni de când a depus-o. Tot dl. Dura mai spune că dl. primar nu a dorit să îi prelungească, la fel cum a făcut şi cu ceilalţi crescători de ovine, contractul de arendă. Dl. Dura spune şi că nu i se pare normal ca la uni să le fie introdusă cererea în şedinţă de consiliul local chiar în ziua în care o depun şi la alţi să nu fie introdusă nici după trei luni.

         Dl. secretar spune că dl. primar a răspuns la adresele care le-a formulat dl. Dura.

         Dl. Dura spune că nu a primit răspuns în scris.

         Dl. secretar spune că o să verifice şi o să îi comunice domnului Dura care este situaţia cu cererea dumnealui.

         Dl. Dura spune că nu i se pare normal ca lui să nu îi fie preluncit contractul de arendă, iar la ceilalţi crescători de ovine să le fie prelungite contractele, spunând totodată că din cauza aceasta a pierdut subvenţia pentru anul în curs.

         Se dă citire cererii venite din partea preotului paroh Ardeuan Florin care doreşte alocarea sumei de 10.000 lei în vederea organizării evenimentului Ruga Chesinţeană.

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că ar trebui văzut calendarul evenimentelor pentru că acolo se pare că este alocată suma de 5.000 lei.

         Dl. secretar spune că în calendarul evenimentelor este trecut suma de 7.500 lei, la fel ca şi pentru satul Neudorf.

         În cadrul şedinţei s-a hotărât ca suma care se va aloca acestui eveniment va fi cea prevăzută în calendarul evenimentelor, respectiv 7.500 lei.

         Dl. Dura îl întreabă pe dl. primar despre motivul pentru care nu i-a prelungit contractul de arendă, pentru că din aeastă cauză a pirdut subvenţia de la APIA ?

         Dl. primar spune că d. Dura are un contract care este valabil până în octombrie şi că nu se specifică niciunde că există obligativitatea de a prelungi cpntractul înainte ca acesta să expire.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

 

                                  

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

    Lazăr Gheorghe Valeriu                            Crişan Andrei Cătălin

Iulie 2016

Şedinţa publică ordinară din 28.07.2016
Ordine de zi


ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31.05.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire din data de 24.06.2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 30.06.2016; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Zabrani; initiativa consilierilor locali Codrean Danut, Lazar Gheorghe Valeriu si Nicula Tiberiu
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani; initiativa primarului 
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, precum si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului asociatiei; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Beton Idm S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-39, DE-1310, DE-1304, DE-1305, DE-408, DE-14, DE-806, DE-817, DE-813, DE-20; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Beton Timisoara S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-39, DE-1310, DE-1304, DE-1305, DE-408, DE-14, DE-806, DE-817, DE-813, DE-20; initiativa primarului
 9. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru introducerea imobilului situat in localitatea Neudorf, inscris in CF nr. 300135, nr. top. 1316, in suprafata de 589 mp,  in patrimoniul de afectatiune al PFA Botas Adrian Silviu ; initiativa primarului
 10. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care comuna Zabrani este membru asociat; initiativa primarului
 11. Proiect de hotarare privind inchiderea Centrului de zi ,, Nak Humanitas" Zăbrani; initiativa primarului
 12. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii unor terenului intravilane situate in localitatea Neudorf; initiativa primarului
 13. Diverse

Proces verbal

PROCES VERBAL

Din  28.07.2016

 

            Încheiat astăzi, 28 iulie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 115 din 21.07.2016 pentru data de 28.07.2016, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Oltean Florin. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, doamna Lupan Adina, consilier juridic,  precum şi doamna Roşu Lavinia şi domnul Corfu Renato Daniele din partea Fundaţiei BNA Humanitas.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

În deschiderea şedinţei a depus jurământul domnul consilier local Petrescu Daniel Vasile.

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu două puncte:

 1. Proiect de hotarare privind finanţarea Serviciului de salubrizare al comunei Zăbrani; iniţiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31.05.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire din data de 24.06.2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 30.06.2016; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Zabrani; initiativa consilierilor locali Codrean Danut, Lazar Gheorghe Valeriu si Nicula Tiberiu
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani; initiativa primarului 
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, precum si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului asociatiei; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Beton Idm S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-39, DE-1310, DE-1304, DE-1305, DE-408, DE-14, DE-806, DE-817, DE-813, DE-20; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Beton Timisoara S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-39, DE-1310, DE-1304, DE-1305, DE-408, DE-14, DE-806, DE-817, DE-813, DE-20; initiativa primarului
 9. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru introducerea imobilului situat in localitatea Neudorf, inscris in CF nr. 300135, nr. top. 1316, in suprafata de 589 mp,  in patrimoniul de afectatiune al PFA Botas Adrian Silviu ; initiativa primarului
 10. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care comuna Zabrani este membru asociat; initiativa primarului
 11. Proiect de hotarare privind inchiderea Centrului de zi ,, Nak Humanitas" Zăbrani; initiativa primarului
 12. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii unor terenului intravilane situate in localitatea Neudorf; initiativa primarului
 13. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G.,  Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 65.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31.05.2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 66.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire din data de 24.06.2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 67.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 30.06.2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 68.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

          Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Baba spune că încă din mandatul trecut se cunoaşte problema ridicată de consilierii din opoziţie referitoare la alegeerea preşedintelui de şedinţă, şi atunci fiind solicitată introducerea unui paragraf în cadrul regulamentului prin care să se instituie o regula ca în funcţie de vârstă sau de alt criteriu să se desemneze preşedintele de şedinţă astfel încât în cei patru ani de mandat fiecare consilier să fie preşedinte de şedinţă, lucru care nu s-a întâmplat în mandatul trecut dovadă fiind faptul că preşedinţi de şedinţă au fost doar cei aflaţi în majoritate. Dl. Baba spune că dacă acest lucru nu se poate stipula în regulament consilierii din opoziţie se vor abţine de la vot.

         Dl. primar spune că s-a discutat şi la începutul mandatului precedent şi s-a expus foarte pe înţeles articolul din lege unde se expune clar modalitatea de alegere a preşedintelui de şedinţă şi tot acolo se spune clar că alegerea se face din rândul consilierilor prezenţi şi prin rotaţie.

         Dl. Baba spune că au existat două roţi în mandatul precedent, respectiv una care s-a tot învârtit şi una care a stat în loc.

         Dl. primar spune că domnul Baba a fost cel puţin de două ori propus şi a refuzat.

         Acest aspect a fost confirmat şi de către domnul Nicula.

         Dl. Baba spune că acele propuneri au fost de domeniul şmecheriei.

         Dl. Nicula spune că inclusiv în ultima şedinţă din mandatul trecut a fost propus domnul Baba pentru a conduce şedinţa, iar acesta a refuzat, ori propunerile nu au fost făcut niciodată la mişto.

         Dl. Baba spune că degeaba a fost propus dacă votul a fost nefavorabil.

         Dl. Nicula îi spune domnului Baba că acesta din urmă nici măcar nu a mai aşteptat să se ajungă la vot şi că a refuzat din start.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă cititre articolului din regulament unde se prevede modalitatea de alegere a preşedintelui de şedinţă, respectiv cu votul majorităţii consilierilor prezenţi şi vine cu propunerea ca la acest paragraf să se adauge cuvintele  "prin rotaţie ".

Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D. şi Blaguescu D.) şi 3 abţineri(Ianc G., Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 69.

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 70.

         Dl. viceprimar doreşte să informeze colegii consilieri asupra faptului că dumnealui în calitate de preşedinte al Comisiei sport, învăţământ, cultură a solicita doamnei director a Şcolii Gimnaziale AMG Zăbrani o explicaţie legată de rezultatele foarte slabe ale elevilor din comună la Evaluarea Naţională, răspunsul fiind unul evaziv. Dl. viceprimar spune că a mai redactat o solicitare prin care doamna director era invitată să participe la şedinţa de consiliu local pentru a acorda unele lămuriri, însă se pare că doamna director nu doreşte să participe la şedinţă.

         Dl. primar spune că se poate face o propunere din partea Consiliului Local către Consiliul de administraţie al şcolii pentru sancţionarea domanei director. Dl. primar spune că nu are o problemă în a avea o discuţie cu doamna director, însă impresia dumnealui este aceea că a sfidat Consiliul Local  prin neonorarea invitaţiei, iar acest lucru se întâmplă în condiţiile în care Consiliul Local a fost cel care a sprijinit enorma şcolala în toţi aceşti ani. Dl. primar mai spune că ar fi fost de bun simţ ca doamna director să vină în faţa consiliului şi să prezinte rezultatele dezastruase de la Evaluarea Naţională, iar ulterior să se încerce găsirea unei soluţii pentru a se îmbunătăţi performanţele elevilor, mai ales că sunt copii din comună care buni, răi cum sunt, ne vor reprezenta cu mândrie pe viitor.

         Dl. Tomi spune că ar trebui comparate notele de la final de an şi notele obţinute la Evaluarea Naţională pentru a se face o comparaţie între acestea şi a se vedea nde este problema.

         Dl. preşedinte de şedinţă consideră că este de neconceput ca media pe şcoală să fie de 4,5.

         Dl. Baba doreşte să ştie dacă a ajuns adresa la doamna director.

         Dl. viceprimar spune că dumnealui a dus adresa personal şi a înmânat-o doamnei Sorohan care era de serviciu la şcoală şi pe care a rugat-o să îi comunice doamnei director conţinutul acesteia.

         Dl. Tomi spune că doamna director este implicată tangenţial în această discuţie şi că de fapt mai vinovaţi sunt profesorul de română şi cel de matematică. Dl. Tomi spune că ar trebui să se vadă dacă notele luate la ore corespund aproximativ cu cele luate la Evaluarea Naţională pentru că dacă un elev are media 8 sau 9 la şcoală şi la evaluarea a luat nota 3 atunci avem o problemă.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, precum si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului asociatiei.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 71.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Beton Idm S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-39, DE-1310, DE-1304, DE-1305, DE-408, DE-14, DE-806, DE-817, DE-813, DE-20.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 72.

         S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Beton Timisoara S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-39, DE-1310, DE-1304, DE-1305, DE-408, DE-14, DE-806, DE-817, DE-813, DE-20.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 73.

         S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru introducerea imobilului situat in localitatea Neudorf, inscris in CF nr. 300135, nr. top. 1316, in suprafata de 589 mp,  in patrimoniul de afectatiune al PFA Botas Adrian Silviu .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că după părerea dumnealui acest proiect de hotărâre nu ar fi trebuit introdus pe ordinea de zi pentru că se referă la terenul proprietate privată a unei persoane fizice.

         Dl. secretar spune că motivul pentru care este necesară adoptarea unei hotărâri este acela că în cartea funciar este înscris dreptul de ipotecă legală în favoarea Consiliului Local, precum şi interdicţia de înstrăinare timp de 10 ani. Tot dl. secretar mai spune că acest acord a fost necesar şi în cazul domnului Ţuţ Cornel atunci când acesta a dorit să unifice două loturi de teren care aveau înscrise dreptul de ipotecă în favoarea Consiliului Local.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 74.

         S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care comuna Zabrani este membru asociat.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 75.

         S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind inchiderea Centrului de zi ,, Nak Humanitas" Zăbrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

          Se dă cuvântul doamnei Roşu Lavinia din partea Fundaţiei BNA Humanitas.

         Dna. Roşu le mulţumeşte consilierilor pentru invitaţie şi pentru buna colaborare de până atunci. Dna. Roşu spune că a reuşit cu sprijinul primăriei să deschidă acel centru de zi care a fost în primă fază un proiect pilot şi care până la urmă a dat rezultate şi astfel s-a reuşi şi atragerea de investitori care să dorească continuarea acestui serviciu social. Dna. Roşu spune că odată ce s-au pus bazele funcţionării acestui serviciu s-a decis încheierea colaborării cu primăria în  ceea ce priveşte serviciul public şi continuarea activităţii prin intermediul unei colaborări cu Fundaţia BNA Humanitas şi cu primăria care după părerea dumneaei va fi una cu mult mai multe beneficii, întrucât fundaţia doreşte să dezvolte un centru de zi pentru mai mulţi copii decât până în prezent şi chiar să înfiinţeze o casă de copii.

         Dl. primar doreşte să ştie câţi copii au frecventat centrul de zi până în prezent?

         Dna. Roşu spune că numărul maxim de copii într-o zi a fost de 29, iar capacitatea ar fi de maxim 30 de copii, spaţiul actual nepermiţând o capacitate mai mare deoarece mai este necesară existenţa şi a unui spaţiu de joacă şi pentru alte activităţi recreative.

         Dl. viceprimar doreşte să ştie dacă în acest centru vor fi educaţi cu precădere copii din comună?

         Dna. Roşu spune că acesta este scopul centrului de zi, respectiv acela de a educa  şi de a îngriji în special copii din comună şi chiar s-a început cu copii din localitatea Zăbrani şi cu câţiva copii din satul Neudorf, urmând să se mai identifice şi alte cazuri mai deosebite.

         Dl. viceprimar spune că a dorit să ştie acest lucru întrucât după ce se va obţine acreditarea centrului de zi şi Consiliul Local va contribui cu subvenţii şi cu siguranţă toţi consilierii şi nu numai şi-ar dori ca beneficiarii centrului de zi să fie cu precădere copii din comună.

         Dna. Roşu îi asigură pe consilieri că beneficiarii centrului de zi vor fi în special copiii din comuna Zăbrani.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 76.

         S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii unor terenului intravilane situate in localitatea Neudorf.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. secretar spune că este vorba despre curtea blocului din Neudorf situat peste drum de fântâna publică.

         Dl. Nicula spune că este vorba despre blocul în care locuieşte familia Lepa. Tot dl. Nicula mai doreşte să ştie dacă s-a rezolvat sau nu problema pentru că dumnealui a crezut că s-a rezolvat?

         Dl. secretar spune că acum se va rezolva.

         Dl. preşedinte de şedinţă doreşte ca această hotărâre sî fie semnată şi de către doamna jurist.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 77.

         S-a trecut la punctul 13 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind finanţarea Serviciului de salubrizare al comunei Zăbrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia, cu menţiune că s-a solictat de către Consiliul Judeţean Arad ca o hotărâre în acest sens să fie adoptată până la data de 02.08.2016.

         Dl. primar spune că normele europene în vigoare nu mai permit perceperea unei taxe pentru acest serviciu şi astfel este necesară modificarea acestei taxe în tarif.

         Dl. Nicula spune că tariful s-ar putea să fie foarte mare.

         Dl. primar spune că dacă ar fi fost vorba de taxă atunci s-ar fi putut încheia un contract de colaborare cu Eco Lipova conform căruia primăria îi plăteşte respectivei societăţi contravaloarea serviciilor prestate pentru întreaga comună urmând ca suma respectivă să se recuperze de la cetăţeni sub formă de taxă, ori acest lucru acum nu se va mai putea.

         Dl. Nicula spune că doamna care încasează acum contravaloarea prestării de servicii de colectare a deşeurilor o încasează tot sub formă de taxă.

         Dl. primar spune că aşa a fost când s-a apelat la prestatorul de servicii la acel  moment şi că acum legislaţia europeană a venit cu această modificare de a se trece de la taxă la tarif.

         Dl. Tomi doreşte să ştie dacă va fi diferenţă între taxa de ieri şi tariful de mâine?

         Dl. primar spune că momentan nu va fi nicio diferenţă.

         Dl. Tomi spune că există posibilitatea ca tariful să fie perceput pentru cantitatea de deşeu şi nu în funcţie de câte persoane sunt în familie.

         Dl. Nicula spune acum taxa se încasează pe număr de persoane, ori în viitor tariful probabil că se va încasa în funcţie de cantitatea de deşeuri şi vor putea să stabilească ce tarif vor dori.

         Dl. primar spune că de anul viitor va intra Master planul judeţului în materie de colectare de deşeuri.

         Dl. secretar spune că oricum de anul viitor groapa de gunoi de la Lipova se va închide şi probabil că se va trece la alt operator.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 78.

         S-a trecut la punctul 14 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. preşedinte de şedinţă spune că este vorba despre încasarea sumei de 4.000 lei din vânzări de terenuri din domeniul privat, precum şi despre introducerea în bugetul comunei Zăbrani a sumei de 153.800 lei reprezentând încasări din vânzarea de material lemnos din pădurea comunală.

         Dl. secretar spune că anul trecut suma încasată de către Ocolul Silvic Lipova din vânzarea de material lemnos la licitaţie publică a fost de 439.434 lei din care Consiliul Local a încasat suma de 159.000 lei, iar anul acesta Ocolul Silvic a contractat spre vânzare material lemnos în valoare de 424.846 lei, motiv pentru care doamna contabil prin regula de trei simplă a dedus faptul că anul acesta valoarea încasărilor Consiliului Local va fi de  aproximativ 153.800 lei. Dl. secretar spune că s-a recurs la această măsură pentru a nu se mai face rectificări de fiecare dată când Ocolul Silvic va vira către Consiliul Local o partea din suma totală, pentru că respectiv sumă care se va prevedea în bugetul rectificat nu este deocamdată încasată ea urmând să fie încasată fracţionat.

         Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Ianc G., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 79.

         S-a trecut la punctul 15 al ordinii de zi şi anume : Diverse.

         Dl. Nicula doreşte să îi înştiinţeze pe colegii consilieri asupra faptului  că la solicitarea Clubului Sportiv Şoimii Lipova, Consiliul de administraţiel al CS Victoria Zăbrani, cu acordul domnului primar, a hotărât să permită acestuia să îşi desfăşoare meciurile de pe teren propriu pe stadionul din Zăbrani pentru acest retur de campionat, acest fapt datorându-se lucrărilor de reabilitare în care a intrat de curând stadionul din Lipova. Dl Nicula mai spune că şi cei din Lipova au oferit stadionul lor echipei din Zăbrani atunci când a fost necesar.

         Dl. primar le-a adus la cunoştinţă consilierilor faptul că a semnat un contract de finanţare pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală  pentru proiectul  « Asfaltarea  străzi în localitatea Zăbrani » cu o valoare de 4.280.000 din care s-a alocat pentru anul 2016 suma de 1.400.000 lei.

         Dl. Tomi doreşte să ştie dacă suma de 4.280.000 lei a fost acordată pentru toată comuna sau doar pentru localitatea Zăbrani ?

         Dl. primar spune că nu s-au alocat 4.280.000 lei, ci că valoarea proiectului este de 4.280.000 lei, şi că este o investiţie multianuală, iar suma care s-a alocat pentru anuş 2016 este de 1.400.000 lei pentru localitatea Zăbrani, 4,8 km străzi. Dl. primar spune că din calcule şi din estimări şi dacă procedura de achiziţie va merge repede atunci anul acesta se vor asfalta cel puţin două străzi. Dl. primar spune că la Neudorf şi la Chesinţ se stă cu procedura de achiziţie încă din februarie.

         Dl. Tomi doreşte să ştie dacă mai sunt 4,8 km de străzi de asfaltat în Zăbrani ?

         Dl. primar spune că sunt.

         Dl. viceprimar spune că s-a constata faptul că pe raza comunei Zăbrani sunt mulţi consăteni care sunt angajaţi la firme de transport, lucru care este foarte bun pentru că au un loc de muncă, însă care lucrează pe maşini de tonaj greu şi care îşi parchează maşinile acasă. Dl. viceprimar spune că aceştia, sub pretextul că sunt locuitori ai comunei Zăbrani, profită de acest statut şi tranzitează străzile interioare ale localităţilor componente şi de 5-6 ori pe zi. Dl. viceprimar le spune colegilor că le-a pregătit Hotărârea nr. 107/23.12.2008 a Consiliului Local Zăbrani prin care se reglementează modul în care se realizează  accesul autovehiculelor cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile şi străzile din comuna Zăbrani. Dl. viceprimar spune că la art. 7 se stipulează foarte clar că este interzis accesul vehiculelor de orice fel cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone indiferent că sunt sau nu locuitori ai comunei Zăbrani, acest lucru implicând chiar şi staţionarea pe timpul nopţii, motiv pentru care solicită acordul consilului pentru a fi puţin mai exigenţi cu cei care încalcă regulile.

         Dl. primar spune că problema se pune din prisma a ceea ce se doreşte să se facă, respectiv să se facă ordine sau să se apeleze doar la bunul simţ al cetăţenilor comunei Zăbrani, pentru că se înţelege faptul că fiecare îşi duce lemne de foc, dar asta nu înseamnă că le poate depozita în faţa casei cât doreşte, ori deţine utilaje agricole şi le parchează în faţa casei în condiţiile în care are unde să le parcheze şi în interiorul proprietăţii sale. Mai este şi problema ierbii netăiate şi a şanţului necurăţat, motiv pentru care va trebui să se aibă în vedere adoptarea unei hotărâri în acest sens prin care să se crească exigenţa. Dl. primar spune că trebuie să se aibă în vedere şi faptul că poate unii cetăţeni nu au unde să îşi ducă utilajele şi trebuie să se găsească o soluţie şi pentru aceştia, aceast lucru fiind valabil chiar şi pentru cei cu camioanele, însă în momentul în care se va găsi o soluţie atunci nu vor mai exista scuze.

         Dl. Nicula aduce în discuţie posibilitatea de a se parca utilajele şi maşinile de tonaj în curtea fostei ferme nr. 7 din Zăbrani.

         Dl. viceprimar doreşte să se discute mai mult pe problema traficului greu şi pe faptul că aceste autovehicule distrug drumurile din interiorul localităţilor, fapt care este vizibil pe drumul asfaltat din interiorul localităţii Zăbrani care este distrus şi care trebuie reparat. Dl. viceprimar spune că şi la Chesinţ pe Uliţa Verde au fost reclamaţii că venea cineva cu autovehiculul de tonaj încărcat şi când vira  se rupea asfaltul. Tot dl. viceprimar spune că dacă se va permite parcarea utilajelor şi a maşinilor de tonaj jos la fermă atunci acolo va trebui aşigurată şi pază. Dl. viceprimar spune că nu este obligatoriu ca cetăţenii care vin acasă seara să vină cu tot cu maşină, ci pot să o lase în balastieră sau unde lucrează, pentru că Hotărârea 107 spune clar că accesul este interzis sub orice formă.

         Dl. Baba spune că i se pare că dumealor sun consiliul local ales de către cei care lucrează pe acele maşini şi vin acasă să se spele sau să doarmă şi i se pare absurd să îl obligi pe acel om să îşi lase maşina încărcată sau chiar şi numai cu motorina în ea, pe undeva prin balastieră sau prin alte parcări. Dl. Baba spune că s-a adoptat chiar şi o hotărâre pentru a se putea parca utilajele şi maşinile de tonaj jos la ferma 7.

         Dl. viceprimar spune că şi dacă le dă acceptul că parcheze la ferma 7 tot vor trebui să tranziteze localitatea şi atunci nu se rezolvă nimic.

         Dl. Baba spune că cetăţenii au nevoie să îşi ducă materiale de construcţii sau lemne şi nu au cum să le aducă decât cu maşini mari.

         Dl. viceprimar spune că acest lucru este permis şi este stipulat în hotărâre.

         Dl. primar spune că se bucură că nu este conductor de tren că ar veni cu locomotiva şi ar parc-o în faţa casei.

         Dl. Baba spune că prin această afirmaţie se face mişto.

         Dl. primar spune că nu este vorba de aşa ceva însă ar trebui să se gândească dl. Baba cum ar fi dacă toţi cei care lucrează şoferi pe tir ar veni cu ele acasă şi le-ar parca în faţa casei.

         Dl. viceprimar spune că aici nu este vorba despre şoferii de tir care vin odată la o lună acasă.

         Dl. Baba spune că pe drumul care spunea dl. viceprimar că este distrus trec zilnic 10-15 camioane spre baza de recepţie şi aici este vorba despre o firmă de pe raza localităţii care probabil că plăteşte impozite şi taxe şi nu poate fi contrânsă pentru că nu are altă posibilitate de acces.

         Dl. Macovei spune că sunt pertinente motivele domnului viceprimar şi că atât dumnealui cât şi domnul viceprimar primesc o mulţime de reclamaţii de la locuitorii comunei Zăbrani pe tema traficului greu. Dl. Macovei spune că a mai fost adoptată o hotărâre de consiliu în urmă cu câţiva ani care reglementa problema vacilor şi faptul că acestea trebuiau duse la păşune de către fiecare proprietar, iar atunci când proprietarii de animale şi-au dat seama că sunt minoritari şi că majoritatea avea de suferit de pe urma stricăciunilor produse de animalele nesupravegheate nu au avut încotro şi s-au conformat.

         Dl. Tomi doreşte să ştie cine este proprietar pe grajdurile şi pe terenul aferent acestora din satul Chesinţ pentru că acolo s-ar putea face o parcare pentru camioane şi nu ar mai trebui să intre în localitate.

         Dl. secretar spune că la şedinţa viitoare o să îl informeze pe dl. Tomi despre situaţia juridică a acelor imobile.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

 

                                  

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

    Lazăr Gheorghe Valeriu                            Crişan Andrei Cătălin

Iunie 2016

Şedinţa publică extraordinară din 30.06.2016
Ordine de zi


INVITATIE
In baza art. 39, alin. 2 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Zabrani care va avea loc in ziua de joi, 30.06.2016, ora 15,3o, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnarii contractului de credit incheiat cu CEC Bank, in conditiile de rambursare si garantare rezultate in urma analizei efectuate; iniţiativa primaruiui

PRIMAR
Toader Marian


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 30. 06. 2016

Încheiat astăzi, 30 iunie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 106 din 27.06.2016 pentru data de 30.06.2016, ora 15,30.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Petrescu Daniel care nu a depus încă jurământul. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, doamna Engler Gabriela , consultant achiziţii publice şi doamna Ţuţa Hortensia, contabil în cadrul Primăriei comunei Zăbrani.
Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct :

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnarii contractului de credit incheiat cu CEC Bank, in conditiile de rambursare si garantare rezultate in urma analizei efectuate, in vederea realizarii investitiei publice de interes local “Canalizare menajera  localitatea Zabrani, judetul Arad”; iniţiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 62.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea semnarii contractului de credit incheiat cu CEC Bank, in conditiile de rambursare si garantare rezultate in urma analizei efectuate, in vederea realizarii investitiei publice de interes local “Canalizare menajera  localitatea Zabrani, judetul Arad”.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dna. Engler spune că primăria are încheiat un contract de finanţare cu AFM din 2012 pentru proiectul privind canalizarea menajeră a localităţii Zăbrani, valoarea proiectului fiind de 8.698.788 lei din care AFM va suporta 6.648.075 lei, autoritatea contractantă trebuind să cofinanţeze lucrarea cu suma de 2.400.000 lei. Dna. Engler spune că proiectul ar fi trebuit finalizat până în luna august 2016, însă date fiind costurile cu racordarea staţiilor de repompare la energie electrică şi faptul că mai trebuie executate încă 10% din lucrările de la reţea, autoritatea contractantă nu poate să susţină financiar partea sa de cofinanţare care mai trebuie achitată în această ultimă etapă şi care înseamnă aproximativ 1.000.000 lei pentru reţele, iar pentru racordul la energie electrică nu se cunoaşte valoarea exactă, motiv pentru care suma necesară prin contractarea creditului este de 1.200.000 lei. Dna. Engler spune că în luna mai a fost aprobată valoarea creditului.
Dl. Baba spune că atunci s-a propus contractarea unui împrumut de 800.000 lei de la BCR.
Dna. Engler spune că BCR are o dobândă foarte mare şi nu prezită condiţii avantajoaze pentru autoritatea contractantă. Dna. Engler spune că în urmă cu câţiva ani s-a contractat un credit de 600.000 lei de la CEC pentru susţinerea lucrărilor la drumurile agricole, însă acel credit a fost până la urmă plătit de către Consiliul Judeţean Arad, autoritatea contractantă ne fiind nevoită să plătească nici măcar o rată. Dna Engler spune că autoritatea contractantă nu va putea să susţină în următoarele trei luni suma de 1.200.000 lei necesară finalizării proiectului motiv pentru care un credit este necesar. Dna. Engler spune că toate documentele contabile necesare, însoţite de hotărârile de consiliu se vor înainta în ziua următoare şedinţei către Comisia de avizare a împrumuturilor de unde se va primi sau nu avizul.
Dl. Oltean doreşte să ştie ce se va întâpla cu hotărârea cre s-a dat pentru BCR?
Dna. Engler spune că nu s-a dat pentru BCR, ci s-a dat pentru accesarea unui împrumut.
Dl. Baba dă citire punctului de pe ordinea de zi a şedinţei în care a fost aprobat împrumutul şi arată că acolo este vorba despre un împrumut de 800.000 lei de la BCR.
Dl. secretar spune că acela a fost titlul proiectului de hotărâre, însî în cadrul şedinţei doamna Engler a specificat foarte clar că este nevoie de suma de 1.200.000 lei  şi totodată, nu s-a specificat nici o denumire de bancă în hotărârea care s-a adoptat ulterior şi la care au fost prezenţi şi o parte din consilierii actuali.
Dna. Engler spune că primăria a efectuat un studiu pe piaţa bancară pentru a vedea care bancă are cele mai multe facilităţi pentru acordarea unui împrumut.
Dl. Oltean spune că ar fi putut să li se prezinte şi consilierilor care sunt facilităţile oferite de CEC.
Dna. Engler spune că aceştia au draftul de contract.
Dl. Oltean spune că respectivul draft este în alb şi că nu este specificată nici suma împrumutată, nici ce rată se va plăti, nici ce garanţii se oferă.
Dna. Engler spune că garanţiile sunt practic bugetul local. Tot dna. Engler spune că respectivul contract va fi şi acesta înaintat către Comisia de avizare a împrumuturilor.
Dl. Oltean doreşte să ştie dacă va fi trimis aşa în alb, fără nici o sumă?
Dna. Engler spune că va fi trimis exact aşa deoarece este un draft de contract cadru de la CEC Bank. Dna Engler mai spune că le poate pune la dispoziţie consilierilor graficul de eşalonare. Dna. Engler spune că există posibilitatea ca cei de la CJA să sprijine primăria pentru a se achita creditul mai ales că în anul 2016 a alocat suma de 350.000 lei pentru canalizare.
Dna. Ţuţa spune că acel credit care a fost contractat pentru cofinanţarea proiectului pe măsura 125 a fost achitat întegral cu bani de la CJA înainte de a se plăti prima rată.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă s-a plătit suma de 800.000 lei din cei peste 2.000.000 lei care reprezintă partea de cofinanţare a primăriei?
Dna. Engler spune că s-au efectuat până în prezent trei plăţi aferente celor trei tranşe care au fost primite de la AFM.
Dna. Ţuţa spune că cele trei tranşe au fost achitate , una anul acesta, iar celelalte două ani trecuţi.
Dna. Engler spune că anul acesta autoritatea contractantă a plătit din contribuţia ei 350.000 lei şi mai are 600.000 de plătit din ceea ce este deja facturat.
Dl. viceprimar spune că banii pentru cofinanţare au fost cuprinşi în bugetul local însă ca şi sursă de la CJA.
Dl. Baba spune că până la urmă tot din bugetul primăriei s-a efectuat plata însă din altă sursă decât impozitele şi taxele locale.
Dl. viceprimar spune că banii au venit cu destinaţie precisă.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă primăria va putea să plătească ratele în situaţia în care această susţinere nu ar fi posibilă pentru o lună sau două sau chiar jumătate de an?
Dna. Ţuţa spune că plata ratelor se va face doar cu începere de la 01.01.2017.
Dl. viceprimar spune că este important să se obţină acest credit pentru a se putea finaliza lucrarea şi pentru a se putea obţine şi ultima tranşă. Dl. viceprimar spune că este convins că şi CJA va sprijini primăria ca şi în ceilalţi ani  şi vor aloca sume mai mari în anii care vor urma şi astfel se va achita şi acest credit. Dl. viceprimar mai spune că pentru moment este foarte important ca primăria să facă dovada că  are în cont suma necesară pentru asigurarea cofinanţării.
Dl. Oltean spune că a priceput ideea de bază însă doreşte să ştie de ce nu a avut şi dumnealui şi colegii dumnealui toate aceste date ca să se poată lămuri.
Dl. viceprimar îşi cere scuze pentru situaţia creată.
Dl. Oltean spune că dumnealui este nou în consiliul local la fel şi colegii mai tineri care nu au mai avut de a face cu astfel de lucruri şi prin actele care leau fost puse la dispoziţie mai rău au fost băgaţi în ceaţă. Dl. Oltean spune că aşa nu poate să voteze şi că trebuie să fie o deschidere mai mare şi transparenţă.
Dna. Engler spune că de aceea este prezentă la şedinţă pentru a le fi de ajutor consilierilor şi pentru a le oferi toate datele necesare.
Dl. Oltean spune că aceste date puteau fi şi la dosarul de şedinţă.
Dl. secretar spune că dumnealui a pus la dosar doar documentele de care a dispus la momentul trimiterii convocatorului.
Dna. Ţuţa spune că graficul de eşalonare a sosit cu o zi înainte de şedinţă.
Dl. viceprimar spune că aceste probleme se datorează şi faptului că s-a dorit demararea procedurilor de contractare a creditului în cel mai scurt timp posibil astfel încât să se obţină în timp util, acesta fiind şi motivul pentru care s-a convocat şedinţa extraordinară şi domnul secretar nu a avut toate documentele la dispoziţie astfel încât să le poată pune la dosar.
Dl. Baba doreşte să ştie care este costul branşamentelor la energie electrică a pompelor, pentru că din câte ştie dumnealui aceste lucrări se fac în baza unor proiecte.
Dl. viceprimar spune că s-au făcut demersurile, iar costurile sunt de aproximativ 100.000 lei. Dl. Viceprimar spune că este vorba despre trei branşamente, iar unul dintre ele este mai costisitor, respectiv cel care transportă spre staţia de epurare Lipova.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă aceste cheltuieli sunt elibile şi sunt cuprinse în contract?
Dl. viceprimar spune că acestea sunt cheltuieli neeligibile şi revin autorităţii contractante.
Dna. Engler spune că la toate proiectele de canalizare care au necesitat branşamente la energie electrică, cheltuielile au fost neeligibile şi au căzut în sarcina autorităţii contractante.
Dl. Baba spune că racordurile sunt una şi staţiile de pompare sunt alta.
Dna. Engler spune că aici nu se vorbeşte despre saţiile de pompare întrucât acestea sunt cuprinse în cadrul proiectului şi sunt chltuieli eligibile.
Dl. Baba întreabă dacă branşamentele costă 100.000 lei?
Dl. viceprimar spune că branşamentele la energie electrică pentru staţii costă aproximativ 100.000 lei şi că cel mai costisitor este cel de la Roşia care împinge spre staţia de epurare Lipova.
Dl. Oltean doreşte să ştie care este situaţia lucrărilor şi cât mai trebuie plătit?
Dna. Engler spune că sunt cinci tranşe din care patru au fost primite şi mai este una de primit, iar din tranşa a patra mai trebuie plătită contribuţia primăriei în sumă de aproximativ 600.000 lei şi pentru tranşa a cincia contribuţia primăriei va fi tot de aproximativ 600.000 lei ca să se încheie proiectul. Dna. Engler spune că de executat din proiect mai este aproximativ 10%, iar proiectul trebuie să se încheie în octombrie nemaiexistând posibilitatea prelungirii.
Dl. Oltean doreşte să ştie dacă se va termina la termenul impus?
Dna. Engler spune că se va termina cu condiţia să se acceseze acest credit.
Dl. Oltean pune problema ce se va întâmpla dacă nu se va aproba creditul?
Dna. Engler spune că nu sunt motive de a nu se aproba creditul de către Comisia de avizare a împrumuturilor pentru că primăria nu mai are alte credite, nu are datorii şi nu este în insolvenţă.
Dl. Tomi doreşte să ştie cât este venitul net al comunei pe un an de zile?
Dna. Ţuţa spune că anul trecut s-a achitat creditul pentru arierate şi au mai rămas 95.000 lei.
Dl. viceprimar spune că cei 10% rămaşi de executat sunt practic staţiile de pompare cu branşamentele aferente şi mai este problema cu domnul Teofil care are cumpărată de la familia Stanzinger acea casă pe vale, iar în spatele casei pe vremuri a fost un drum de acces de aproximativ 4 metri lăţime  şi care este proprietatea Statului Român, ori după revoluţie fiecare cetăţean s-a extins cum a putut şi la fel a făcut şi domnul Teofil care şi-a ridicat gardul exact pe marginea canalului. Dl. viceprimar spune că proiectantul când a întocmit traseul a căutat să meargă pe cât posibil pe terenul proprietatea Statului Român ca să nu se creeze neplăceri locuitorilor şi de accea s-a şi optat pentru acel traseu care colectează toate străzile  şi merge la fermă unde va fi o staţie de pompare care va pompa mai departe spre Lipova. Dl. viceprimar spune că domnul Teofil nu a dorit să permită echipei de muncitori să sape acolo chiar dacă aceştia l-au asigurat că nu îi vor afecta nimic şi că vor face chiar şi o subtraversare la gardul exterior ca să nu trebuiască demolat.
Dl. Oltean doreşte să ştie care au fost pretenţiile domnului Teofil?
Dl. viceprimar spune că în mod normal dl. Teofil nu ar fi trebuit să emită nicio pretenţie întrucât nu este terenul dumnealui, însă chiar şi aşa acesta nu a vrut să stea la discuţii şi s-a opus pur şi simplu. Dl. viceprimar mai spune că datorită acestor neînţelegeri s-a ajuns în instanţă, şi chiar dacă domnul Teofil s-a lăudat că a câştigat procesul, acest aspect nu este adevărat, acesta câştigând doar în cauza în care s-a solicitat emiterea unei ordonanţe preşedinţiale, insă în cealaltă cauză procesul este pe rol şi urmează să se dea o soluţie probabil după vacanţa instanţelor de judecată. Dl. viceprimar spune că până la urmă probabil că se va demola gardul şi se va face acel branşament.
Dl. Oltean sugerează să se mai reia discuţiile cu domnul Teofil şi poate se va ajunge la un consens.
Dl. viceprimar îi invită pe colegii consilieri să ajute şi dumnealor la reluarea discuţiilor cu domnul Teofil şi să se soluţioneze problema pe cale amiabilă.
Dl. Oltean spune că dumnealui ştie o altă variantă şi că domnul Teofil a spus că i s-ar fi promis multe şi că de fapt nu s-ar fi întâmplat nimic.
Dl. viceprimar spune că domnul Teofil a participat la mai multe discuţii la sediul primăriei şi au fost prezenţi şi avocaţi şi jurişti şi nu s-a putut ajunge la o înţelegere cu acesta.
Dl. Baba spune că s-a pus de la bun început problema altfel  şi că domnului Teofil i s-a dorit rezilierea contractului de concesiune pe motiv că nu a construit nimic şi că i-a expirat autorizaţia de construire şi a fost dat în judecată şi alte şi alte şicane.
Dl. viceprimar spune că a avut discuţii chiar la început cu domnul Teofio şi i-a spus acestuia că nu doreşte să se ajungă la instanţă şi la alte probleme.
Dl. Baba spune că poate domnul viceprimar a pus astfel problema însă domnul primar a pornit cu instanţa şi cu rezilierea contractului şi alte şi alte şicane.
Dl. Nicula spune că s-a mai contractat un împrumut pentru achitarea cofinanţării proiectului pe măsura 125 cu drumurile agricole, credit care a fost achitat înainte de  a se plăti vreo rată.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 63.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dna. Ţuţa spune că este vorba despre încasarea de rate pentru terenurile vândute ca locuri de casă, suma fiind de 4.000 lei şi trebuie să fie cuprinsă în buget la secţiune venituri, urmând să le solicite consilierilor să hotărască pentru ce investiţie să fie folosiţi.
Dl. Baba spune că nu ştie ce datorii are primăria ca să ştie unde e nevoie de bani.
Dna. Ţuţa spune că fiind vorba de vânzări bunuri din domeniul privat banii nu pot fi cuprinşi decât la secţiune dezvoltare, deci pe investiţii.
Dl. Baba spune că investiţie este şi trotuarul care se face în prezent şi nu se ştie din ce bani.
Dna. Ţuţa spune că este vorba despre centrul civic.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că se va lămuri şi situaţia cu trotuarele pavate.
Dl. Nicula îl întreabă pe domnul Baba dacă este sau nu frumos ceea ce se face?
Dl. Baba spune că este frumos însă asta nu înseamnă că nu trebuie să se ştie din ce bani se face lucrarea.
Dl. viceprimar spune că în continuarea proiectul pe măsura 313 s-a dorit şi efectuarea lucrărilor de realizare a centrului civic, iar firma care face lucrările a fost dispusă se execute lucrările pe banii proprii urmând să se achite lucrările pe măsură ce vor fi alocate sume la bugetul local.
Dl. Baba nu înţelege care este legătura cu centrul de informare turistică şi dacă este şi centrul civic în acelaşi proiect pentru că dumnealui din câte ştie proiectul pe măsura 313 s-a încheiat şi a costat aproximativ 140.000 euro.
Dl. viceprimar spune că centru civic este o continuare a investiţiilor făcute pentru centrul de informare turistică şi că nu au nicio legătură cu proiectul pentru acesta.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că este bine când se face.
Dl. Oltean spune că sunt importante şi costurile pentru că nu este acelaşi lucru dacă se face cu 10 lei sau cu 100 lei.
Dl. Baba spune că s-a mai discutat faptul că imobilul de lângă casa lui Iancu s-a făcut din resurse proprii şi încă arată bine, iar centru de informare turistică s-a făcut cu 140.000 euro şi cade tencuiala de pe el, nefiind schimbat nici acoperişul, şi făcându-se două camere li un trotuar pavat până la fântâna cu apă bună.
Dl. viceprimar spune că au mai fost costuri cu dotările , cu site-ul şi altele.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Ianc G., Oltean F., Blaguescu D.,  Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 64.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă domna jurist mai colaborează sau nu cu primăria ?
Dl. viceprimar spune că a contactat-o telefonic şi aceasta a spus că nu poate să participe la şedinţă deoarece are ceva probleme. Tot dl. viceprimar mai spune că o să verifice cât mai are contract cu primăria şi dacă se doreşte se poate avea o discuţie cu aceasta pentru a se vedea dacă mai doreşte sau nu să colaboreze pe viitor.
Dl. Baba spune că, Consiliul Local Zăbrani este constituit parte civilă în dosarul cu viţa de vie pentru a se recupera prejudiciul cauzat comunei.
Dl. Oltean spune că în data de 13.06.2016 când a fost procesul nu a fost prezent în sală nimeni din partea consiliului local şi ar doris ă ştie de ce nu a fost prezentă doamna jurist ?
Dl. Baba spune că în marea majoritate a cazurilor prin neprezentare se pierde.
Dl. Nicula spune că aceasta nu este neapărat adevărat.
Dl. secretar spune că din partea consiliului local ar fi trebuit să fie prezent la proces avocatul şi nu juristul.
Dl. Baba spune că ar trebui să se conceapă un proiect de hotărâre prin care să se delege avocatul sau juristul să reprezinte consiliul local strict pe această speţă.
Dl. Nicula spune că dumnealui doreşte ca doamna jurist să fie prezentă la toate şedinţele de consiliu pentru a oferi consultanţa necesară pentru că este de specialitate. Dl. Nicula spune că nu este de acord ca juristul să nu fie prezent la şedinţele de consiliu, iar dacă  nu mai doreşte să continue atunci să se angajeze un alt jurist.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că în prima şedinţă o să comunice consiliului local când va expira convenţia de colaborare cu doamna juristă.
Dl. Baba spune că nu doreşte să fie înţeles greşit pentru că nu are nimic cu doamna jurist însă doreşte să ştie cine reprezintă totuşi pe plan juridic consiliul local.
Dl. Oltean spune că în cadrul şedinţei de judecată, atunci câns s-a făcut prezenţa părţilor din partea consiliului local nu a fost nimeni, lucru care i se pare normal.
Dl. Baba spune că la un moment dat s-a pus problema întocmirii unui raport cu numărul proceselor pe rol, câte sau câştigat, câte s-au pierdut, cât s-a plătit.
Dl. secretar spune că a solicitat la acea dată un raport din partea doamnei avocat care i-a comunicat că situaţia se poate lua şi din registrul cu evideţa dosarelor de la primărie şi că dumneaei pleacă în concediu şi nu are timp.
Dl. Baba spune că nu trebuie să se înţeleagă faptul că cei din opoziţie se erijează în curtea de conturi sau în alte organe de control cum li s-au tot pus în cârcă astfel de acuzaţii, ci dumnealor doresc doar să existe transparenţă astfel încât consiliul local să îşi poată face cât mai bine treaba.
Dl. preşedinte de şedinţă aspune că o să ia legătura cu dl. primar şi o să îl roage să o invite în prima şedinţă de consiliu pe doamna avocat pentru a se prezenta şi a prezenta o situaţie cu toate procese finalizate sau nu.
Dl. viceprimar le comunică colegilor că s-a demarat o campanie de informare şi în unele cazuri chiar de somare a locuitorilor comunei pentru a îşi efectua lucrările de curăţire a domeniului public, de curăţare a şanţurilor, de degajare a molozului sau a materialelor de construcţii şi a utilajelor agricole care stau pe domeniul public de foarte mult timp. Dl. viceprimar spune că s-au împărţit competenţele teritoriale ale poliţiştilor locali şi astfel, pe localitatea Zăbrani va avea răspundere domnul Dobrău Claudiu şi domnul Ionel Dan, pe localitatea Chesinţ domnul Han Nicolae, iar pe localitatea Neudorf domnul Boici Cristian, spunând totodată că va veghea ca aceştia să îşi îndeplinească întru totul atribuţiile de serviciu.Dl. viceprimar spune că a sesizat o serie de instituţii vis-a-vis de problema cu netăierea ierbi de pe marginea drumului judeţean, depozitarea de moloz rezultat din decopertarea drumurilor judeţene în şanţurile de pe marginea drumului şi împiedicare astfel a scurgerii aplelor pluviale. Totodată, dl. viceprimar mai spune că la Neudorf, înurma unei întâlniri cu crescătorii de bovine s-a constata faptul că iarbă pe islaz este şi există şi sursă de apă, însă nu există umbrar, motiv pentru care a luat legătura cu pădurarul care i-a spus că în perioada următoare se vor face rărituri şi se va organiza probabil o clacă şi se va încerca realizarea unui umbrar care se va acoperi cu trestie, iar acest lucru se va putea realiza şi la Chesinţ.
Dl. Tomi spune că s-ar putea planta pomi.
Dl. viceprimar spune că se vor planta şi pomi însă acum se caută o soluţie de moment pentru că pomii vor creşte în câţiva ani.
Dl. Nicula spune că este bine venită iniţiativa cu mobilizarea populaţie comunei de a îşi face curăţenie în faţa casei, însă la Neudorf în faţa căminului cultural este un podeţ care este înfundat şi doreşte să ştie dacă nu există posibilitatea ca acesta să fi spart şi astfel să poată apa să treacă pentru că până se vor asfalta străzile e posibil să mai plouă abundent şi să iasă dinou apa. Dl. Nicula spune că pe strada proaspăt asfaltată se circulă cu viteze ameţitoare şi ar doris ă se instaleze indicatoare de restricţie de tonaj şi de viteză, iar cei de poliţia locală să mai supravegheze zona.
Dl. viceprimar spune că lucrările la respectiva stradă nu sunt încă finalizate şi că urmează şi instalarea de indicatoare rutiere, însă ceea ce dumnealui vrea să spună despre respectivul drum este că a fost în control cu dirigintele de şantier şi s-a constatat faptul că, constructorul nu a respectat întru totul proiectul motiv pentru care i s-a pus în vedere să decoperteze 15 metri dinspre drumul judeţean şi să refacă întrarea exact aşa cum este prevăzută în proiect, respectiv de 12 metri deschidere.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că şi drumul către Moara Spartă şi drumul care trece pe Lonkass sunt într-o stare foarte proastă.
Dl. Baba spune că, covorul asfaltic de pe Lonkass este compromis, şi spune acest lucru deoarece a văzut când sau efectuar săpăturile la canalizare cum în momentul în care s-a dizlocat pământul cu cupa excavatorului s-a dislocat şi asfaltul acesta crăpând  în locurile respectiv şi automat iarna când vor fi ploi şi zăpadă, apa rezultată va îngheţa şi asfaltul va ceda. Dl. Baba mai spune că în zona magazinului Bodea conducta de apă trece pe sub asflat şi la un moment dat aceasta s-a spart şi pur şi simplu a ieşit apa prin asfalt, moment în care cei de CAA au trebuit să sape acolo şi să repare avaria şi astfel au spart asfaltul şi nu au mai făcut reparaţiile la fel.
Dl. viceprimar spune că din păcate chiar dacă s-a încercat efectuarea de reparaţii pe acel tronson de drum există problema traficului greu care se încearcă a fi rezolvată, însă este mai greu. Dl. viceprimar spune că a mizat pe începerea lucrărilor de asfaltare în cadrul proiectului pe masura 322, însă dacă aceste lucrări nu vor începe atunci se va apela  la sprijin din partea CJA sau se vor realiza reparaţiile din fonduri proprii.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      
Lazăr Gheorghe Valeriu                            Crişan Andrei Cătălin

Şedinţa de constituire a Consiliului Local al Comunei Zăbrani din 24.06.2016
Ordine de zi


Sunteţi invitaţi să participaţi la Şedinţa de constituire a Consiliului Local al Comunei Zăbrani pentru data de 24.06.2016, ora 13:30 la sediul Primăriei Comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad cu nr. 461/08.06.2016, având următoarea ordine de zi:

 1. Alegerea comisiei de validare ;
 2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi;
 3. Depunerea jurământului de către consilieri şi constituirea legală a Consiliului local;
 4. Alegerea preşedintelui de şedinţă
 5. Alegerea viceprimarului;
 6. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Zăbrani.


Proces verbal

PROCES VERBAL

Desfăşurarea  şedinţei de constituire din data de 24.06.2016 a Consiliului local Zabrani, ales în data de 05.06.2016

          La lucrările acestei şedinţe este prezentă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Arad dna. Mareta Cozma, iar din partea Judecătoriei Lipova dl. Judecător Popescu Petru. De asemenea, la şedinţa de constituire mai sunt prezenţi, domnul Crisan Andrei - secretarul comunei şi domnul Toader Marian - primarul ales al comunei Zăbrani, precum şi un număr de 15 invitaţi.  

 • Delegatul Instituţiei Prefectului

 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.1, alin (1) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare  al Consiliilor locale aprobat prin OG 35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002 , constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 zile de la data desfăşurării alegerilor.
În temeiul acestor reglementări  prin Ordinul nr.461 din 08.06.2016 emis  de Prefectul Judeţului Arad a fost convocat pentru astăzi Consiliul local al comunei Zabrani în şedinţa sa de constituire.
Pentru a fi legal constituită, la şedinţă trebuie să fie prezenţi cel puţin  două treimi din numărul consilierilor declaraţi  aleşi, în cazul nostru 13.
Constatăm că sunt prezenţi un nr. de 12 consilieri , deci şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. De menţionat este faptul că domnul consilier local ales Petrescu Daniel Vasile lipseşte motivat de la lucrările acestei şedinţe, urmând să depună jurământul în prima şedinţă de după constituire.
Potrivit art. 42 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, şedinţele consiliilor locale sunt publice .
Se dă cuvântul secretarului comunei pentru a face prezenţa.
După efectuarea prezenţei se dă cuvântul reprezentantului prefectului.

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI

          Potrivit  prevederilor art. 31, alin (1) din Legea administraţiei publice locale coroborat cu art.3, alin (1) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare  al Consiliilor locale aprobat prin OG 35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002, lucrările şedinţei de constituire  sunt conduse în prima parte de cel mai în vârstă consilier, asistat de doi consilieri , dintre cei mai tineri.
Consultând documentele alegerilor am constatat că domnul Tomi Casian Liviu întruneşte această condiţie  şi are cinstea de a fi preşedintele de vârstă  al Consiliului  şi de a conduce lucrările primei părţi a şedinţei.
În deschiderea şedinţei de constituire, invit la prezidiu pe domnul Tomi Casian Liviu, cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe d-na. Ardelean Ramona Ioana şi pe dl. Kiss Gabriel, cei mai tineri dintre consilieri, pentru a prelua conducerea  şedinţei.

 

II.    Ia cuvântul decanul de vârstă

 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, STIMAŢI  INVITAŢI

            Conform prevederilor legii îmi revine misiunea de a conduce lucrările şedinţei de constituire  a Consiliului Local al comunei Zabrani  astfel cum a fost ales la data de 05 iunie 2016, asistat de d-na. Ardelean Ramona Ioana şi pe dl. Kiss Gabriel, cei mai tineri consilieri.

           Vă propun să luăm o pauză pentru  constituirea grupurilor de consilieri aparţinând aceloraşi partide sau alianţe politice şi pentru ca secretarul  unităţii administrativ teritorială să ne prezinte dosarele consilierilor aleşi şi cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile cu calitatea de consilier local (potrivit prevederilor capitolului III, art. 87-93) din  Legea nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia vor depune o declaraţie scrisă privind starea de incompatibilitate. Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele doua funcţii.
După constituirea grupurilor de consilieri, secretarul unităţii administrativ teritorială prezintă dosarele consilierilor aleşi şi cele ale supleanţilor lor, precum şi dosarul domnului Toader Marian, primarul ales al comunei Zăbrani, dosar în care se află şi declaraţia acestuia de renunţare la mandatul  de consilier local.
Se dă cuvântul decanului de vârstă.

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI

Reluăm lucrările şedinţei noastre şi vă propun pentru ordinea de zi  a şedinţei următoarele puncte:

 1. Alegerea comisiei de validare
 2. Validarea mandatelor cosilierilor aleşi
 3. Depunerea Jurământului de către consilieri şi declararea  Consiliului local legal constituit
 4. Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local
 5. Alegerea viceprimarului
 6. Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pentru  principalele domenii de activitate

Supun la vot:

 • Cine este pentru ?
 • Cine este împotrivă?
 • Dacă se abţine cineva ?

S-a votat în unanimitate ordinea de zi a acestei şedinţe.
Vă mulţumesc.

Trecem la primul punct înscris pe ordinea de zi , alegerea Comisiei de validare.
În conformitate cu prevederile art. 31 alin (2) din Legea administraţiei publice locale, consiliile locale aleg, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului o comisie de validare  alcătuită din 3-5 membrii. Comisia de validare are menirea  de a examina legalitatea alegerii fiecărui consilier şi de a  propune Consiliului local  validarea sau invalidarea  mandatelor. Pentru aceasta, Comisia are la dispoziţie dosarul de alegeri, cu toate piesele. Vă reamintesc prevederile legii potrivit cărora Comisia de validare  poate propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului  s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerile locale. Precizez că invalidarea mandatului de consilier  se va propune şi dacă primarul , al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier  şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin  funcţii incompatibile cu această calitate, optează în scris pentru renunţarea  la funcţia de consilier.
De asemenea în cazul în care până la data validării un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe lista căruia a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant de pe listă.
Dl. Nicula Tiberiu din partea PNL propune o comisie de validare constituită din 3 consilieri.
Dacă mai sunt şi alte propuneri cu privire la numărul membrilor comisiei de validare ?
Supun la vot numărul de 3 consilieri pentru componenţa comisiei de validare .

- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?
Prin urmare s-a aprobat în unanimitate o componenţă de 3 membri.

  În conformitate cu Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale , aprobat prin O.G. nr. 35/2002, desemnarea  candidaţilor pentru comisia de validare se face de grupurile de consilieri care reprezintă aceleaşi partide  sau coaliţii de partide , precum şi de grupul independenţilor în funcţie de numărul de mandate obţinute.
Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.
Vă mulţumesc şi vă rog să faceţi propuneri.
Grupurile   PSD şi ALDE nu doresc să facă propuneri pentru comisia de validare.
Grupul PNL face următoarele propuneri: Lazăr Gheorghe Valeriu, Codrean Dănuţ şi Ardelean Ramona Ioana, toţi din partea PNL.
S-au făcut   cele 3 propuneri. Se supun la vot individual. Se trece la votul deschis . Se consideră ales consilierul care a întrunit votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al consilierilor prezenţi .

Cine este de acord ca domnul Lazăr Gheorghe Valeriu să facă parte din Comisia de validare?

 • Unanimitate

Pentru propunerea ca domnul Codrean Dănuţ să facă parte din această comisie?

 • Unanimitate

Pentru propunerea ca doamna Ardelean Ramona Ioana să facă parte din această comisie?
Unanimitate.

Vă mulţumesc şi vă rog să-mi permiteţi să supun votului proiectul primei hotărâri a Consiliului nostru: hotărârea privind  alegerea Comisiei de validare.
Secretarul  dă citire textului proiectului hotărârii nr. 1 şi se supune la vot.
S-a adoptat Hotărârea nr. 1  cu un număr de 12 voturi .

Luăm o pauză pentru a da posibilitatea comisiei de validare să-şi organizeze activitatea prin alegerea preşedintelui şi secretarului comisiei şi să întocmească procesul verbal privind verificarea legalităţii alegerilor consilierilor.

 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI

Reluăm lucrările şi înainte de a trece la votarea validării fiecărui consilier dau cuvântul secretarului localităţii pentru a prezenta dosarul validării primarului şi opţiunea scrisă a acestuia pentru una din cele două funcţii .
Întrucât primarul şi–a exprimat opţiunea pentru funcţia de primar, este prezentat spre validare mandatul supleantului de pe listă, numele acestuia fiind Iuga Dumitru din partea PNL .
Dau cuvântul domnului Codrean Dănuţ , care a fost ales preşedintele comisiei de validare, pentru a prezenta procesul verbal  cu privire la validarea   alegerii consilierilor locali.
Dl. Codrean dă citire procesului verbal prin care se arată faptul că nu sunt motive pentru invalidarea vreunui consilier dintre cei aleşi, motiv pentru care se validează toate cele 13 mandate de consilier local.
Decanul de vârstă supune la vot validarea  fiecărui consilier în parte, în ordine alfabetică.
Consilierul supus  validării se va ridica în picioare , el nu va vota .
Votul este deschis. Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă .
Domnul consilier Ardelean Ramona Ioana
Supun la vot :

   • Pentru - unanimitate

Domnul consilier Baba Ionel Fanel
Supun la vot :

   • Pentru – unanimitate

Domnul consilier Blaguescu Dorel
Supun la vot :

   • Pentru - unanimitate

Domnul consilier Codrean Danut
Supun la vot :

   • Pentru - unanimitate

Domnul consilier Ianc Gratian
Supun la vot :

   • Pentru - unanimitate

Domnul consilier Iuga Dumitru
Supun la vot :

   • Pentru - unanimitate

Domnul consilier Kiss Gabriel
Supun la vot :

   • Pentru - unanimitate

Domnul consilier Lazar Gheorghe Valeriu
Supun la vot :

   • Pentru - unanimitate

Domnul consilier Macovei Luigi Ciprian
Supun la vot :

   • Pentru - unanimitate

Domnul consilier Nicula Tiberiu Marinica
Supun la vot :

   • Pentru - unanimitate

Domnul consilier Oltean Florin
Supun la vot :

   • Pentru - unanimitate

Domnul consilier Petrescu Daniel Vasile
Supun la vot :

   • Pentru – unanimitate

Domnul consilier Tomi Casian Liviu
Supun la vot :

   • Pentru - unanimitate

Pentru că s-a votat validarea alegerii consilierilor,  domnul secretar  dă citire proiectului de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor . 
Amintesc domnilor consilieri ale căror mandate au fost validate ca în situaţia în care se va afla în una din incompatibilităţile prevăzute de art.88, alin 1 din Legea nr. 161/2003 au obligaţia să-şi exprime opţiunea pentru una din funcţiile incompatibile.
Supun la vot în ansamblu proiectul de hotărâre a Consiliului Local al comunei Zabrani privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la data de 05 iunie 2016. 
- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?    

S-a adoptat Hotărârea nr. 2  cu unanimitate de voturi.

Trecem acum la punctul al treilea de pe ordine de zi , şi anume , depunerea jurământului , prevăzut de art. 32 alin (1) din Legea nr. 215/2001 republicată şi declararea Consiliului ca legal constituit.
În acest sens dau cuvântul secretarului localităţii pentru îndeplinirea procedurii prevăzute de lege.
Secretarul localităţii: - Vă rog să-mi permiteţi să dau citire jurământului, după care, rostesc numele  fiecărui consilier în ordine alfabetică, care în picioare cu mâna stângă pe Constituţie şi dacă este cazul pe Biblie, va pronunţa cuvântul  „  JUR ”  şi va semna individual textul acestuia, care va fi imprimat pe un formular special. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, iar consilierii absenţi vor depune jurământul în prima şedinţă .
Jurământul se semnează în două exemplare –unul rămâne la dosar, celălalt se înmânează consilierului.
Secretarul localităţii:  ,, Jur să respect Constituţia  şi legile ţării şi să fac , cu bună credinţă, tot ceea ce  stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Zabrani . Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.
Se menţionează faptul că domnul Petrescu Daniel Vasile, care şi-a anunţat absenţa de la lucrările şedinţei de constituire, urmează să depună jurământul în prima şedinţă a consiliului local.

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI

După validarea mandatelor şi depunerea jurământului consemnăm un eveniment  de o importanţă şi solemnitate deosebită în viaţa localităţii noastre: constituirea  Consiliului local al comunei Zabrani, ales în mod democratic la  05  iunie 2016.
Întrucât jurământul a fost depus, rog pe domnul secretar să dea citire proiectului de hotărâre. Consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul .
Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului local al comunei Zabrani   ales la 05 iunie 2016.

- Cine este pentru ?
- Cine este împotrivă ?
- Dacă se abţine cineva ?

Hotărârea nr. 3 a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

 Declar legal constituit Consiliul local al comunei Zabrani.
Vă felicităm pe toţi consilierii şi vă urăm acum, la început de drum , sănătate şi succes în activitate .

 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR

 

Odată constituit  Consiliul local va trebui să urmeze  regulile procedurale stabilite prin Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările  şi completările ulterioare şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare  al Consiliilor locale aprobat prin OG 35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002 şi să alegem  un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni.
Domnul Codrean Dănuţ din partea PNL spune că alegerea preşedintelui de şedinţă ar trebui să se facă pentru o perioadă de 3 luni.
Se trece la votarea perioadei pentru care se va alege preşedintele de şedinţă.
Propunerea domnului Codrean Dănuţ este votată cu unanimitate de voturi , motiv pentru care preşedintele de şedinţă va fi ales pentru o perioadă de 3 luni.
Vă rog să faceţi propuneri.
Dl. Codrean Dănuţ din partea PNL propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. Lazăr Gheorghe Valeriu. Ne mai fiind alte propuneri supun la vot propunerea făcută de domnul consilier Codrean Dănuţ să fie ales preşedinte de şedinţă dl. Lazăr Gheorghe Valeriu pe o perioadă de 3 luni   şi să conducă , în continuare lucrările:
Cu unanimitate de voturi  este desemnat ca preşedinte de şedinţă domnul Lazăr Gheorghe Valeriu, acelaşi fiind şi votul cu care a fost adoptată Hotărârea nr. 4.
Vă mulţumesc încă o dată  şi-l invit pe domnul preşedinte să preia conducerea lucrărilor  şedinţei.

 

  •  CUVÂNTUL PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ:

 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,

STIMAŢI INVITAŢI,

Vă mulţumesc pentru încrederea ce mi-aţi acordat şi onoarea de a fi primul preşedinte al Consiliului din localitatea Zabrani, constituit în urma alegerilor din 05 iunie 2016.
Domnul judecător Petru Popescu dă citire  sentinţei civile nr. 482 din 22.06.2016 prin care s-a validat  mandatul de primar al domnului Toader Marian, după care  îl roagă pe domnul secretar să dea citire textului Jurământului: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Zabrani. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.
Primarul s-a ridicat în picioare, şi cu mâna stângă pe Constituţie cât şi pe Biblie a pronunţat cuvântul „JUR”, după care a semnat jurământul.
Constat, în conformitate cu prevederile art.14 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare, că mandatul primarului a fost validat şi dumnealui a depus jurământul, fiind îndeplinite cerinţele ca, în calitatea pe care mi-aţi conferit-o să-l pot declara investit în funcţie şi, în numele dvs., al tuturor locuitorilor comunei noastre, să-i urăm succes în înfăptuirea tuturor angajamentelor pe care s-a legat prin jurământ.
Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi şi anume alegerea viceprimarului.
Vă informăm că potrivit art.57 alin.(1) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art.11 şi următoarele din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare  al Consiliilor locale aprobat prin OG nr. 35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002 , cu privire la stabilirea numărului viceprimarilor şi procedura de alegere, pentru localitatea noastră s-a stabilit un viceprimar.
Viceprimarul se alege prin vot secret din rândul consilierilor pe bază de buletin de vot.
Propunerile de candidaţi pot fi făcute de oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
Exprimarea votului pentru alegerea viceprimarului se face prin una din modalităţile prevăzute de art.11 alin.4 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare  al Consiliilor locale aprobat prin OG 35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002.
Este declarat ales ca viceprimar consilierul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
În situaţia în care nu s-a întrunit această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă la care vor participa candidaţii situaţi pe primele 2 locuri. Este declarat ales consilierul care a obţinut de această dată cel mai mare număr de voturi.
Date fiind făcute precizările din lege, vă rugăm să faceţi propuneri pentru a fi înscrise pe buletinul de vot.
Dl. Lazăr Gheorghe Valeriu propune, din partea grupului PNL, pe domnul Codrean Dănuţ pentru funcţia de viceprimar.
Ne mai fiind alte propuneri, singurul consilier desemnat pentru a ocupa funcţia de viceprimar este dl. Codrean Dănuţ. Preşedintele de şedinţă propune să se ia o pauză pentru a se face buletinele de vot şi pentru a se pregăti urna şi sala unde se va vota.
Şedinţa reîncepe, cu procedura de vot, fiecare consilier local fiind strigat de către secretarul comunei în ordine alfabetică pentru a-şi exprima votul. După ce toate buletinele sunt introduse în urnă, urna este desigilată şi se numără voturile. În urma numărării voturilor se constată faptul că au fost 9 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă.
Ca urmare a votului dumneavoastră domnul Codrean Dănuţ a fost ales viceprimar al  comunei Zăbrani cu un număr de 9 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr.5 .
În conformitate cu art.57 alin (7) din Legea administraţiei publice locale, pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Trecem la punctul 6 al ordinii de zi, organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Potrivit art.54 alin (1) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după constituire, Consiliul local organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
În conformitate cu prevederile art. 15 din O.G. 35 /2002 , consiliul local pentru buna desfăşurare a activităţii stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate .  Un consilier poate face parte din 1-3 comisii dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.
Vă rog să faceţi propuneri asupra numărului de comisii în funcţie de specificul local  şi nevoile activităţile consiliului .
Domnul Lazăr Gheorghe Valeriu propune un număr de 3 comisii de specialitate, la fel ca în legislatura trecută, pe următoarele domenii :

 1. Comisia pentru activitati economico-financiare, administrarea domeniului public si privat, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, formata din 5 membrii.
 2. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si agrement, formata din 3 membrii.
 3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistii publice si drepturile omului, formata din 5 membrii


Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul local cu respectarea configuraţiei politice rezultată în urma alegerilor locale. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliu, în funcţie de pregătirea profesională şi de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

         Se supune la vot :

   • unanimitate

         - Vă rog să faceţi propuneri nominale pentru membrii comisiilor , precizând şi apartenenţa lor politică .
- Precizăm că numărul membrilor din fiecare comisie trebuie să fie impar.
Se trece la efectuarea propunerilor pentru constituirea comisie nr. 1.
Domnul Codrean din partea grupului PNL face următoarele propuneri :

   • Lazăr Gheorghe Valeriu de la PNL ;
   • Kiss Gabriel de la PNL ;
   • Iuga Dumitru de la PNL ;
   • Oltean Florin de la ALDE ;
   • Tomi Casian Liviu de la PSD.

 
Se supune la vot şi în unanimitate se aprobă constituirea comisie nr. 1 având următoarea componenţă:

 • Dl. Lazăr Gheorghe Valeriu , consilier local din partea PNL .
 • Dl. Kiss Gabriel, consilier local din partea PNL.
 • Dl. Iuga Dumitru, consilier local din partea PNL .
 • Dl. Oltean Florin, consilier local din partea ALDE.
 • Dl. Tomi Casian Liviu, consilier local din partea PSD .

         Se trece la alegerea comisiei nr. 2.
Preşedintele de şedinţă spune să se facă propuneri pentru componenţa acestei comisii.
Dl. Nicula Tiberiu din partea grupului PNL face următoarele propuneri :

   • Ardelean Ramona Ioana de la PNL ;
   • Codrean Dănuţ de la PNL ;
   • Baba Ionel Fănel de la PSD ;

Ne mai fiind alte propuneri se supune la vot şi în unanimitate se abrobă constituirea comisiei nr. 2 având următoarea componenţă :

 • Dl. Ardelean Ramona Ioana, consilier local din partea PNL.
 • Dl. Codrean Dănuţ, consilier local din partea PNL.
 • Dl. Baba Ionel Fănel, consilier local din partea PSD.

Se trece la alegerea comisiei nr. 3.
Preşedintele de şedinţă spune să se facă propuneri pentru componenţa acestei comisii.
Dl. Lazăr Gheorghe Valeriu din partea grupului PNL face următoarele propuneri :

   • Nicula Tiberiu Marinică de la PNL ;
   • Petrescu Daniel Vasile de la PNL ;
   • Macovei Luigi Ciprian de la PNL ;
   • Ianc Graţian de la PSD ;
   • Blaguescu Dorel Liviu de la PSD.

          Se supune la vot şi în unanimitate se aprobă constituirea comisie nr. 3 având următoarea componenţă:

 • Dl. Nicula Tiberiu Marinică, consilier local din partea PNL .
 • Dl. Petrescu Daniel Vasile, consilier local din partea PNL.
 • Dl. Macovei Luigi Ciprian, consilier local din partea PNL .
 • Dl. Ianc Graţian, consilier local din partea PSD.
 • Dl. Blaguescu Dorel Liviu, consilier local din partea PSD .

         După constituirea comisiilor fiecare comisie îşi alege cu votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun câte un preşedinte şi câte un secretar.

 Se supune la vot proiectul hotărârii  privind  stabilirea numărului membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora.

-  Cine este pentru ?
-  Cine este împotrivă ?

   • Dacă se abţine cineva ?

A fost adoptată Hotărârea nr. 6 cu unanimitate de voturi.

 

Vă mulţumesc şi nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi declar închise lucrările şedinţei de constituire a Consiliului local .

         Preşedinte de vârstă                                                      Contrasemnează Secretar 
TOMI CASIAN LIVIU                                                 CRIŞAN ANDREI CĂTĂLIN

 

         Asistent 1 ARDELEAN RAMONA IOANA

         Asistent 2 KISS GABRIEL

Mai 2016

Şedinţa ordinară din 31.05.2016
Ordine de zi


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din  31.05.2016

            Încheiat astăzi, 31 mai 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 88 din 26.05.2016 pentru data de 31.05.2016, ora 14,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Ciceu Petru, domnul Potra Dorel şi domnul Giuchi Gheorghe. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, doamna Adina Lupan , juristul consiliului local domnul Dura Eugen şi domnul Sorohan Romulus Vasile, cetăţeni ai comunei Zăbrani.
Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct :

 1. Proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Zăbrani care să participe la Adunarea Generală a Creditorilor S.C. Belle Fruct S.R.L. din data de 07.06.2016, ora 14:00; initiator viceprimar

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Gurmai L., Milosav A., Codrean D., Nicula T., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 13.04.2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.04.2016; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1838/P cu un volum de 102.25 mc; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 3500 mp din Cartea Funciara nr -300167, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  3500  mp, in  2  loturi distincte ; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, a suprafetei de 1136 mp din imobilul situat in localitatea Zabrani, nr. adm. 506, inscris in CF nr. 300194, nr. top. 300194, proprietatea Comunei Zabrani; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru unificarea unor imobile situate in intravilanul localitatii Neudorf, comuna Zabrani, proprietatea privata a domnului Tut Cornel si a doamnei Tut Adriana-Margareta ;initiativa primarului
 8. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Gurmai L., Nicula T., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 55.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dl. secretar dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită consilierii să facă propuneri.
Dl. viceprimar îl propune pe domnul Nicula Tiberiu.
Dl. Nicula Tiberiu îl propune pe domnul Baba Fănel.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot şi  cu 9 voturi pentru(,  Gurmai L., Milosav A., Lazăr Ghe., Creţ Liviu, Codrean D., Pantea F., Tomi C., Ianc G.şi Baba F.) şi 1 abţinere(Nicula T.), domnul Nicula Tiberiu va fi preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni. În acest sens se adoptă Hotărârea nr.56.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 13.04.2016.
Dl. secretar dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Gurmai L., Nicula T., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 57.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.04.2016.
Dl. secretar dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru(Milosav A., Lazăr Ghe., Creţ Liviu, Codrean D., Pantea F., Nicula T., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) şi 1 abţinere(Gurmai L.,). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 58.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1838/P cu un volum de 102,25 mc.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că aceasta este procedura de fiecare dată când se doreşte scoaterea la licitaţie a materialului lemnos în vederea vânzării pe picior, fapt relatat le începutul anului 2016 şi de către domnul Şeran Pavel, reprezentantul Ocolului Silvic Lipova.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Gurmai L., Nicula T., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 59.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 3500 mp din Cartea Funciara nr -300167, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  3500  mp, in  2  loturi distincte.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. primar spune că este vorba despre terenul de jos de la fermă, care în prezent este situat de la gardul din faţă şi până la magazia din spate, în partea dreaptă a porţii principale unde se află şi acea rampă. Dl. Primar spune că dl. Scheirich a făcut o solicitare pentru respectiva parcelă în urmă cu ceva timp şi s-a blocat proiectul atunci. Dl. primar spune că a reintrodus proiectul pe ordinea de zi pentru a se parcela respectivul teren întrucât domnul Scheirich ar avea nevoie doar de partea din spate cu magazia pentru a demara o investiţie. Tot dl. primar le atrage atenţia consilierilor despre faptul că în această şedinţă, prin intermediul acestui punct de pe ordinea de zi se hotărăşte doar parcelarea terenului, urmând ca într-o şedinţă viitoare să se discute despre posibilitatea închirierii sau concesionării loturilor rezultate în urma parcelării.
Se supune la vot şi se respinge cu 7 voturi pentru(Gurmai L., Nicula T., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Creţ L.) şi 3 abţineri (Ianc G., Tomi C. şi Baba F.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, a suprafetei de 1136 mp din imobilul situat in localitatea Zabrani, nr. adm. 506, inscris in CF nr. 300194, nr. top. 300194, proprietatea Comunei Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. primar spune că este vorba despre solicitarea venită din partea domnului Scheirich prin care acesta doreşte închirierea halei din partea stângă de la ferma, cea care este situată în partea din faţă, şi aceasta doar ca şi măsură provizorie până ce se va soluţiona problema cu parcelarea lotului de la punctul anterior pentru a putea concesiona partea din dreapta-spate. Dl. primar spune că domnul Scheirich doreşte închirierea respectivei hale deoarece şi-a achiziţionat deja utilaje şi doreşte să îşi dezvolte un punct de lucru la Zăbrani.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că dacă s-ar fi ţinut cont de o părere persoanlă a dânsului, respectiva hală ar fi trebuit ţinută pentru ceilalţi.
Dl. primar spune că este vorba despre o solicitare cu privire la ceea ce doreşte dânsul să facă până când se rezolvă problema cu concesiunea, însă aceasta a căzut la punctul anterior, motiv pentru care nu mai are rost să se discute altceva.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că este păcat că nu se doreşte realizarea acestei investiţii, mai ales  că dl. Scheirich este un fiu al satului, însă dumnealui îşi menţine părerea personală că ar fi trebui introdus acest punct pe ordinea de zi a şedinţei viitorului consiliu local.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi pentru(Gurmai L., Nicula T., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Creţ L.) şi 3 abţineri (Ianc G., Tomi C. şi Baba F.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.
Dna. Gurmai face precizarea că proiectul nu a fost aprobat de către consilierii din opoziţie chiar dacă în solicitarea domnului Scheirich se face precizarea că se vor angaja cu preponderenţă locuitori ai comunei Zăbrani.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru unificarea unor imobile situate in intravilanul localitatii Neudorf, comuna Zabrani, proprietatea privata a domnului Tut Cornel si a doamnei Tut Adriana-Margaret.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că este vorba despre patru loturi de teren pe care domnul Ţuţ le-a achiziţionat de la Comuna Zăbrani şi pe care doreşte să le unifice două câte două aşa cum rezultă din documentele anexate la proiectul de hotărâre, iar notarul public, pentru a putea efectua unificările are nevoie de un acord al Consiliului Local pentru a se menţine şi dreptul de ipotecă asupra acestora şi  după unificare, întrucât toate cele patru loturi au fost achiziţionate în rate şi nu au fost achitate până în prezent.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Gurmai L., Nicula T., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 60.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Zăbrani care să participe la Adunarea Generală a Creditorilor S.C. Belle Fruct S.R.L. din data de 07.06.2016, ora 14:00.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Lazăr îl propune pe domnul Codrean Dănuţ, viceprimarul comunei Zăbrani, ca reprezentant al Consiliului Local Zăbrani în Adunarea Generală a Creditorilor S.C. Belle Fruct S.R.L.
Ne mai fiind alte propuneri se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru(  Gurmai L., Milosav A., Lazăr Ghe., Creţ Liviu, Nicula T., Pantea F., Tomi C., Ianc G.şi Baba F.) şi 1 abţinere(Codrean D.,). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 61.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi : Diverse
Se aduce la cunoştinţa Consiliului Local Zăbrani, adresa nr. 1568/26.05.2016 a Nevcom Insolvency I.P.U.R.L., lichidator judiciar al S.C. Belle Fruct S.R.L.
Dl. Baba spune că în mod normal la momentul la care firma lichidatoare a preluat gestiunea S.C. Belle Fruct S.R.L. ar fi trebuit să se întocmească un inventar care ar fi trebuit să fie comunicat şi către Consiliul Local Zăbrani.
Dl. primar spune că înventarul şi modul în care a preluat lichidatorul gestiunea S.C. Belle Fruct S.R.L. este problema lichidatorului.
Dl. Baba spune că în adresa firmei lichidatoare se pun problemele în fel şi chip, respectiv că via este distrusă, butaşii sunt deterioraţi prin păşunat intensiv, faptul că lipsesc stîlpi şi sârmă şi i se părea normal ca firma să pună chiar un paznic acolo.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că aceasta este problema lichidatorului.
Dl. Baba spune că nu este chiar aşa deoarece şi Consiliul Local s-a înscris la masa credală, ori din moment ce totul se distruge atunci ce se va mai vinde pentru a se recupera prejudiciul.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că tocmai pentru a se semnala aceste neregului şi pentru a se lua măsuri s-a desemnat o persoană care să reprezinte Consiliul Local Zăbrani în AGC.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      
Nicula Tiberiu                                    Crişan Andrei Cătălin

Aprilie 2016

Şedinţa ordinară din 28.04.2016
Ordine de zi


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31.05.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire din data de 24.06.2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 30.06.2016; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Zabrani; initiativa consilierilor locali Codrean Danut, Lazar Gheorghe Valeriu si Nicula Tiberiu
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani; initiativa primarului 
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, precum si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului asociatiei; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Beton Idm S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-39, DE-1310, DE-1304, DE-1305, DE-408, DE-14, DE-806, DE-817, DE-813, DE-20; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Beton Timisoara S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-39, DE-1310, DE-1304, DE-1305, DE-408, DE-14, DE-806, DE-817, DE-813, DE-20; initiativa primarului
 9. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru introducerea imobilului situat in localitatea Neudorf, inscris in CF nr. 300135, nr. top. 1316, in suprafata de 589 mp,  in patrimoniul de afectatiune al PFA Botas Adrian Silviu ; initiativa primarului
 10. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care comuna Zabrani este membru asociat; initiativa primarului
 11. Proiect de hotarare privind inchiderea Centrului de zi ,, Nak Humanitas" Zăbrani; initiativa primarului
 12. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii unor terenului intravilane situate in localitatea Neudorf; initiativa primarului
 13. Diverse
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din  28.04.2016

Încheiat astăzi, 28 aprilie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 76 din 21.04.2016 pentru data de 28.04.2016, ora 14,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Ciceu Petru, domnul Potra Dorel şi doamna Gurmai Lavinia. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, doamna Adina Lupan , juristul consiliului local şi doamna Engler Gabriela, consultant achiziţii publice.
Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct :

 1. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru infiintarea de piete agroalimentare in satele Chesint si Neudorf; initiator consilier local Tomi Casian

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.03.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani; initiativa primarului 
 3. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor bunuri înregistrate in contabilitatea S.C. Compania de Apa Arad S.A.; iniţiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Tehnodomus  S.A. a drumurilor de exploatare DE-817, DE-813, DE-20, DE-32, DE-375, DE-44, DE-45, DE-1302;initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de stabilire a pretului de referinta pentru anul 2016, al masei lemnoase pe picior care se va recolta din padurea comunei Zabrani;initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind arendarea suprafetei de 0.60 ha teren agricol de pe teritoriul comunei Zabrani catre domnul Vlad Florentin;initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, in valoare de 800.000 RON, de la Banca Comerciala Romana (B.C.R.), pentru sustinerea financiara a investitiei „Canalizare menajera localitatea Zabrani, judetul Arad”; initiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 46.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.03.2016.
Dl. secretar dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 47.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care spune că este vorba despre suma de 6.800 lei care trebuie decontată pentru două luni de navetă.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 48.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor bunuri înregistrate in contabilitatea S.C. Compania de Apa Arad S.A..
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Baba spune că a văzut că oficial s-a dat curs şi unei idei de a dumnealui, prin intermediul şefului de serviciu al SVSU şi s-a instalat un hidrant în faţa remizei de pompieri din Zăbrani. Dl. Baba doreşte să ştie unde va figura în inventar respectivul hidrant, deoarece dumnealui a înţeles că a fost cumpărat din banii primăriei, însă a fost montat pe coloana care aparţine CAA? Dl. Baba a înţeles că respectivul hidrant va fi predat SVSU întrucât se află în faţa remizei, însădacă se va mai instala încă un astfel de hidrant în capătul satului nu vede cum îl va putea gestiona SVSU. Dl. Baba spune că trebui găsită o modalitate de a se preda respectivul hidrant către CAA şi oarecum să li se forţeze mână şi să continue dumnealor cu instalarea de astfel de hidranţi în localitate, deaorece dumnealor gestionează reţeaua.
Dl. secretar spune că apa care va fi folosită de la respectivul hidrant va fi contabilizată şi va fi plătită de către primărie.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că ideea domnului Baba de a se monta hidranţi în localitatea Zăbrani a fost una foarte bine venită. Tot dl. preşedinte de şedinţă mai spune că şi în faţa casei dumnealuia existat la un moment dat un hidrant, însă acum nu ştie dacă mai există întrucât a fost îngropat.
Dl. Creţ spune că şi peste drum de casa dumnealui a existat un astfel de hidrant însă a avut aceeaşi soartă.
Dl. viceprimar spune că respectivii hidranţi au fost subterani, iar aceştia care s-au montat şi la Neudorf sunt supraterani.
Dl. Baba spune că dacă se va mai continua acţiunea de înlocuire a hidranţilor ar trebui să se aibă în calcul aplasarea acestora cât mai departe de carosabil pentru a se evita ruperea acestora.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 49.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Tehnodomus  S.A. a drumurilor de exploatare DE-817, DE-813, DE-20, DE-32, DE-375, DE-44, DE-45, DE-1302.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Tomi spune că în cererea celor de la Tehnodomus scrie că se doreşte exploatarea agregatelor.
Dl. viceprimar spune că de-a lungul anilor au mai fost dezbătute în şedinţele de consiliu astfel de cereri care le sunt necesare societăţilor care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a comunei Zăbrani sau care doar folosesc drumurile de exploatare, pentru a putea să obţină avizul de exploatare. Dl. viceprimar spune că prin aceste hotărâri pot fi constrânse societăţile să întreţină drumurile, să le ude şi să protejeze mediul.
Dl. Ianc spune că ar trebui să se aibă în vedere ca toate camioanele să circule pe drumul care iese la Aluniş şi să nu intre prin sat pentru că vor fi probleme cu locuitorii.
Dl. viceprimar spune că toţi merg pe acolo şi că pe partea aceasta cu satul nu le este permisă circulaţia.
Dl. Ianc spune că drumul care vine prin sat a fost reparat.
Dl. viceprimar spune că respectivul drum a fost reparat pentru a deservi zonele de agrement.
Dl. Ianc spune că şi pe drumul de sus de la Aluniş sunt probleme cu utilizarea păşunii care se află pe marginea drumului care vara este plină de praf şi oile nu au ce să pască şi ar trebui să se găsească o soluţie pentru care respectiva parcelă de păşune să poată să fie păşunată.
Dl. viceprimar spune că li s-a pus în vedere tuturor faptul că drumul trebuie udat.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 50.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de stabilire a pretului de referinta pentru anul 2016, al masei lemnoase pe picior care se va recolta din padurea comunei Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că a discutat cu domnul Şeran de la Ocolul Silvic Lipova , iar acesta a spus că nu poate să participe la şedinţa de consiliu, dar că preţurile propuse sunt în concordanţă cu prevederile contractului de exploatare a pădurii comunale de către ocolul silvic.
Dl. Ianc spune că se stabilea într-o şedinţă anterioară preţul de 90 lei/mc pentru lemnul de foc, ori în situaţia respectivă este trecută suma de 111 lei/mc.
Dl. secretar spune că prin metodologia supusă dezbaterii se stabilesc preţurile pentru vânzarea lemnului pe picior prin scoaterea la licitaţie publică.
Dl. Baba spune că nu înţelege cum lemnul pentru foc costă 90 lei/mc când în metodologie apare suma de 111 lei/mc.
Dl. Nicula spune că preţul acela de 111 lei/mc este pentru vânzarea lemnului pe picior.
Dl. Baba spune că din acel lemn pe picior se scot toate categoriile de lemn pe grosimi.
Dl. Tomi spune că lemnul de construcţii nu este scos la rampă pentru 90 lei / mc.
Dl. secretar spune că în metodologie sunt specificaţi şi nişte coeficienţi de ajustare în funcţie de distanţa de und este scos şi s-a putut observa în şedinţele anterioare că preţul de pornire al licitaţie pentru exploatarea lemnului pentru construcţii porneşte de la 300 lei şi ajunge chiar şi la peste 400 de lei.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă este mai rentabilă vânzarea lemnului pe picior, decât folosirea acestuia pentru nevoile proprii? Dl. Tomi spune că astfel pădurea va dispărea  dat fiind faptul că se exploatează o suprafaţă atât de mare.
Dl. viceprimar spune că s-a stabilit o cantitate de masă lemnoasă propusă pentru exploatare de 5.000 mc, iar dl. Şeran în discursul dânsului a fost foarte explicit şi a precizat faptul că respectiva cantitate a fost stabilită prin amenajamentul silvic întocmit la nivel de ţară şi că aceea va fi cantitatea care va trebui exploatată din pădurea comunală în anul 2016. Dl. viceprimar spune că la acel moment s-a optat pentru cantitatea de material lemnos destinată consumului propriu, cea destinată populaţiei şi cea destinată vânzării pe picior. Dl. viceprimar spune că preţul lemnului vândut pe picior şi utilizat în industrie este cu siguranţă mai mare decât cel al lemnului utilizat pentru încălzirea locuinţelor.
Dl Tomi spune că ar trebui să se găsească o soluţie optimă pentru ca pădurea să dăinuie în timp, pentru că, consiliul locl stabileşte ce se întâmplă cu pădurea comunală.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 51.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de stabilire a pretului de referinta pentru anul 2016, al masei lemnoase pe picior care se va recolta din padurea comunei Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Nicula doreşte să ştie cine este totuşi domnul Vlad Florentin.       
Dl. secretar spune că dl. Vlad Florentin deţine o proprietate în extravilanul localităţii Neudorf pe care are înfiinţată o plantaţie de pomi fructiferi, domnul Vlad dorind practic accesul spre proprietatea dumnealui.
Dl. Ianc doreşte să ştie dacă terenul este al primăriei şi în stânga şi în dreapta parcelei solicitate de către dl. Vlad, pentru că dacă este aşa atunci cel care va dori să arendeze resopectivele parcele rămase va avea o problemă în a ajunge de la una la cealaltă.
Dl. Nicula spune că nu va fi nicio problemă întrucât parcelele sunt toate cu ieşire la drumul judeţean.
Dl. viceprimar spune că în cererea domnului Vlad acesta solicită  arendarea respectivului teren pentru o amenajare horticolă şi pentru deservirea terenului dumnealui proprietate privată.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că dl. Vlad are peste 6 ha în proprietate  şi că nu se cuvine să nu i se atribuie 0,60 ha, chiar dacă probabil va fi utilizat pe post de drum de acces.
Dl. Nicula spune că nu este chiar aşa şi că dacă ar fi venit un amărât din Neudorf care nu ar fi avut teren în zona, acela nu ar fi primit nimic, lucru care nu i se pare normal.
Dl. Tomi spune că nu este nici o problemă ca terenul primăriei să fie arendat, din contră este un venit continuu la buget, însă arendarea să se facă pe bază de cerere.
Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.) şi o abţinere (Nicula T.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 52.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, in valoare de 800.000 RON, de la Banca Comerciala Romana (B.C.R.), pentru sustinerea financiara a investitiei „Canalizare menajera localitatea Zabrani, judetul Arad”.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă suma respectivă reprezintă partea de cofinanţare a primăriei?
Dl. secretar spune că este parte din partea de cofinanţare a primăriei, pentru că s-a mai plătit cu bani primiţi de la Consiliul Judeţean Arad în 2015 şi anul acesta.  Dl. secretar spune că din discuţiile avute cu dna. contabil şi cu doamna Engler care este consultant achiziţii, suma necesară pentru plata integrală a cofinanţării ar fi de 1.200.000 lei.
Dl. Ianc doreşte să ştie cât a costat toată lucrarea.
Dl. secretar spune că a costat aproximativ 8.500.000 lei.
Dl. Tomi spune că este interesant faptul că primăria cofinanţează lucruri care îi aparţin.
Dl. secretar spune că nu ne aparţine nimic până la finalizarea lucrării şi recepţia acesteia.
Dl. Tomi spune că ar fi normal ca lucrarea să fie finanţată şi nu cofinanţată.
Dl. secretar spune că s-a primit finanţare de peste 6.500.000 lei, însă până la finalizarea integrală a lucrărilor va mai fin nevoie şi de partea de cofinanţare a primăriei.
Soseşte dna. Engler Gabriela.
Dna. Engler spune că în anul 2012 s-a semnat un contract cu AFM pentru finanţarea lucrării „Canalizare menajeră în localitatea Zăbrani, judetul Arad”, iar conform contractului de finanţare 75% este asigurat de către AFM, diferenţa de 25% fiind asigurată de către comună. Dna. Engler spune că la valoarea de 6.648.000 lei cât este suma acordată de către AFM, comuna Zăbrani trebuie să mai asigure suma de 2.015.000 lei reprezentând cofinanţare. Dna. Engler spune că suma acordată de AFM a fost împărţită în şase tranşe, iar pentru a obţine cea de a şasea tranşă, comuna Zăbrani trebuie să facă dovada că deţine în cont suma necesară acoperirii cofinanţării. Dna. Engler spune că autoritatea contractantă nu poate să asigure suma necesară, chiar dacă cei de CJA au spus că vor mai vira o parte din banii de cofinanţare, motiv pentru care este necesară contractarea unui împrumut pentru a se putea finaliza lucrarea în luna august aşa cum prevede contractul.
Dl. Nicula doreşte să ştie care este valoarea totală a lucrăii.
Dna. Engler spune că valoarea totală a contractului de finanţare este de 8.900.000 lei. Dna. Engler spune că până în prezent lucrurile au mers foarte bine şi mai trebuie să se facă racordurile la staţia de epurare Lipova, să se monteze staţiile de repompare şi să se racordeze la energie electrică, avizul de racordare la energie electrică fiind plătit de către autoritatea contractantă, respectiv comuna Zăbrani. Dna. Engler spune că suma care va trebui împrumutată va fi de 1.200.000 lei pentru a se putea acoperii şi eventualele cheltuieli neeligibile.
Dl. Baba doreşte să ştie ce în ce condiţii se va contracta creditul?
Dna. Engler spune că împrumutul se va face în baza Legii nr. 8/2016 prin care autorităţile contractante pot beneficia de împrumuri pentru plata cofinanţărilor lucrărilor mari pentru care nu deţin fonduri suficiente.
Dl. Nicula doreşte să ştie ce dobândă se va percepe?
Dna. Engler spune că dobânda va fi de 3%.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 53.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru infiintarea de piete agroalimentare in satele Chesint si Neudorf.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dna. jurist spune că vor trebui identificate amplasamente pentru cele două pieţe.
Dl. Tomi spune că la Chesinţ este loc în spatele bisercii ortodoxe unde în loc de parcare de tractoare şi utilaje se poate foarte bine amenaja o piaţă cu două mese din beton.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Lazăr Gh., Ianc G., Creţ L., Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 54.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi : Diverse
Se dă citire solicitării venite din partea S.C. Vinmar & Prod Distributions S.R.L. care doreşte arendarea suprafeţei de 56 ha de teren agricol întrucât pe respectiva suprafaţă este înfiinţată o plantaţie de viţă de vie proprietatea privată a acestei societăţi.
Dl. Nicula spune că dumnealui nu a participat la luarea deciziei de a se da terenul în prima fază, nu l-a întrebat nimeni nimic şi mai ales acum când este un proces pe rol nu consideră oportun să se ia o astfel de hotărâre, fapt care este susţinut de către toti consilierii locali.
Dl. secretar spune că a avut o discuţie pe marginea acestui subiect cu doamna jurist şi cu domnul primar şi s-a ajuns la concluzia că respectiva societate a formulat o solicitare, iar primăria şi consiliul local sunt obligate să răspundă motiv pentru care s-a hotărâr ca respectiva solicitare să fie introdusă în şedinţă de consiliu local la punctul Diverse. Tot dl. secretar mai spune că în prezent există un comntract de asociere în participaţiune cu SC Belle Fruct SRL care chiar dacă se află în procedura falimentului, nu ne-a comunicat nimeni că acesta a fost declarat şi că s-ar fi radiat respectiva societate din Registru Comerţului, motiv pentru care consiliul local nu se poate angaja într-un alt contract. Dl. secretar spune că se va formula o adresă şi i se va solicita firmei lichidatoare să comunice care este situaţia actuală a societăţii Belle FRuct SRL şi care este punctul dumnealor de vedere vis-a-vis de contractul de asociere în participaţiune.
Dl. Baba spune că respectivul contract de asociere în participaţiune este încheiat între Consiliul Local Zăbrani şi SC Belle Fruct SRL, iar acum vine un terţ să solicite arendarea terenului şi a plantaţiei.
Dl. secretar spune că respectiva societate doreşte doar arendarea  terenului, întrucât plantaţia de pe acesta este proprietatea acesteia.
Dl. Baba spune că nu a avut de unde să ştie acest lucru.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      
Lazăr Gheorghe Valeriu                             Crişan Andrei Cătălin

Şedinţa de îndată din 13.04.2016
Ordine de zi


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din  13.04.2016

Încheiat astăzi, 13 aprilie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr.72 din 12.04.2016 pentru data de 13.04.2016, ora 15,00.
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Ciceu Petru, domnul Pantea Florin şi domnul Potra Dorel . De asemenea, la şedinţa de consiliu ia parte domnul Crişan Andrei, secretarul comunei şi doamna Ţuţa Hortensia, contabil.

          Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016; iniţiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul preşedinte de şedinţă da citire ordinii de zi . Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi  (Lazăr Gh., Codrean D, Giuchi Gh., Gurmai L., Nicula T.,  Creţ L., Milosav A., Tomi C., Baba F. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 44.
S-a trecut la punctul 1 al ordinei de zi şi anume: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2016.      
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dna. Ţuţa spune că  s-a primit suma de 1.440.151,65 lei  de la AFM pentru plata parţială a lucrărilor efectuate în cadrul proiectului Canalizare menajeră  în localitatea Zăbrani, judeţul Arad.
Dl. Baba întreabă  dacă se vor plăti ultimele lucrări executate ?
Dna. Ţuţa spune că se vor plăti o parte din ultimele lucrări efectuate.
Dl. Baba spune că se mai rectifică bugetul şi cu banii încasaţi din vânzarea de terenuri.
Dna. Ţuţa spune că este vorba despre suma de 3.959 lei care au fost încasaţi din rate achitate ca urmare a achiziţionării de locuri de casă.
Dl. preşedinte de şedinţă doreşte să ştie cât va mai rămâne de plată după ce se va achita respectiva sumă.
Dl. Ianc doreşte să ştie cât s-a achitat până în prezent.
Dna. Ţuţa se duce să le aducă o situaţie cu plăţile.
Dl. viceprimar  spune că lucrările care au fost executate până în prezent au fost executate pe banii suportaţi de către constructor, iar ulterior se va face o recepţie parţială şi abia apoi se vor efectua plăţile.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă suma în discuţie este destinată ultimei părţi a lucrărilor ?
Dl. viceprimar spune că este vorba într-adevăr despre ultima parte a lucrărilor efectuate.
Dl. Baba dorşte să ştie dacă se vor achita în totalitate ultimele lucrări cu suma primită ?
Dl. viceprimar spune că se vor achita aproape în întregime.
Dl. Ianc doreşte să ştie câte etape vor mai fi până seva finaliza lucrarea ?
Dl. viceprimar spune că ultima etapă va fi realizarea branşamentelor la energie electrică, acestea fiind partea de cofinanţare a comunie întrucât nu sunt cuprinse în proiect ca şi eligibile. Dl. viceprimar spune că s-a luat legătura cu o firmă care a făcut întreaga documentaţie şi a depus-o la ENEL pentru a se realiza bransamentele, deoarece după ce se va achita şi această tranşă constructorul va monta probabil şi pompele  şi astfel se vor face şi branşamentele la energie electrică.
Dl. Baba doreşte să ştie câte pompe vor fi montate ?
Dl. viceprimar spune că vor fi montate trei pompe la Zăbrani şi una la Neudorf.
Dl. Ianc spune că are o informaţie conform căreia canalizarea nu va puea să funcţioneze niciodată întrucât lucrarea nu a fost realizată corespunzător.
Dl. viceprimar spune că felul în care a fost executată lucrarea este treaba specialiştilor, iar dacă aceştia au spus că o să funcţioneze atunci aşa va fi.
Dl. Ianc spune că la dânsul pe stradă, dacă se va asfalta strada atunci nu se vor mai putea face branşamente.
Dl. viceprimar spune că intenţia primăriei este aceea de a se face şi subtraversările, urmând astfel să se facă 5-6 branşamente la o subtraversare, şi abia după accea se vor face asfaltări.
Dl. Baba spune că acolo unde este cădere mare nu se pot branşa 5-6 persoane la o singură subtraversare.
Dna. Ţuţa le prezintă consilierilor situaţia cerută spunând că există o factură emisă anul trecut în valoare de 1.959.902 lei din care nu s-a achitat nimic şi mai există o factură din care mai trebuie să se achite un rest de 93.000 lei, iar diferenţa se va utiliza la achitarea facturii care nu a fost achitată.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă respectiva factură a fost emisă pentru lucrările care au fost efectuate în ultima perioadă ?
Dl. viceprimar spune că aşa este şi că lucrarea a fost cesionat către Videli care a efectuat respectivele lucrări, însă firma titulară, respectiv Proms Concept Group SRL, care este şi responsabilă de lucrare este tot aceea care a câştigat licitaţia, însă neavând resurse financiare pentru a susţine lucrările până la încasarea contravalorii acestora, au fost nevoiţi să cesioneze lucrarea către Videli.  
Dna. Ţuţa spune că garanţia este reţinută tot de la Proms Concept Group SRL.
Dl. viceprimar spune că lucrarea a fost cesionată şi nu subcontractată.
Dl. Baba spune că este foarte interesant faptul că licitaţia a fost câştigată de o firmă care a avut potenţial şi ulterior s-a cesioanat lucrarea unei firme care probabil că nu ar fi putut să îşi adjudece licitaţia niciodată.
Dl. Nicula spune că s-a mers pe principiul colaborării în acest caz.
Dl. viceprimar spune că banii aceştia se virează în contul lui Videli, iar Proms Concept Group este societatea care răspunde de lucrare şi căreia i-a fost reţinută garanţia de bună execuţie a lucrărilor.
Dl. Baba spune că exact asta a spus şi dumnealui, respectiv că firma care a executat lucrarea poate că nu ar fi avut câştig de cauză la licitaşie chiar dacă are şi utilajele necesare şi chiar şi resursele financiare.
Dl. secretar spune că motivul pentru care s-a ajuns la această situaţie a fost imposibilitatea celor de la Proms Concept Group de a susţine continuarea lucrărilor din resurse proprii şi să aştepte ulterior virarea banilor de la AFM după recepţia parţială a lucrărilor care s-au efectuat, ori Videli a dispus de banii necesari şi a fost şi dispusă să aştepte după banii de la AFM.
Dl. viceprimar spune că Videli are o reputaţie foarte bună şi probabil că şi faptul că au avut o lucrare în judeţul Timiş i-a determinat să accepte continuarea acestei lucrări, deoarece utilajele erau în apropiere şi au mers în paralel cu cele două lucrări, spunând că dânsul a fost foarte mulţumit de lucrările efectuate de către această societate şi de calitatea acestora.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Lazăr Gh., Codrean D, Giuchi Gh., Gurmai L., Nicula T.,  Creţ L., Milosav A., Tomi C., Baba F. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 45.
Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.      

 Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani                      
  Lazăr Gheorghe Valeriu                             Crişan Andrei Cătălin

Martie 2016

Şedinţa ordinară din 28.03.2016
Ordine de zi

I N V I T A Ţ I E

În baza art. 39, alin. 1din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, sunteţi invitat(a) la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Luni, 28.03.2016, ora 15:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de şedinţă, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.02.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2016 al Consiliului Local al comunei Zabrani; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea calendarului sarbatorilor si evenimentelor care  vor avea loc in decursul anului 2016; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulant educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate din comuna Zabrani, de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Conventia  de colaborare dintre furnizorul privat Fundatia BNA-Humanitas si Consiliul Local al comunei Zabrani incheiata in baza HCLZ nr. 36/12.03.2015; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare Privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1682/P cu un volum de 195.1 mc si din partida 1666/P cu un volum de 49.83 mc; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2015 ; initiativa primarului 
 9. Proiect de hotarare privind deblocarea sumei de 30.174,08 lei din excedentul anului 2015, pus la dipozitia Consiliului Local al comunei Zabrani ; initiativa primarului
 10. Diverse

Proces verbal

PROCES VERBAL

Din  28.03.2016

            Încheiat astăzi, 28 martie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 56 din 23.03.2016 pentru data de 28.03.2016, ora 15,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Creţ Liviu, domnul Lazăr Gheorghe şi doamna Gurmai Lavinia. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, doamna Adina Lupan , juristul consiliului local, doamna Ţuţa Hortensia, inspector în cadrul Compartimentului Buget, Finanţe şi Contabilitate, domnul Dura Eugen şi domnul Ivan Teofil, cetăţeni ai comunei Zăbrani.
Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Dat fiind faptul că preşedintele de şedinţă , respectiv domnul Lazăr Gheorghe, lipseşte de la această şedinţă, domnul secretar le face cunoscut consilierilor faptul că pot să aleagă din rândul consilierilor prezenţi un preşedinte de şedinţă care să conducă lucrările acesteia, urmând ca la şedinţa viitoare să îşi continue mandatul domnul Lazăr Gheorghe până la expirarea celor trei luni pentru care a fost ales.
Domnul Codrean îl propune pe domnul Nicula Tiberiu.
Se supune la vot şi cu 9 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Codrean D., Pantea F., Potra D., Ianc G., Ciceu P, Tomi C. şi Baba F.) domnul Nicula Tiberiu  va fi preşedinte de şedinţă pentru această şedinţă. În acest sens se adoptă Hotărârea nr.34.

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.02.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2016 al Consiliului Local al comunei Zabrani; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea calendarului sarbatorilor si evenimentelor care  vor avea loc in decursul anului 2016; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulant educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate din comuna Zabrani, de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Conventia  de colaborare dintre furnizorul privat Fundatia BNA-Humanitas si Consiliul Local al comunei Zabrani incheiata in baza HCLZ nr. 36/12.03.2015; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare Privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1682/P cu un volum de 195.1 mc si din partida 1666/P cu un volum de 49.83 mc; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2015 ; initiativa primarului 
 9. Proiect de hotarare privind deblocarea sumei de 30.174,08 lei din excedentul anului 2015, pus la dipozitia Consiliului Local al comunei Zabrani ; initiativa primarului
 10. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Pantea F., Potra D., Ianc G., Ciceu P, Tomi C. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 35.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinara din data de 26.01.2016.
Dl. secretar dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 8 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Pantea F., Potra D., Ianc G. şi Baba F.) şi 2 abţineri(Ciceu P., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 36.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2016 al Consiliului Local al comunei Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Baba doreşte să ştie în ce constă acele lucrări în continuare la căminul cultural Neudorf cu o valoare de 200.000 lei?
Dl. secretar spune că este vorba despre proiectul pe Măsura 322.
Dl. Baba doreşte să ştie din ce sursă de finanţare s-a reabilitat căminul din Neudorf, deoarece acesta este reabilitat.
Dl. secretar spune că reabilitarea nu s-a finalizat în totalitate.
Dl. Baba propune să se facă o vizită la cămin pentru a se vedea cât este reabilitat şi ce mai rebuie reabilitat, deoarece din câte ştie dumnealui o firmă de la Lipova a lucrat o perioadă acolo, cu excepţia bucătăriei la care a lucrat o altă firmă.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că la corpul de clădire unde se aflî bucătăria lucrările s-au oprit la stadiul de roşu, fiind introdusă deja apa, iar toaletele sunt funcţionale, cele trei săli unde va fi bucătăria având nevoie de finisaje şi dotări.
Dl. viceprimar spune că s-ar fi dorit finalizarea lucrărilor, însă resursele financiare nu au permis acest lucru, iar acum prin proiectul pe Măsura 322 au fost alocaţi bani pentru finalizarea căminului Neudorf. Dl. viceprimar spune că mai trebuie să se finalizeze bucătăria şi sala de cinema care se doreşte să se menţină la utilitatea de sală de tip amfiteatru şi dotările corespunzătoare.
Dl. Baba doreşte să ştie care sunt sumele care s-au cheltuir până în prezent pentru reabilitarea căminului cultural Neudorf?
Dl. viceprimar spune că nu este în măsură să ofere aceste informaţii întrucât nu le cunoaşte cu exactitate.
Dl. secretar spune că va merge la contabilitate şi va solicita sumele execte.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că dumnealui fiind din Neudorf a supravegheat din aproape lucrările şi chiar s-a făcut un lucru frumos până în prezent.  Dl. preşedinte de şedinţă mai spune că cele trei încăperi sunt la stadiul de roşu şi că este doar apa trasă, însă când vor fi finisate şi dotate o să iasă o lucrare frumoasă şi utilă pentru comunitate.
Dl. viceprimar spune că băile sunt făcute exact ca şi la Chesinţ unde căminul este gata, lipsind doar dotările.
Dl. Tomi doreşte să ştie care este  situaţia la zi a costurilor şi la căminul cultural Chesinţ, deoarece au apărut în două ziare două sume diferite.
Dl. Baba spune că cele 200.000 lei pentru reabilitarea căminului Neudorf prin Măsura 322 s-au alocat pe baza unei documentaţii, a unui proiect, dl. Baba dorind să ştie ce a presupus acel proiect?
Dl. viceprimar spune că a presupus diferenţa ce a mai rămas de executat, întrucât în mare parte lucrările au fost executate.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că la toate aceste lucrări se fac verificări şi recepţii peste recepţii şi este cu atât mai verificat cu cât este vorba şi despre fonduri comunitare unde controalele sunt mai drastice.
Dl. viceprimar spune că s-a licitat şi pentru after school şi s-a stabilit un câştigător însă este perioada de contestaţii la fel ca şi la drumuri. Dl. viceprimar spune că încă din ianuarie nu s-a finalizat procedura de licitaţie pentru drumuri şi că se stă cu banii în cont pentru că nu s-a finalizat procedura. Dl. viceprimar spune că este vorba despre un proiect integrat care presupune asfaltare de străzi, reabilitarea căminului Neudorf şi construire after school în Zăbrani.
Dl. Baba doreşte să ştie cum va arăta clădirea after school-ului pentru că li se cere să voteze şi dumnealor nici măcar nu ştiu ce.
Dl. viceprimar spune că există un proiect care este întocmit încă din 2009 şi care abia acum a primit finanţare.
Dl. Baba spune că a pus la un moment dat problema de ce se doreşte acest after school pentru că nu îşi dovedeşte utilitatea, deoarece dumnealui a avut fiica la un after school în Lipova care nu a mers până la urmă, răspunsul fiind că nu asta contează, ci faptul că ne vom alege cu o clădire pe care probabil nu o vom putea întreţine.
Dl. viceprimar spune că decât să fie un loc gol în centrul comunei mai bine să fie o clădire.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că cea mai mare greşeală a fost că vechea cşădire a cinematografului nu a fost asigurată, iar primăria a fost atât de bună la suflet că nu a înaintat în instanţă o plângere prin care să i se solicite daune celui care a distrus clădirea, iar acesta şi-a încasat asigurarea şi primăria a rămas cu buza umflată.
Dl. Baba spune că dacă ar fi făcut o vizită în teren la lucrările care sunt trecute în lista de investiţii şi ar fi văzut probabil că ar fi fost de acord cu sumele propuse însă dacă  nu vor vedea atunci nu prea vor fi de acord.
Tot dl. Baba îl întreabă pe dl. Nicula cam cât crede dumnealui că este stadiul de finalizare a lucrărilor de la căminul cultural Neudorf?
Dl. Nicula spune că stadiul este de aproximativ 75%.
Dl. Baba spune că pentru realizarea celor 75% s-a cheltuit suma de 480.000 lei, iar pentru diferenţa de 25% se vor mai cheltui 200.000 lei.
Dl. viceprimar spune că acee a fost suma alocat în cadrul proiectului integrat pentru realizarea obiectivului  însă este posibil ca până la final să nu fie nevoie de întreaga sumă.
Dl. Baba spune că nu ar fi nici o problemă dacă atunci când se va finaliza lucrarea şi vor mai rămâne bani să se vină în consiliul local şi să se spună că s-a finalizat lucraea şi asta este suma care a mai rămas.
Dl. viceprimar spune că aceasta este suma care a fost alocată şi că nu se pot cheltui bani fără acte justificative, motiv pentru care spune că se poate aproba suma acum şi pe parcurs se va vedea cât va fi nevoie din suma respectivă.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că dacă doresc colegii dumnealui se poate face o vizită la căminul din Neudorf, însă dumnealui îi asigură că este foarte frumos.
Dl. Ciceu spune că la 680.000 lei nu are cum să nu fie frumos.
Dl. Tomi doreşte să ştie care este suma care s-a cheltuit pentru reabilitarea căminului cultural Chesinţ?
Dl. viceprimar spune că suma este între 1.200.000 şi 1.300.000 lei.
Dl.Ciceu spune că dumnealor sunt de acord cu construirea de capele, insă nu sunt de acord cu minciunile primăriei şi nu sunt de acord ca primăria să se împrumute cu suma de 800.000 lei pentru realizarea acestora. Dl. Ciceu spune că ar trebui să le fie ruşine celor care scriu asemenea prosti în ziar şi că dumnealor au spus clar că sunt pentru construirea capelelor, dar sunt împotriva împrumutului. Dl. Ciceu spune că i se părea normal ca primăria să convoace toţi preoţii din comună şi să se poarte o discuţie cu  aceştia în consiliul local, iar ulterior să se facă un studiu, o situaţie de lucrări pentru a se stabili cât costă trei capele deoarece nu i se pare normal să bageprimăria în datorii cu un împrumut de 1.000.000 lei. Dl. Ciceu spune că pe terenul primăriei nu s-a încasat niciun leu pentru că terenurile sunt date la Belle Fruct pe gratis, în banii de pe acele terenuri fiind capelele noastre, trotuarele şi altele.
Dl. viceprimar spune că în şedinţa anterioară s-a discutat despre împrumutul care s-ar dori a se contracta pentru realizarea celor trei capele în fiecare sat aparţinător, pentru că nu i se pare normal să se tragă la sorţi cine va beneficia de capela şi cine nu, motiv pentru care s-a discutat cu un proiectant  pentru a se vedea despre ce sume este vorba.
Dl. Ciceu doreşte să ştie unde este acel deviz şi de ce nu s-a venit cu o expunere de motive în faţa consiliului local?
Dl. secretar spune că le va aduce devizul pentru a îl consulta pentru că la şedinţa anterioară respectivul punct a fost suplimentat pe ordinea de zi.
Dl. viceprimr spune că în şedinţa anterioară s-a pus în vedere ce se doreşte să se facă şi s-au făcut demersurile pentru a se încerca contractarea unui împrumut pentru că, dată fiind suma nu este exclus  să nu se aprobe împrumutul. Dl. viceprimar spune că şi capelele nu se pot face doar de mântuială, iar preţul care a fost dat de către proiectant a fost de 300.000 lei pentru o capelă, capelă care să fie spaţioasă şi să îndeplinească anumite standarde pentru că nu se poate face o capelă din lemn doar pentru a avea costuri reduse.
Dl. Ciceu spune că pentru o capelă este totuşi o sumă destul de mare.
Dl. viceprimar spune că în interiorul capelei se doreşte să fie şi o salaă de mese unde să se ţină pomana, iar toate lucrurile adunate au dus la suma respectivă.
Dl. Ciceu doreşte să ştie dacă la alimentarea cu apă este vorba despre Chesinţ?
Dl. viceprimar spune că este vorba despre aducţiunea de apă a localităţii Chesinţ care va consta în extinderea coloanei de la uzină şi până la intrarea în Chesinţ. Dl. viceprimar spune că diferenţa de nivel între uzina de apă Zăbrani şi întrarea în satul Chesinţ este de 24 m, ceea ce i se pare foarte mult şi s-a discutat cu proiectantul despre costuri. Dl. viceprimar spune că la intrarea în Chesinţ se va monta un bazin de apă exact ca cel de la Neudorf.
Dl. Baba spune că poate cu tot cu turnul de apă sunt 24 m.
Dl. viceprimar spune că nu intră şi turnul în discuţie şi că doare la nivelul solului este acea diferenţă.
Dl. Ciceu spune că practic Chesinţul o să aibă un hidrant.
Dl. viceprimar spune că aceasta este doar aducţiunea şi că lucrarea de introducere a apei în satul Chesinţ se va realiza prin masterplanul judeţului de către Compania de Apă, acolo însă perioada în care se va executa lucrarea fiind 2016-2020, motiv pentru care nu se poate decât să se spere că lucrările vor începe cât mai curând.
Dl. Ciceu spune că ar fi putut să se lase uzina de apă la Zăbrani şi se făceau toate cu timpul.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Pantea F., Potra D., Ianc G., Ciceu P, Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 37.
Dl. Tomi spune că suma care s-a cheltuit pentru căminul Chesinţ a fost de aproximativ 1.300.000 lei şi doreşte să ştie ce sumă este prevăzută pentru dotarea acestuia ?
Dl. viceprimar spune că sunt finalizate un set de 15 mese şi 30 de  bănci şi că s-ar bucura dacă ar reuşi să se achiziţioneze şi veselă nouă pentru că s-a interesat la firma care a făcut vesela pentru căminul Zăbrani şi preţurile au rămas aceleaşi.
Dl. Ciceu spune să nu se uite inscripţionarea veselei cu Primăria Zăbrani MT.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea calendarului sarbatorilor si evenimentelor care  vor avea loc in decursul anului 2016.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă s-au cheltuit bani pentru 8 martie?
Dl. viceprimar spune că nu s-au cheltuit bani pentru 8 martie, petrecerea care s-a organizat fiind privată.
Dl. Baba spune să se consemneze acest lucru în procesul verbal şi aşa să rămână deoarece consiliul local votează şi banii se decontează pentru altceva.
Dl. Nicula spune că respectiva sumă se poate redistribui.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă iepuraşul la care se face referire în calendar este cel catolic sau cel ortodox deoarece cel catolic a fost deja?
Dl. viceprimar spune că este vorba despre cel ortodox.
Dl. Ciceu spune că organizatori sunt Primăria şi Consiliul Local Zăbrani motiv pentru care îl roagă pe domnul viceprimar să îi anunţe şi pe dumnealor pentru că doresc să participe la eveniment în calitate de consilieri locali.
Dl. viceprimar spune că nu se vor putea cheltui bani din bugetul local pentru pachete, ci probabil că se vor organiza alte activităţi.
Dl. Baba propune ca banii care nu s-au folosit pentru ziua femeii să fie împărţiţi pentru ruga satelor Neudorf şi Chesinţ, respectiv 2.500 la una şi 2.500 la cealaltă. Tot dl. Baba mai spune că ar trebui să se stabilească pentru Ziua localităţii Zăbrani dacă vor rămâne la organizatori primăria, consiliul local şi parohia ortodoxă sau va organiza parohia evenimentul şi primăria împreună cu consiliul local vor sprijini cu suma care este alocată prin acest calendar, plătind scena sau muzica. Dl. Baba mai spune că ar trebui lăsată parohia ortodoxă să organizeze ruga şi să îşi facă nişte bani pentru că întotdeauna biserica a organizat evenimentul şi şi-a însuşit profitul, ori de câţiva ani încoace primăria a organizat evenimentul , iar biserica nu a mai beneficiat de nimic.
Dl. Ciceu spune că acest aspect depinde şi de preoţi dacă îşi doresc acest lucru.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că preotul din Zăbrani nu s-a implicat în organizarea rugii.
Dl. Ciceu spune că până în urmă cu câţiva ani tot consiliul parohial a organizat ruga şi că preotul a fost tot timpul implicat.
Dl. Baba spune că din 2008 ruga a fost organizată de către primărie şi în primi ani a mai primit şi biserica ceva după care nu a mai primit nimic.
Dl. viceprimar spune că în organizarea unor astfel de evenimente conlucrează mai mulţi factori pentru a obţine şi un profit, pentru că dacă ar fi vreme ploioasă cum a fost în ultimii doi ani este destul de dificil să obţii un profit.
Dl. Ciceu spune că micii s-au vândut seara la bal şi tot s-a obţinut profit.
Dl. Baba spune că este vorba despre ce hotărăşte consiliul local pentru că dacă nu se ia nicio decizie o să se trezească iar la rugă cu afişe cu slogan electoral , iar preotul o să laude anumite persoane până nu sunt moarte şi aşa mai departe.
Dl. Ciceu doreşte să le atragă atenţia consilierilor că va fi vorba despre ruga satului şi speră că se va respecta legea electorală conform căreia nu mai sunt permise organizarea de concerte pentru campania electorală.
Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Pantea F., Ciceu P., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) şi 1 abţinere(Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 38.
Dl. Potra spune că nu poate fi de acord cu atâta dezmăţ pe bani publici şi că de ani de zile le tot spune colegilor consilieri că agricultorii nu au nevoie de bani de la primărie pentru a îşi organiza un bal întrucât se pot descurca şi singuri şi cu toate astea în fiecare ani se alocă bani pentru petreceri care se cheltuie sau nu.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulant educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate din comuna Zabrani, de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dna. jurist spune că există legislaţie specială pentru acordarea unor astfel de tichete, valoarea unui tichet fiind de 50 lei.
Dl. Milosav spune că va trebui să se ţină o evidenţă mai strictă de către grădiniţe, fiind necesară efectuarea prezenţei la ora 8 dimineaţa a copiilor beneficiari de tichete sociale şi alte asemenea.
Dl. Potra spune că dacă a terminat ultimul la punctul precedent, acesta a venit ca o mănuşă, spunând că acestea sunt problemele şi că spre problemele sociale ar trebui să se ducă banii, pentru că un copil beneficiază de 50 lei/lună şi s-ar putea lua de la parangheli şi să se mai suplimenteze această sumă, poate sub alte forme, pentru că, chiar dacă este vorba despre preşcolari, se mai pot sprijini şi alţi copii mai mari. Dl. Potra mai spune că dna. Dora Munteanu i-a zis că nu cunoaşte comuna şi că habar nu are ce copii sunt în comună, însă dumnealui a mai ridicat în urmă cu câteva luni problema de a se sprijinii copii cu rezultate bune la învăţătură şi nu ştie dacă s-a făcut ceva sau nu. Dl. Potra spune că ar trebui ajutaţi şi copii între 3 şi 6 ani. Dl. Potra mai spune că sunt în comună mulţi copii care sunt la liceu şi fac naveta şi s-ar putea deconta o parte din abonament la fel cum se decontează şi pentru cadrele didactice.
Dna. jurist spune că se pot acorda, pentru copii care provin din familii defavorizate, burse şcolare în anumite condiţii, dacă sunt prevăzuţi bani în buget pentru acestea.â
Dl. viceprimar spune că se acordă deja burse şcolare pentru elevii din şcolile din Zăbrani. Dl. viceprimar le spune colegilor consilieri să întocmească un proiect de hotărâre care să aibă un astfel de obiect şi dumnealui se bucură să vadă pe ordinea de zi a şedinţei viitoare un astfel de proiect care să aibă un cadru legal.
Dl. Ciceu spune că în primărie sunt un secretar şi un jurist care îi pot ajuta cu cadrul legal. Dl. Ciceu spune că au mai avut iniţiative şi nu au fost trecute pe ordinea de zi.
Dl. Baba spune că a văzut la televizor o doamnă primar dintr-o localitate din ţară care a terminat tot ce a avut de făcut prin comună şi la fiecare început de an le cumpăra elevilor câte un costum pentru şcoală. Dl. Baba doreşte să ştie dacă ar fi posibilă o astfel de achiziţie?
Dl. viceprimar spune că o astfel de iniţiativă au avut-o şi consilierii MC-L  când s-a optat pentru obligativitatea uniformei şcolare, în scopul de a ajuta copii de la casele de copii însă nu exista temei legal pentru astfel de achiziţii.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Pantea F., Potra D., Ianc G., Ciceu P, Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 39.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că promovările s-au făcut anul trecut şi că nu mai sunt altele de făcut, iar în ceea ce priveşte organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, se vor organiza concursuri pentru ocuparea posturilor de şofer în cadrul Serviciului edilitar gospodăresc, de inspector şi de referent în cadrul Compartimentului Buget, Finanţe şi Contabilitate.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Pantea F., Potra D., Ianc G., Ciceu P, Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 40.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Conventia  de colaborare dintre furnizorul privat Fundatia BNA-Humanitas si Consiliul Local al comunei Zabrani incheiata in baza HCLZ nr. 36/12.03.2015.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că în data de 1 aprilie 2016 se va depune documentaţia pentru acreditarea centrului de zi susţinut de către Fundaţia BNA Humanitas, iar dat fiind faptul că la aceeaşi dată expiră şi convenţia de colaborare încheiată între cosiliul local şi fundaţie, este necesară prelungirea acesteia cu încă un an până la finalizarea procedurior de acreditare.
Dl. Baba doreşte să ştie pe cine este înscris microbuzul de la pompieri?
Dl. preşedinte de şedinţă spune că este înmatriculat pe Consiliul Local Zăbrani.
Dl. viceprimar spune că actele microbuzului sunt la doamna Miron-Mureşan Amelia.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că microbuzul va fi inscripţionat cu însemnele primăriei şi se va parca în curtea poliţiei.
Dl. Ciceu spune că şi maşina primăriei cu care circulă dl. primar ar trebui inscripţionată.
Dl. Ianc aduce în discuţie şi maşina poliţiei locale.
Dl. viceprimar spune că urmează să se deplaseze la Primăria Şagu pentru a ridica C.I.V.-ul şi talonul maşinii poliţiei locale pentru a o putea transcrie pe Primăria Zăbrani. 
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Pantea F., Potra D., Ianc G., Ciceu P, Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 41.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare Privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1682/P cu un volum de 195.1 mc si din partida 1666/P cu un volum de 49.83 mc.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar le spune consilierilor faptul că de anul acesta, aşa cum le-a comunicat şi domnul inginer Şeran de la Ocolul Silvic Lipova, tot materialul lemnos care se va scoate la vânzare pe picior prin licitaţie publică, va avea o documentaţie în cadrul căreia se vor face propuneri de preţ şi se vor identifica partizile şi care va trebui aprobată de către consiliul local.
Dl. Ciceu spune că foarte multă lume întreabă care este procedura prin care se pot aproviziona cu lemn de foc şi care este preţul/mc?
Dl. secretar spune că preţul este de 90lei/mc scos în rampă.
Dl. viceprimar spune că şi dumnealui a fost întrebat de către cetăţeni aceste aspecte, însă, din păcate, a fost o partidă de 400 de mc care a fost mai aproape de Chesinţ şi din care s-a dorit ca anul acesta să se aprovizioneze din timp instituţiile cu măcar jumătate din cantitatea de masă lemnoasă necesară astfel încât să se usuce pentru ca centralele să funcţioneze mai bine, motiv pentru care nu se ştie dacă se va mai scoate un alt lot care să fie destinat populaţiei dat fiind faptul că din luna aprilie se fa interzice accesul în pădure.
Dl. Ciceu spune că ar trebui să se treacă în ziarul Foaia Noastră aceste informaţii pentru ca cetăţenii să fie informaţi.
Dl. viceprimar spune că se va publica în ziar.
Dl. Ciceu le-a spus că lemnul este la preţul de 90 lei/mc şi că se scoate direct din rampă.
Se supune la vot şi se aprobă cu 8 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Pantea F., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) şi 2 abţineri(Ciceu P., Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 42.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2015 .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dna. Ţuţa spune că în prima coloană sunt trecute prevederile iniţiale care au fost făcute la nivelul anului precedent întrucât nu pot fi prevăzute altfel atâta timp cât gradul de colectare nu este de minim 97%.
Dl. preşedinte de şedinţă doreşte să ştie care a fost gradul de colectare a impozitelor şi taxelor pentru anul 2015?
Dna. Ţuţa spune că gradul de colectare pe anul 2015 a fost de 70%. Dna. Ţuţa spune că această diferenţă există deoarece anul trecut, în luna decembrie ar fi trebuit ca AFM să vireze în contul primăriei suma de 2.500.000 lei, însă dintr-o eroare bani au ajuns în contul altei primării.
Dl. preşedinte de şedinţă doreşte să ştie dacă s-a rezolvat până la urmă situaţia?
Dna. Ţuţa spune că situaţia s-a clarificat , însă din punct de vedere statistic Primăria Zăbrani a avut de suferit, acest aspect influenţând negativ gradul de colectare.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă s-au încasat banii pentru terenurile arendate?
Dna. Ţuţa spune că în mare parte au fost încasaţi însă acolo se ţine cont şi de încasarea subvenţiei.  Dna. Ţuţa spune că au fost persoane la care s-a ajuns inclusiv la instituirea de popriri pe conturi pentru a se recupera debitele restante.
Dl. Baba doreşte să ştie cine a arendat diferenţa de teren de 200 de ha care nu este plantată cu viţă de vie şi dacă s-a încasat vreun leu pentru acesta. Pentru că a întrebat de mai multe ori şi nu a primit răspuns nici acum.
Dl. secretar spune că Dănuţ Gherlea prin societatea dumnealui a avut arendat o mare parte din acel teren, restul fiind arendat că diferite persoane fizice.
Dl. Ciceu le solicită domnului secretar şi doamnei Ţuţa o situaţie cu contractele de arendă şi cu stadiul plăţilor pentru terenul arabil în perioada 2013-prezent.
Dl. secretar spune că o să facă o astfel de situaţie.
Se supune la vot şi se respinge cu 5 voturi pentru(Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Pantea F.)şi 5 abţineri(Ciceu P., Tomi C., Potra D., Ianc G. şi Baba F.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 7 voturi pentru.     
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind deblocarea sumei de 30.174,08 lei din excedentul anului 2015, pus la dipozitia Consiliului Local al comunei Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dna. Ţuţa spune că din anii 2014 şi 2015 a rămas în exceden suma amintită în proiectul de hotărâre, sumă care s-a încasat de la APIA sub formă de subvenţie pentru păşune şi nu poate fi folosită decât pentru plata lucrărilor pe păşune.
Dl. preşedinte de şedinţă doreşte să ştie pentru ce se vor folosi acei bani?
Dna. Ţuţa spune că banii respectivi se vor putea folosi numai pentru întreţinerea păşunilor.
Dl. secretar spune că anul acesta există un contract încheiat pentru curăţarea păşunii vacilor din Zăbrani şi Neudorf, precum şi contractul încheiat pentru întocmirea amenajamentului pastoral care trebui realizat  pentru a se putea lucra conform OUG nr.34/2013.
Dl. Ciceu doreşte să ştie sub ce formă folosesc crescătorii de animale în prezent păşunile?
Dl. secretar spune că aceştia au contracte de arendă încheiate cu primăria.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă islazul vacilor va rămâne separat faţă de cel al oilor?
Dl. secretar spune că şi dl. Ivan Teofil este prezent tot pentru faptul că a solicitat concesionarea islazului vacilor de către o asociaţie pe care dumnealui împreună cu alţi cetăţeni doresc să o înfiinţeze.
Dl. Baba spune că acest lucru ar trebui să se întâmple doar dacă obiectivul asociaţiei ar fi acela de a îngriji vacile satului şi nu doar vacile mebrilor asociaţiei.
Dl. Ciceu spune că aceste aspecte se pot stabili prin hotărâre de consiliu local.
Dl. secretar spune că pentru a se putea achita amenajamentul pastoral este necesară deblocarea sumei ăsteia.
Dl. Ciceu spune că trebuie să se aibă grijă că s-ar putea ca crescătorii de animale să aibă dificultăţi în obţinerea subvenţiei de la APIA.
Dl. secretar spune că pentru crescătorii de ovine se vor prelungi toate contractele până la data de 31.12.2016 astfel încât să poată beneficia de subvenţie. Tot dl. secretar spune că amenajamentul pastoral este aproape finalizat şi că speră ca până în luna mai să poată fi aprobat în şedinţă de consiliu local şi ulterior să se stabilească şi modalitatea de dare în administrare, însă pentru aceasta este nevoie să se achite contravaloarea acestuia, lucru care nu se poate face fără deblocarea sumei necesare din excedent.
Dl. Ianc spune că dumnealui a dorit anul trecut să constituie o asociaţie a crescătorilor de bovine însă a aflat că asociaţiile nu mai pot să beneficieze de subvenţie de la APIA.
Dna. jurist spune că acum nu mai sunt admise asociaţiile, ci doar cooperativele agricole.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă subvenţia pentru islazul vacilor a fost luată de către primărie pentru anul 2015?
Dl. secretar spune că de anul recut primăria nu a mai putut să sepună cerere pentru acordarea de subvenţii pentru păşunea comunală.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă s-a luat subvenţie pentru suprafeţele respective?
Dl. secretar spune că s-au luat subvenţiile pentru suprafeţele respective de către dl. Bibarţ Adrian pentru islazul din Zăbrani, de către  dl. Botoş Claudiu pentru islazul din Chesinţ şi de către dl. Petrea Mihai pentru islazul din Neudorf.
Dl. Baba doreşte să ştie cine a arendat islazul către respectivele persoane?
Dl. secretar spune că primăria a fost cea care a încheiat conractele de arendă cu respectivii crescători de animale.
Dl. Baba doreşte să ştie în baza cărei hotărâri de consiliu local?
Dl. secretar spune că s-a procedat exact la fel cum au fost arendate şi celelalte terenuri.
Dl. Ciceu doreşte să ştie dacă dl. Bibarţ a beneficiat de sume de bani de la APIA?
Dl. secretar spune că dl. Bibarţ şi toţi ceilalţi s-au angajat să întreţină islazul în schimbul acelor sume pe care le vor primi şi vor trebui să plătească contravaloarea arendei care este de 180 lei/ha.
Dl. Baba spune că nu înţelege cum o persoană fizică a fost acceptată şi o asociaţie nu.
Dl. viceprimar spune că asociaţia nu a fost constituită la momentul respectiv.
Dl. Ciceu doreşte să ştie în baza a ce a fost arendată păşunea către respectivele persoane?
Dna. jurist spune că în materia arendei legea este interpretabilă, spunând că nu este obligatorie introducerea în şedinţă de consiliu local. Dna. jurist mai spune că nu se interzice introducerea în şedinţă de consiliu local, dar nici nu este obligatorie.
Dl. Pora spune că este totuşi vorba despre patrimoniu.
Dna. jurist spune că este interpretabil şi că nu este obligatoriu.
Dl. Ciceu spune că nu ar fi fost nicio problemă dacă ar fi fost anunţaţi şi ceilalţi crescători de vaci că dl. Bibarţ a depus cererea pentrusubvenţie şi să se ia legătura cu acesta pentru a se face lucrări pe islaz, însă modalitatea în care s-a întâmplat totul este deranjantă.
Dl. Baba spune că  nu este bine că s-a dat terenul domnului Bibarţ deoarece acesta nu deţine suficiente vaci pentru a acoperii  suprafaţa din islazul vacilor.
Dl. preşedinte spune că ar fi trebuit să li se spună crescătorilor de vaci faptul că islazul va fi arendat că o anumită persoană, dacă nu era obligatorie introducerea în consiliul local.
Dl. Ianc spune că s-a organizat o acţiune de curăţare a islazului vacilor din Zăbrani şi au fost prezenţi 7-8 crescători de animale, iar dl. Bibarţ deşi a fost convocat, acesta nu a dorit să participe.
Dl. Ciceu doreşte ca în ziarul Foaia Noastră să se specifice aceste lucruri pentru a şti şi cetăţenii cine a beneficiat de pe urma islazurilor vacilor din comună.
Dl. Ianc spune că şi dumnealui a participat la discuţia în care s-a luat decizia de a se arenda terenul celor trei crescători de animale, acesta spunând că termenula fost foarte scurt şi că s-a optat pentru persoane care au suficiente capete pentru a putea acoperi suprafaţa de islaz dată în arendă.
Acest aspect este confirmat şi de către dl. secretar.
Dl. viceprimar îl întreabă pe dl. Dura E. dacă a curăţat şi a dat cu îngrăsământ pe islazul pe care îl are în întreţinere?
Dl. Dura a spus că a curăţat islazul însă nu a dat şi cu îngrăsământ întrucât nu este obligaţia dumnealui.
Dl. viceprimar spune că în contract este stipulat faptul că islazul trebui întreţinut în bune condiţii.
Dl. Ianc doreşte să se lămurească pentru ce sunt banii care vor fi deblocaţi?
Dna. Ţuţa spune că banii sunt pentru amenajamentul pastoral şi pentru  curăţarea islazului.
Dl. Baba doreşte să ştie cât este pentru amenajament şi cât pentru islaz?
Dna. Ţuţa spune că sunt odată 19.000 pentru amenajamnet şi 10.800 pentru curăţarea islazului vacilor din Zăbrani şi Neudorf.
Dl. Potra doreşte să ştie dacă acestea sunt lucrările acre s-au făcut în ultimii 2 ani?
Dl. secretar spune că amenajamentul cost aproximativ 20.000 lei şi diferenţa este pentru curăţarea islazului.
Dl. Potra spune că anul trecut în vară a fost pe la islazul vacilor şi nu era curăţat, însă anul acesta nu a fost.
Dl. secretar spune că lucrările de curăţare a islazului a fost făcută în luna martie a anului 2016.
Dl. Ciceu spune că nu există un deviz de lucrări?
Dna. Ţuţa merge să le aducă consilierilor devizul.
Dl. Dura Eugen spune că dumnealui a plătit suma de 7.600 de lei cu titlu de arendă pentru păşunea pe care o are în administrare fiind însă nevoit să ia bani împrumut deoarece nu a încasat încă subvenţia pentru anul 2015.
Dl. Ciceu citeşte din contractul de prestări servicii de curăţare a islazului rubrica unde este stipulat tariful, acesta fiind de 200 lei/ha.
Dl. Dura E. spune că suma respectivă nu este deloc mare.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Pantea F., Potra D., Ianc G., Ciceu P, Tomi C. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 43.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi : Diverse
Se dă cuvântul domnului Ivan Teofil.
Dl. Ivan spune că a depus o cerere către consiliul local în urmă cu o lună şi a primit răspuns de la primar.
Dl. secretar îi explică domnului Ivan că acelaşi răspuns l-ar fi primit şi de la consiliul local, deoarece până nu se va finaliza amenajamentul pastoral nu se vor mai încheia late contracte cu crescătorii de animale.
Dl. Ivan  spune că dumnealor le trebuie islazul acum pentru că de mâine 24 de ore din 24  oile vor fi acolo şi nu va mai fi iarbă.
Dl. secretar îi spune domnului Ivan că va trebui să se constituie într-o formă asociativă pentru a putea să concesioneze tot islazul.
Dl. Baba spune că până acum câţiva ani de zile primăria se ocupa de islaz şi nu avea nimeni nicio problemă cu asta.
Dl. secretar spune că acest lucru s-a întâmplat până anul trecut când primăria nu a mai putu să depună cerere la APIA pentru subvenţie.
Dl. Baba spune că acest lucru s-a întâmplat până a apărut problema banilor, pentru că de atunci copiii din sat nu mai au voie să bea lapte de la vaca crescută de familia lor. Dl. Baba spune că aici intră în discuţie şi faptul că nu mai poate primăria să încaseze banii şi acum îi va încasa Adi Bibarţ.
Dl. secretar spune că dl. Bibarţ la fel ca şi orice arendaş va trebui să plătească o arendă către primărie.
Dl. preşedinte de şedinţă îi spune domnului Ivan că în răspunsul pe care dl. Ivan la primit de la primărie se specifică faptul că este în curs de elaborare amenajamentul pastoral şi că i se va comunica acestuia termenul la care să revină cu o nouă cerere în numele asociaţieie pe care doreşte să o înfiinţeze astfel încât să beneficieze de o suprafaţă cât mai mare în concordanţă cu numărul de bovine deţinute.
Dl. Ivan spune că până atunci este târziu.
Dl. Baba propune ca islazul să îi fie arendat domnului Ivan Teofil.
Dl. preşedinte de şedinţă doreşte să ştie care sunt condiţiile pentru a putea arenda islazul ?
Dl. secretar spune că condiţia principală este ca solicitantul să deţină un număr suficient de bovine care să acopere suprafaţa pe care o soliticită spre arendare.
Dl. Baba spune că la dl. Bibarţ îi trebuie banii, dar nu foloseşte islazul, iar la dl. Ivan problema este tocmai invers.
Dl. secretar spune că dl. Ianc a fost de faţă când s-a discutat problema arendării islazului vacilor.
Dl. Ianc spune că a fost de faţă când s-a discutat respectiva problemă, iar la momentul respectiv dl. Bibart era singurul crescător de bovine care a dorit să ia în arendă islazul şi totodată deţinea şi un număr suficient de bovine pentru a face acest lucru.
Dl. Baba întreabă că cine va avea de câştigat din asta ?
Dl. secretar spune că va avea de câştigat inclusiv primăria deoarece o parte din bani se vor întoarce în primărei sub formă de arendă, deoarece şi dl. Bibarţ va trebui să plătească arenda la fel ca oricare alt arendas care are contract cu primăria.
Dl. Ianc spune că ar fi corect ca dl. Bibarţ, după ce va încasa subvenţia pentru că încă nu a încasat-o, să vină la primărie să îşi achite arenda, iar cu diferenţa să cumpere 100 m de gard sau să aducă acte doveditoare cum că a folosit banii rămaşi la lucrări de întreţinere a islazului.
Dl. Dura spune că nu s-au dat banii din subvenţii şi că probabil se vor da în luna iunie.
Dl. Ivan spune că problema este cea dintotdeauna, respectiv faptul că oile intră pe islazul vacilor şi mănâncă iarba, iar când vor trebui scoase vacile la păşunat acestea nu vor mai avea ce să mănânce.
Dl. Ianc îl roagă pe dl. Ivan să spună în cadrul şedinţei dacă ştie ale cui sunt oile care au tot intrat pe islazul vacilor, deoarece prin sat sau auzit tot felul de variante şi ar trebui lămurită situaţia acum.
Dl. Dura spune că oile dumnealui nu au intrat pe islazul vacilor.
Dl. viceprimar spune că a discutat cu dna. jurist şi i-a pus în vedere să ia legătura cu firma care se ocupă de lichidarea SC Belle Fruct SRL, deoarece pe terenurile plantate cu vie păşunează turme de oi şi probabil că ar trebui pusă pază.
Dl. Dura spune că oile dumnealui păşunează prin vie.
Dl. viceprimar îl roagă pe dl. Dura să nu mai lase oile prin vie pentru că nu este normal şi mai dispar şi stîlpi şi o să dea vina pe dl. Dura.
Dl. preşedinte de şedinţă doreşte să îl lămurească pe dl. Ivan, iar acesta să plece cu ceva concret din şedinţă.
Dl. secretar spune că i-a comunicat domnului Ivan  prin intermediul adresei care a fost citită şi în cadrul şedinţei care este cale ape care acesta trebuie să o urmeze, ori dacă o să îi dăm islazul numai domnului Ivan, în anul următor vor apărea aceleaşi discuţii la adresa domnului Ivan care a  încasat subvenţia şi nu a făcut nimic cu ea pentru a întreţine islazul.
Dl. Baba spune că nu cine ia bani este important, ci să se delimiteze islazul şi să se îngrijească.
Dl. viceprimar spune că islazul vacilor este delimitat, însă acele limite nu se respectă.
Dl. Baba spune că asta nu împiedică primăria să îi ia pe  crescătorii de oi şi pe cei de vaci şi să le explice care sunt limitele teritoriale.
Dl. secretar spune că în fiecare şedinţă care a avut loc în decursul anilor cu crescătorii de animale s-a dezbătut problema bunei înţelegeri şi a respectării teritoriilor.
Dl. Ivan spune că Sandu i-a zis dumnealui că anul trecut a lăsat 20.000 lei domnului primar, care i-a zis că păşunea lui Sandu este până la fântână.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că nu se discută astfel de aspecte în şedinţa de consiliu, respectiv ce a spus unul şi altul.
Dl. Ianc spune că şi în anul 2015 s-a mai făcut o delimitare a islazului.
Dl. Potra spune că există un termen legal la care pot sî iasă ciobanii cu oile la păscut şi ar trebui respectat acel termen şi astfel nu ar mai fi probleme.
Dl. Ciceu spune că s-a dat o ordonanţă prin care s-a modificat termenul până la care se pot duce oile la păşunat şi este ceva legat de vânătoare.
Dl. Potra spune că nu se referă la păşuni, ci doar la terenurile arabile.
Dl. Tomi spune că a stat la discuţie cu dna. jurist şi au convenit să înceapă demersurile pentru a se înfiinţa o piaţă în Chesinţ.
Dna. jurist spune că i-a expus această opinie domnului primar.
Dl. Tomi spune că ar trebui să se supună aprobării consiliului local şi nu să se prezinte primarului.
Dna. jurist spune că a fost un motiv pentru care nu s-a mai discutat acest subiect.
Dl. viceprimar spune că s-a încercat să se convingă preotul care a plecat între timp din Chesinţ, să le dea acceptul pentru a amplasa piaţa în spatele bisericii şi acesta nu a fost de acord.
Dl. Tomi spune că nu are preotul nicio treabă cu asta şi că acolo e domeniu pubic.
Dl. viceprimar spune că se va relua subiectul, deoarece se pare că actualul preot este un om deschis şi se vor putea înţelege şi să ajungă la un consens.
Dl. Tomi spune că acel articol din ziar despre şcoala din Chesinţ a fost jenant, mai ales că acea domnişoară care a scris articolul nu ştie nici măcar denumirea liceului la care învaţă şi atunci face grajd şcoala de la Chesinţ.
Dl. Milosav spune că indiferent cine scrie în ziar, acesta ar trebui cenzurat şi editat, deoarece dumnealui crede că nici primarul şi nici viceprimarul nu au citit în prealabil acel articol.
Dl. viceprimar spune că după publicarea articolului dumnealui a avut o discuţie cu doamna redactor şef şi aceasta i-a spus că articolul respectiv a fost publicat exact aşa cum l-a primit de la persoana care la scris.
Dl. Ciceu spune că acele cuvinte sunt cuvintele primarului şi a întregului său colectiv tehnic şi că ar trebui să le fie ruşine pentru tot ceeace au scris acolo.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      
Nicula Tiberiu                                    Crişan Andrei Cătălin

Februarie 2016

Şedinţa ordinară din 29.02.2016
Ordine de zi

I N V I T A Ţ I E

În baza art. 39, alin. 1din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, sunteţi invitat(a) la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Luni, 29.02.2016, ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de şedinţă, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;iniţiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată din data de 26.01.2016; iniţiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale Zăbrani;iniţiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în comuna Zăbrani;iniţiativa primarului
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al comunei Zăbrani;iniţiativa primarului
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2016 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Zăbrani;iniţiativa primarului
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei terenurilor aparţinând domeniului public al comunei Zăbrani predate în concesiune Companiei de Apă Arad S.A; iniţiativa primarului
 8. Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice în vederea vânzării terenului intravilan situat în localitatea Neudorf, înscris în CF. nr, 302213, nr. top. 302213 în suprafaţă de 11470 mp; iniţiativa primarului
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea înscrierii, a unei suprafeţe din imobilul situat în localitatea Zăbrani, nr. adam. 618 A, înscris în CF. nr. 303471, nr.top.9.10.11/a, proprietatea Statului Român şi aflat în administrarea comunei Zăbrani;iniţiativa primarului
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a comunei Zăbrani;iniţiativa primarului
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în bugetul local pe anul 2016;iniţiativa primarului
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de Reparaţii şi Investiţii pe anul 2016 pe domeniul public local al Comunei Zăbrani, concesionat către SC. Compania de Apă Arad S.A.;iniţiativa primarului
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi Acoperire a Riscurilor, pe Comuna Zăbrani, pe anul 2016;iniţiativa primarului
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă doamnei Bădărău Sofia-Eugenia, domiciliată în mun.Arad, str. Aron Pumnul, nr.48, jud. Arad; iniţiativa primarului
 15. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zăbrani în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC. Compania de Apă Arad S.A.;iniţiativa primarului
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce vor fi efectuiate în anul 2016 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi competările ulterioare;iniţiativa primarului
 17. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii, a două terenuri aparţinând domeniului public al localităţii Zăbrani în vederea amplasării de rulote pentru comerţul stradal;iniţiativa primarului
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultant, de asistenţă şi/sau reprezentare pentru anul 2016;iniţiativa primarului
 19. Diverse.

Proces verbal

procesul verbal de la şedinţă nu este disponibil deocamdată - vă rugăm să reveniţi

Ianuarie 2016

Şedinţa ordinară din 26.01.2016
Ordine de zi

I N V I T A Ţ I E


În baza art. 39, alin. 1din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, sunteţi invitat(a) la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Marţi, 26.01.2016, ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Zăbrani, în sala de şedinţă, cu următoarea

ORDINE DE ZI


 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 15.12.2015; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 22.12.2015; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 04.01.2016; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zabrani pentru anul 2016 ;initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pentru anul 2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Zabrani, inscris in C.F. nr. 301492, nr. top. 301492, in suprafata de 616 mp; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2016; initiativa primarului 
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor de valorificare a masei lemnoase din padurea comunala, aflata in administrarea Ocolului Silvic Lipova, pentru anul 2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor minime de adjudecare a masei lemnoase pe picior de catre agentii economici; initiativa primarului
 4. Proiect de hotare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1849, u.a. 35B cu un volum de 713 mc; initiativa primarului
 5. Proiect de hotare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1840, u.a. 8A cu un volum de 1000 mc; initiativa primarului
 6. Diverse
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din  26.01.2016

            Încheiat astăzi, 26 ianuarie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 12 din 20.01.2016 pentru data de 26.01.2016, ora 14,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Pantea Florin. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani, doamna Adina Lupan , juristul consiliului local, doamna Ţuţa Hortensia, inspector în cadrul Compartimentului Buget, Finanţe şi Contabilitate, domnul Milosav Tiberiu, referent de specialitate în cadrul Compartimentului Urbanism, domnul Şeran Pavel, reprezentantul Ocolului Silvic Lipova şi doamna Dobrău Elena, cetăţean al comunei Zăbrani.
Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se doreşte suplimentarea ordinii de zi cu un punct, respectiv:

 1. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenurilor intravilane situate in localitatea Zabrani, inscrise in C.F. nr. 301970, nr. top. 301970, in suprafata de 2028 mp si in C.F. nr. 301972, nr. top. 301972, in suprafata de 2026 mp; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarâre privind aprobarea constituirii ca parte civilă a Comunei Zăbrani în calitate de persoană juridică, în dosarul nr. 3822/108/2015 al Tribunalului Arad – Secţia Penală; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei terenurilor apartinand domeniului public al comunei Zabrani predate in concesiune   Companiei de Apa Arad S.A.; initiativa primarului

Dl. Baba doreşte să ştie despre ce vânzare de terenuri este vorba?
Dl. secretar le spune consilierilor că în urmă cu câteva şedinţe a fost prezentă doamna Codrean Iluţa care şi-a manifestata intenţia de a cumpăra cele două loturi de teren care fac obiectul proiectului de hotărâre supus dezbaterii.
Dl. primar spuen că nu se discută despre respectivul punct şi că momentan se discută doar despre suplimentarea ordinii de zi.
Dl. Baba spune că pentru a putea vota suplimentarea ordinii de zi este necesar să ştie despre ce este vorba.
Dl. Ciceu spune că dacă nu se pot primi lămuriri atunci ar fi trebuit să fie introdus acest punct încă de la început, respective cu 5 zile înainte de şedinţă pentru a fi la dosar.
Dl. Baba spune că în situaţia în care nu vor primii lămuririle solictate vor fi nevoiţi să se abţină de la vot.
Dl. primar spune că este treaba dumnelor cum votează.
Dl. Ciceu spune că nu este chiar aşa şi că dl. primar ar trebui să se abţină de la atfel de intervenţii.
Dl. primar spune că nu se va abţine întrucât se cunoaşte foarte bine faptul că ordinea de zi este supusă aprobării de către cel care a iniţiat proiectele de hotărâre.
Dl.Ciceu spune că preşedintele de şedinţă conduce şedinţa.
Dl. primar spune că preşedinte de şedinţă conduce şedinţa după ce este aprobată ordinea de zi la propunerea iniţiatorului.
Dl. Ciceu îi spune domnului primar să conducă dumnealui şedinţa.
Dl. primar îi sugerează domnului Ciceu să citească legea.
Dl. Ciceu spune că a citit legea, însă I se pare normal să cunoască conţinutul proiectului de hotărâre şi documente anexate înainte de a acorda un vot pentru acesta. Dl. Ciceu consider că introducerea acestui punct pe ordinea de zi nu este de maximă urgenţă motiv pentru care mai suportă amânare până la şedinţa următoare.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Gurmai L., Nicula T., Creţ Liviu, Codrean D.) şi 5 împotrivă(Potra D., Tomi C., Ciceu P., Ianc G. şi Baba F.).
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 15.12.2015; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 22.12.2015; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 04.01.2016; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zabrani pentru anul 2016 ;initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pentru anul 2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Zabrani, inscris in C.F. nr. 301492, nr. top. 301492, in suprafata de 616 mp; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2016; initiativa primarului 
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor de valorificare a masei lemnoase din padurea comunala, aflata in administrarea Ocolului Silvic Lipova, pentru anul 2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor minime de adjudecare a masei lemnoase pe picior de catre agentii economici; initiativa primarului
 4. Proiect de hotare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1849, u.a. 35B cu un volum de 713 mc; initiativa primarului
 5. Proiect de hotare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1840, u.a. 8A cu un volum de 1000 mc; initiativa primarului
 6. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul preşedinte de şedinţă  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu 7 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Gurmai L., Nicula T., Creţ Liviu, Codrean D.) şi 5 împotrivă(Potra D., Tomi C., Ciceu P., Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 3.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 15.12.2015.
Dl. secretar dă citire  acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi  se aprobă cu 10 voturi pentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Gurmai L., Nicula T., Creţ Liviu, Codrean D., Potra D., Tomi C., Ianc G.) şi 2 abţineri(Ciceu P. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr.4.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 22.12.2015.
Dl. secretar dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7voturipentru(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Tomi C.,Codrean D., Potra D., Creţ L.) şi 5 abţineri(Ciceu P., Gurmai L., Ianc G., Nicula T., Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 5.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 04.01.2016.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 8voturipentru(  Giuchi Gh., Milosav A., Tomi C., Gurmai L., Ianc G., Nicula T.,Codrean D., Creţ L.) şi 4 abţineri(Ciceu P., Baba F., Potra D., Lazăr Gh.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 6.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zabrani pentru anul 2016.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizul comisiilor a fost favorabil.
Dl. Lazăr spune că în cadrul comisiei economice s-a pus problema lipsei execuţiei bugetare pentru anul 2015 pentru a se vedea care a fost nivelul încasărilor.
Dl. primar spune că şi execuţia este la fel ca un bilanţ şi că mai durează puţin până se finalizează.
Dna. Ţuţa spune că nu a avut posibilitatea să îl finalizeze pentru că nu a avut instalat în timp util programul pentru anul 2016, însă spune dânsa că execuţia bugetară va fi finalizată în cel mai scurt timp urmând să fie supusă aprobării consiliului local în următoarea şedinţă.
Dl. primar o roagă pe doamna Ţuţa să le spună consilierilor care au fost veniturile comunei din încasări pentru anul 2015.
Dna. Ţuţa spune că nivelul încasărilor pe anul 2015 a fost de 1.334.000 lei.
Dl. primar o întreabă pe doamna Ţuţa dacă sumele de la impozitul pe terenuri şi pe clădiri sunt doar previziuni?
Dna. Ţuţa spune că acele sume sunt prevăzute în buget la nivelul încasărilor din anul 2015, respectiv sumele care sunt prevăzute în bugetul pe anul 2016 sunt la nivelul sumelor care s-au încasat de la populaţie în anul 2015.
Dl. primar spune că la capitolul investiţii s-au avut în vedere proiectele în derulare, precum şi invetiţii noi. La capitolul investiţii în derulare este vorba despre proiectul pe Măsura 322 care presupune reabilitarea de străzi, construirea unui centru de zi de tip after school şi reabilitarea căminului cultural din Neudorf, respectiv proiectul privind realizarea reţelei de canalizare a localităţii Zăbrani. La capitolul investiţii noi, dl. primar spune că se doreşte construirea de capele în toate cele trei localităţi, extinderea reţelei de apă către Chesinţ, asfaltarea de străzi în localitatea Zăbrani, acest din urmă proiect fiind depus, spre a obţine finanţare, în data de 04.01.2016. Dl. primar mai spune că s-a cerut sprijin financiar de la Consiliul Judeţean Arad pentru realizarea de capele şi pentru cofinaţarea lucrărilor la canalizare, la extinderea reţelei de apă către Chesinţ şi la reabilitarea de străzi.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate devoturi(Giuchi Gh., Milosav A., Tomi C., Gurmai L., Ianc G., Nicula T.,Codrean D., Creţ L., Ciceu P., Potra D., Lazăr Gh.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 7.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pentru anul 2016.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizul comisiilor a fost favorabil.
Se supune la vot şi se aprobă cu 9voturipentru(Giuchi Gh., Milosav A., Tomi C., Gurmai L., Ianc G., Nicula T.,Codrean D., Creţ L., Lazăr Gh.) şi 2 abţineri (Ciceu P., Potra D.,). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 8.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Zabrani, inscris in C.F. nr. 301492, nr. top. 301492, in suprafata de 616 mp.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizul comisiilor a fost favorabil. 
Dl. primar spune că este vorba despre grădina din faţa casei doamnei Dobrău.
Dna. Dobrău spune că lucrează acea grădină de mai bine de 30 de ani şi că ar dori să o cumpere sau să o concesioneze.
Dl. primar spune că doamna Dobrău doreşte să cumpere acea grădină chiar dacă ar fi putut să meargă pe uzucapiune.
Dl. Milosav T. spune că nu ar fi putut să îşi rezolve problema prin uzucapiune întrucât proprietarul terenului este Statul Român.
Dl. Ciceu spune că i se pare cam mare suma rezultată în urma evaluării.
Dna. Dobrău spune că şi dumneaei i s-a părut cam mare valoare terenului însă atunci când a venit evaluatorul a întrebat-o cine a făcut gardul şi cine a plantat pomii, iar dumneai a spus că familia  dânsei a efectuat acele lucrări, moment în care evaluatorul a spus că va plăti inclusiv pentru acele lucrări.
Dl. Ciceu spune că dumnealui se referă la preţurile la care au fost evaluate alte grădini, comparativ cu acela acest preţ fiind cam mare.
Dl. primar spuen că terenul a fost evaluat cu tot cu pomi şi cu gard.
Dna. Dobrău spune că terenul a fost evaluat cu tot ce se află pe el.
Dl. preşedinte de şedinţă spune că probabil că dna. Dobrău nu a păstrat nicio dovadă realizării şi suportării costurilor cu lucrările care au fost efectuate pe acel teren.
Dna. Dobră spune că nici nu s-a gândit că o să aibă vreodată nevoi de aşa ceva.
Dl. Ciceu doreşte să ştie dacă în inventarul comunei acel teren figura cu pomi?
Dl. Milosav T. spune că în cartea funciară terenul figurează ca intravilan viran însă situaţia din teren este alta.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate devoturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Gurmai L., Nicula T., Creţ Liviu, Codrean D., Potra D., Tomi C., Ianc G., Ciceu P. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 9.
Dl. Nicula doreşte să le atragă atenţia colegilor consilieri care s-au abţinut de la vot când un cetăţean din Neudorf a făcut o cerere pentru a i se închiria un spaţiu comercial unde să îşi deschidă un magazin de prezentare peste drum de primărie. Dl. Nicula doreşte prin aceasta să le arate consilierilor din opoziţie că voatează numai pentru cei din Zăbrani şi se abţine la cei din Neudorf, motiv pentru care spune că de acum înainte şi dumnealui va proceda la fel şi nu va mai vota nimic.
Dl. preşedinte de şedinţă îi spune domnului Nicula că respectivii consilieri erau la acea vreme în grevă.
Dl. Nicula spune că intră şi dumnealui în grevă japoneză.
Dl. secretar spune că în următoarea şedinţă ordinară vor fi reintroduse pe ordinea de zi acele puncte care nu au fost votate în şedinţa la care dl. Nicula face referire.
Dl. Nicula spune că dumnealui a vrut doar să facă o remarcă şi o constatare în acelaşi timp, spunând că este departe de dumnealui gândul de a nu da ceva unui cetăţean al comunei.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2016 .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se dă cuvântul domnului Seran Pavel, reprezentantul Ocolului Silvic Lipova.
Dl. Şeran spune că bugetul Ocolului Silvic pentru anul 2016 a crescut faţă de cel din 2015 cu 300.000 lei. Dl. Şeran spune că acea creştere se datorează modificării preţurilor la nivel naţional, dar şi din considerentul că primăria a dorit abordarea unei noi politici în ceea ce priveşte exploatarea materialului lemnos şi valorificarea acestuia în sensul că s-a hotărât ca 3.200 mc să fie vândut pe picior către agenţii economici, 800 mc pentru consum propriu şi 1000 mc către populaţia comunei. Dl. Şeran spune că din cei 3.200 mc care se vor vinde pe picior, la preţurile actuale, vor rezulta venituri de 708.000 le. Dl. Şeran mai spune că la capitolul cheltuieli, valorile se menţin aproape la acelaşi nivel ca şi cel din 2015, singura lucrare care se va face în pus în anul 2016 fiind aceea de reamenajare a pădurii comunale care va fi o lucrare foarte amplă executată de către institute specializate şi care va costa aproximativ 70.000 lei. Dl. Şeran spune că celelalte cheltuieli cu personalul şi cu paza sunt în limitele bugetului de anul trecut.
Dl. Creţ doreşte să ştie dacă a crescut preţul la vânzarea lemnului pe picior?
Dl. Şeran spune că preţul a crescut semnificativ la nivel de ţară.
Dl. Creţ spune că nu va fi foarte bine asimilată de către populaţia ţării această reştere a preţului la masa lemnoasă.
Dl. Şeran spune că şi la vânzarea lemnului către populaţie au crescut puţin preţurile şi o să le explice care este motivul atunci când se va discuta acest aspect, însă vânzarea materialului lemno pe picior către agenţii economici este foarte avantajoasă ţinând cont că sunt partide care au preţul de plecare al licitaţie de 250-300 lei/mc.
Dl. Ciceu spune că pe consilieri nu îi interesează cât câştigă comuna, ci cât cumpără şi cetăţeanul de rând şi cât arde cetăţeanul de rând pentru că veniturile comunei se duc, că domnul primar face zilnic naveta cu maşina instituţiei şi nu îl întreabă nimeni unde se duc banii.
Dl. primar îl întreabă pe domnul Ciceu dacă este aceasta problema dumnealui şi spune că dânsul este în exerciţiul funcţiunii.
Dl. Ciceu spune că este problema dumnealui şi că maşina instituţiei nu are ce să caute în faţa casei acestuia din Arad pe timpul nopţii.
Dl. primar îi spune domnului Ciceu să mai facă o plângere la DNA şi pentru acest aspect.
Dl. preşedinte de şedinţă îi roagă  pe cei doi să nu mai devieze de la subiect şi îi dă cuvântul domnului Şeran.
Dl. Şeran spune că  dacă în anul 2015 a fost un buget cu venituri de 400.000, anul acesta va fi un buget cu venituri de 700.000 lei, motivul fiind acela că a crescut preţul lemnului şi s-a modificat politica de valorificare a acestuia de către primărie.
Dl. primar îl roagă pe domnul Şeran să îi spună domnului Ciceu ce procent din materialul lemnos a venit în comuna şi cât a plecat în alte localităţi şi judeţe?
Dl. Ciceu doreşte să ştie unde s-au ars 1.800 mc de lemn într-un an?
Dl. Şeran spune că foarte puţin lemn a venit spre comună.
Dl. Baba doreşte să ştie cine a condus acest exod al lemnului în afara comunei.
Dl. primar spune că nu a tăiat dumnealui bonurile ca să ştie acest lucru.
Dl. Şeran spune că nu se poate bloca acest lucru deoarece nu poţi să îl refuzi pe cel care vine din Alioş să cumpere lemne.
Dl. Baba spune că piaţa este foarte obstrucţionată în sensul acesta, deoarece locuitorii din comună nu ştiu cum să cumpere lemnul de la ocol şi culmea este că lemnul merge în alte localităţi.
Dl. Şeran spune că dacă îl trimite pe cel din comună la Bogda sau la Teiuş unde are comuna pădure, cu siguranţă nu va merge deoarece este foarte departe. Dl. Şeran spune că ceea ce curge spre Chesinţ este accesibil însă ceea ce curge spre Bogda şi Teiuş este uşor impracticabil.
Dl. Baba spune că atunci ar trebui să se urmărească să se vândă partizile din zona mai îndepărtată pe picior.
Dl. Şeran spune că exact asta se doreşte şi aşa s-a gândit strategia pentru 2016, respectiv ca lemnul care se va vinde pe picior să fie cel din zona Bogda-Teiuş, iar cel care se va vinde populaţiei şi cel care se va duce la instituţii să se exploateze din zona Chesinţ. Dl. Şeran spune, legat de modul de exploatare a pădurii, că ocolul a avut anumite presiuni din partea oamneilor, însă ocolul trebuie să respecte nişte reguli şi nu poate să taie pădurea după bunul plac, iar dacă există restricţia că vara nu se poate tăia lemnul atunci nu se poate pentru că aşa prevede legea. Dl. Şeran spune că bugetul de venituri şi cheltuieli este cel prezentat şi consideră că este un lucru bun că se pot obţine mai mulţi bani la bugetul comunei.
Dl. Potra spune că poate să fie bun din punct de vedere al banilor, dar nu este bun din punct de vedere al  viitorului deoarece, după părerea dumnealui, se taie prea mult. Dl. Potra spune că s-a discutat într-o şdinţă anterioară despre cât se taie, iar 5.000 mc este o cantitate prea mare, se taie prea mult lemn. Dl. Potra doreşte să ştie de ce este nevoie de un profit de 300.000 lei, spunând că ar trebui să o lase mai uşor cu profitul şi să se gândească la faptul că pădurea nu creşte într-un an, ci creşte în 30, 40, 50 -100 de ani şi ar trebui să se taie mai puţin, din cei 5000 mc să rămână 800 mc pentru consum propriu, 1000 mc pentru populaţie însă din cei 3000 să se taie doar 1500-2000 mc şi să se gândească la viitorul copiilor dumnealor. Dl. Potra este de părere că se taie prea mult indiferent de cât profit se face, şi că ar trebui să se gândească şi la viitorul copiilor dumnealor şi nu doar la bani.
Dl. Şeran spune că din 10 în 10 ani se analizează starea pădurii, fiecare parcelă se descrie, se calculează, se măsoară,  se face un inventar, iar din acele măsurători, pentru următorii 10 ani se stabileşte cota de tăiere, care este stabilită de specialiştii silvici. Dl. Şeran spune că proiectanţii respectivi spun că din pădurea Zăbrani, pe următorii 10 ani se scot 4.720 mc, iar dumneali ca şi executant este obligat să se conformeze, deoarece este o lucrare care se aprobă la nivel de minister şi este obligatorie prin prisma legii. Dl. Şeran spune că nu poate să hotărască ocolul sau altcineva cât să se taie, cea ce trebuie să se întâmple este să nu se depăşească cota stabilită. Dl. Şeran spune că lemnul nu poate fi ţinut ca şi aurul la bancă şi că lemnul se depreciază. Dl. Şeran spune că din pădurea comunală s-au tăiat în ultimii 10 ani câte 5.000 mc, iar anul acesta se va reface amenajamentul silvic în care se va preciza cantitatea de lemn care va trebui să se taie în următorii 10 ani. Dl. Şeran spune că în această situaţie nu se mai poate merge pe modul de gândire că se va conserva pădurea netăind. Dl. Şeran spune că dacă specialistul îi spune să taie 1000 mc atât va tăia, dacă îi spune să taie 6000 mc atunci atât va tăia.
Dl. Potra întreabă dacă primăria şi consiliul local pot să hotărască ceva în acest sens?
Dl. Şeran spune că în acest sens nu poate, pentru că peste aceste studii nu se poate trece, dând exemplul că unui medic nu îi spui unde şă cât să taie.
Dl. Potra spune că dacă te laşi tăiat, atunci te taie, dacă nu, atunci nu taie.
Dl. Şeran spune că dacă specialiştii vin şi spun că trebuie să se taie o anumită cantitate atunci dumnealui trebuie să o respecte şi va fi sancţionat dacă o depăşeşte.
Dl. Tomi spune că tot aşa s-a întâmplat şi cu Holzindustri şi s-au defrişat pădurile în neştire.
Dl. Şeran spune că acum se discută despre păduri care au amenajament silvic, ori în cazul Holzindustri, aceştia cumpărau lemn de la diferite societăţi particulare. Dl. Şeran spune că pădurea comunală este o pădure care deţine amenajament silvic şi este sub control, iar din această pădure se va scoate o cantitate de lemn stabilită de către specialişti din cadrul Ministerului Mediului.  Dl. Şeran spune că este curios ce cantitate se va da în octombrie  pentru a fi scoasă din pădurea comunală în următorii 10 ani, dumnealui fiind sigur că abaterea nu va fi mai mare de +/-10%.
Dl. Lazăr îl întreabă pe domnul Şeran care sunt paşii care trebuie urmaţi pentru ca un cetăţean al comunei să obţină un bon de lemne?
Dl. Şeran spune că depinde cum se organizează primăria şi că sunt primării care fac tabele şi se trec solicitanţii în funcţie de urgenţe, sau sunt primării unde nu sunt solicitării, iar acolo oamenii se adresează direct pădurarului.
Dl. Potra doreşte să ştie care este procedura după ce se întocmeşte tabelul?
Dl. Şeran spune că respectivul tabel se înaintează pădurarului care dă curs solicitărilor în funcţie de cum se poate tăia lemnul.
Dl. primar spune că trebuie contactat pădurarul pentru că el ştie cel mai bine ce lemn are şi cât are.
Dl. Creţ doreşte să ştie ce va plăti omul?
Dl. Şeran spune că în noile preţuri care se vor aproba este cuprins şi costul cu explotarea lemnului, solicitantul urmând să îşi încarce lemnul din marginea pădurii de la drum de acces, şi chiar dacă preţul este mai mare se va elimina lucrul la negru.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7voturipentru (Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Gurmai L. şi Creţ L.) şi 5 abţineri(Ciceu P., Ianc G., Baba F., Tomi C. şi Potra D.,). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 10.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor de valorificare a masei lemnoase din padurea comunala, aflata in administrarea Ocolului Silvic Lipova, pentru anul 2016.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Şeran P. spune că prin HG nr. 924/2015 s-au stabilit preţurile pe picior la masa lemnoasă la nivel naţional, la care adăugându-se chetuilelile de exploatare, au rezultat preţurile de vânzare. Dl. Şeran spune că preţul lemnului pentru vânzarea către populaţie este de 90 lei/mc, preţul fiind compus din preţul materialului lemno care este de 35-45 lei/mc la care se adaugă preţul pentru exploatare care este de 50 lei/mc. Dl. Şeran spune că se pleacă de la preţul stabilit de către Guvern pentru pădurile proprietate publică la care se adaugă cheltuielile cu exploatarea. Preţul propus pentru vânzarea către populaţie este cu 20% mai scăzut decât cel practicat de către Ocolul Silvic.
Dl. Ciceu doreşte să ştie dacă preţul de 90 lei/mc este cu tot cu scosul în rampă?
Dl. Şeran spune că exact aşa este.
Dl. Ciceu spune că şi dumnealui ar vrea să poată să îşi încarce lemnul direct din rampă cum se face la Şiştarovăţ, spunănd că la Zăbrani aşa ceva nu a fost.
Dl. Şeran spune că exact aşa se doreşte să se procedeze de acum înainte.
Dl. Ciceu spune că nu are nimic împotriva Ocolului Silvic sau a vânzării materialului lemnos, însă oamenii din Zăbrani nu au reuşit să îşi procure lemn de foc pentru că nu au mai ajuns la rând şi se trezesc că pe primărie sau decontat într-un an 1800mc, în alt an 1400mc şi ar dori să ştie unde s-au ars acele lemne? Dl. Ciceu mai spune că sunt mulţi cetăţeni care nu au posibilitatea să meargă în pădure sau care nu au mijloace de transport şi poate că îşi vor duce lemne cu roaba însă pentru asta ar trebui să fie scos lemnul în rampă la drum de acces.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7voturipentru (Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Gurmai L. şi Creţ L.) şi 5 abţineri(Ciceu P., Ianc G., Baba F., Tomi C. şi Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 11.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor minime de adjudecare a masei lemnoase pe picior de catre agentii economici.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7voturipentru (Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Gurmai L. şi Creţ L.) şi 5 abţineri(Ciceu P., Ianc G., Baba F., Tomi C. şi Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 12.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1849, u.a. 35B cu un volum de 713 mc.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7voturipentru (Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Gurmai L. şi Creţ L.) şi 5 abţineri(Ciceu P., Ianc G., Baba F., Tomi C. şi Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 13.
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1840, u.a. 8A cu un volum de 1000 mc.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 7voturipentru (Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Gurmai L. şi Creţ L.) şi 5 abţineri(Ciceu P., Ianc G., Baba F., Tomi C. şi Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 14.
Dl. primar îl întreabă pe dl. Şeran cu cât s-a vândut o monoaxă de lemne către populaţie având în vedere faptul că preţurile de vănzare a masei lemnoase au fost mult mai mici decât cele de la ocol tocmai pentru a sprijinii populaţia ?
Dl. Şeran spune că cetăţenii comunei nu au beneficiat de acele preţuri reduse.
Dl. Baba spune că dacă îi va permite domnul Şeran, acesta îi va spune şi îi va arăta după şedinţă care a fost motivul pentru care oamenii nu au beneficiat de acele facilităţi.
Dl. Ciceu îl întreabă pe dl. Şeran dacă s-au ars 1800 mc la instituţiile din comună şi dacă se poate face o adresă în acest sens către ocol ?
Dl. primar îl roagă pe dl. Ciceu să facă acea adresă direct către DNA şi să ceară verificarea situaţiei încă dina nul 2008.
Dl. Ciceu îi spune domnului primar că nu vorbeşte cu inculpaţii. 
S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenurilor intravilane situate in localitatea Zabrani, inscrise in C.F. nr. 301970, nr. top. 301970, in suprafata de 2028 mp si in C.F. nr. 301972, nr. top. 301972, in suprafata de 2026 mp.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se respinge cu 7voturipentru (Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Gurmai L. şi Creţ L.) şi 4 abţineri(Ciceu P., Ianc G., Tomi C. şi Potra D.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respective 9 voturi pentru.
S-a trecut la punctul 13 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarâre privind aprobarea constituirii ca parte civilă a Comunei Zăbrani în calitate de persoană juridică, în dosarul nr. 3822/108/2015 al Tribunalului Arad – Secţia Penală.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Potra doreşte să ştie despre ce dosar este vorba.
Dna. jurist le spune consilierilor că în urmă cu ceva timp consiliul local s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală, iar acum dosarul fiind înaintat la tribunalul Ara, este normal ca şi consiliul local să se constituie parte civilă şi în dosarul aflat pe rolul instanţei de judecată.
Dl. Potra doreşte să citească citaţia venită din partea instanţei.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate devoturi(Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Gurmai L., Creţ L., Ciceu P., Ianc G., Tomi C. şi Potra D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 15.
Dl. Potra îi spune domnului primar că nu are nimic personal cu acesta şi că a votat pentru deoarece dumnealui doreşte să se recupereze prejudiciul adus comunei, pentru că mai bine ar fi rămas terenul să fie lucrat de către cei care l-au lucrat înainte de a fi dat la Belle Fruct şi s-ar fi încasat şi bani la buget, şi mai doreşte ca terenul să revină la comună.
Dl. primar îi spune domnului Potra că şi dumnealui vrea acelaşi lucru, însă precizează faptul că dacă în faza de urmărire penală era stabilit un prejudiciu estimat la 120.000 euro, în faza de trimitere în judecată nu se mai specifică niciun prejudiciu.
S-a trecut la punctul 14 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei terenurilor apartinand domeniului public al comunei Zabrani predate in concesiune   Companiei de Apa Arad S.A..
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Potra doreşte să ştie despre ce terenuri este vorba.
Dl. secretar le spune consilierilor că este vorba despre terenurile unde sunt forajele, precum şi terenul unde se află uzina de apă.
Dl. Potra întreabă unde este turnul de apă de la Neudorf?
Dl. secretar spune că acela nu a fost specificat în documentele celor de la Compania de Apă Arad.
Dl. Potra doreşte să ştie de ce este necesară adoptarea acestei hotărâri?
Dl. secretar spune că este necesară adoptarea acestei hotărâri pentru a se da o destinaţie respectivelor terenuri, respectiv aceea de foraj F1, F2 şi F3 şi de uzină de apă.
Se supune la vot şi se respinge cu 8voturipentru (Lazăr Gh.,  Giuchi Gh., Milosav A., Nicula T., Codrean D., Tomi C.,  Gurmai L. şi Creţ L.) şi 4 abţineri(Ciceu P., Baba F., Ianc G., şi Potra D.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respective 9 voturi pentru.
S-a trecut la punctul 15 al ordinii de zi : Diverse
Dl. Baba  spune că a doreşte să iniţieze un proiect de hotărâre referitor la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Zăbrani prin care doreşte să se inventarieze toată baza materială şi să se gestioneze conform normelor în vigoare, să se amenajeze un garaj la fosta fermă 7 pentru autospeciale astfel încât să fie scutite de uzură şi să fie în permanentă operativitate, precum şi magazii pentru materialele deţinute de SVSU Zăbrani. Dl. Baba mai doreşte să se inventarieze  hidranţii stradali, să se verifice funcţionalitatea acestora şi ulterior să se confrunte situaţia existentă cu cea constată, pentru aceasta propunând instalarea de hidranţi supraterani ca să se faciliteze accesul autospecialelor la aceştia în cazul situaţiilor de urgenţă.
Dl. primar spune că în urmă cu o săptămână un material asemănător a fost întocmit de către doamna Miron Mureşan Amelia şi a fost supus aprobării în principiu, urmând să se întocmescă un proiect de hotărâre în acest sens.
Dl. Baba spune că vrea să vadă proiectul respectiv înregistrat la consiliul local, spund totodată că dumnealui doreşte să audă şi părerea colegilor consilieri legat de acest subiect.
Dl. primar îi spune domnuli Baba să înregistreze şi dumnealui proiectul de hotărâre la registratură.
Dl. Baba spune că mai are un punct în cadrul proiectul pe care doreşte să îl iniţieze, respectiv acela legat de implicarea primăriei şi a consiliului local împreună cu cadrele didactice  în orientarea tineretului comunei Zăbrani spre această activitate obştească.
Dna. Gurmai îl informează pe dl. Baba că şcoala are contract de parteneriat încheiat cu pompierii şi desfăşoară diverse activităţi pe această linie, făcându-se chiar şi vizite reciproce.
Dl. Baba spune că ar crede aceste lucruri dacă nu ar fi din Zăbrani.
Dna. Gurmai îl întreabă pe dl. Baba dacă acesta pune la îndoială munca dumneaei ?
Dl. Baba spune că dumnealui ştie cum ar trebui să se întâmple lucrurile.
Dna. Gurmai spune că dumneaei ştie ce face cu elevii dumneaei.
Dl. Baba spune că nu acuză pe nimeni, dar că această muncă ar trebui să ajungă la nişte rezultate şi că ar trebui să apară copii la formaţia de pompieri.
Dna. Gurmai spune că sunt deja copii la formaţia de pompieri.
Dl. Baba spune că dumnealui nu a văzut copii la formaţia de pompieri, problema fiind că nu sunt nici măcar adulţi.
Dna. Gurmai îi spune domnului Baba să urmărească activitatea didactică şi o să vadă.
Dl. Baba spune că nu îl interesează.
Dna. Gurmai spune că îl interesează din moment ce se discută astfel de probleme.
Dl. Baba spune că de aceste aspecte legate de copii ar trebui să se ocupe şeful SVSU, doamna Miron Mureşan Amelia fiind chiar în domeniu.
În cadrul acestei şedinţe a fost desemnat evaluatorul secretarului comunei în persoana domnului primar, Toader Marian.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.   Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,     
      Codrean Dănuţ                                         Crişan Andrei Cătălin


Şedinţa de îndată din 04.01.2016
Ordine de zi

INVITATIE

In baza art. 39, alin. 4 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Zabrani care va avea loc in ziua de Luni, 04.01.2016, ora 16,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizare strazi in Zabrani, judetul Arad; iniţiativa primarului

Proces verbal

PROCES VERBAL

Din  04.01.2016

            Încheiat astăzi, 04 ianuarie 2016, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr.1 din 04.01.2016 pentru data de 04.01.2016, ora 16,00.
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 8 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Ciceu Petru, domnul Lazăr Gheorghe, domnul Pantea Florin, domnul Potra Dorel şi domnul Baba Fănel. De asemenea, la şedinţa de consiliu ia parte domnul Crişan Andrei, secretarul comunei.

          Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizare strazi in Zabrani, judetul Arad; iniţiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul preşedinte de şedinţă da citire ordinii de zi . Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi  (Codrean D, Giuchi Gh., Gurmai L., Nicula T.,  Creţ L., Milosav A., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 1.
S-a trecut la punctul 1 al ordinei de zi şi anume: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizare strazi in Zabrani, judetul Arad.      
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. secretar spune că este vorba despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de modernizare a tuturor străzilor din localitatea Zăbrani care au rămas neasfaltate. Tot dl. secretar mai spune că adoptarea acestei hotărâri este necesară pentru a se reactualiza valoarea TVA de la 24 % la 20%, adoptare acesteia în regim de urgenţă fiind necesară deoarece în ziua următoare şedinţei de consiliu primarul comunei se va deplasa la Bucureşti la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru a depune spre avizare documentaţia privind investiţia a căroro indicatori se aprobă.  
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D, Giuchi Gh., Gurmai L., Nicula T.,  Creţ L., Milosav A., Tomi C. şi Ianc G.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 2 .

 

       Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.      

 Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani                      
       Codrean Dănuţ                                     Crişan Andrei Cătălin